รายงานแยกตามสำนักวิชา

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
รายงานแยกตามประเภท(เฉพาะต่างชาติ)|| ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(เฉพาะต่างชาติ)
ลำดับสำนักวิชาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนผู้ที่แจ้งความประสงค์แล้วจำนวนผู้ที่ยังไม่แจ้งความประสงค์
110:ศิลปศาสตร์211 211 (100.00)0 (.00)
211:วิทยาศาสตร์93 93 (100.00)0 (.00)
312:การจัดการ1201 1201 (100.00)0 (.00)
413:เทคโนโลยีสารสนเทศ328 328 (100.00)0 (.00)
514:อุตสาหกรรมเกษตร67 67 (100.00)0 (.00)
616:นิติศาสตร์293 293 (100.00)0 (.00)
717:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง164 164 (100.00)0 (.00)
818:วิทยาศาสตร์สุขภาพ330 330 (100.00)0 (.00)
919:พยาบาลศาสตร์125 125 (100.00)0 (.00)
1020:เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ39 39 (100.00)0 (.00)
1123:นวัตกรรมสังคม77 77 (100.00)0 (.00)
1224:จีนวิทยา386 386 (100.00)0 (.00)
3314 3314 (100.00)0 ( .00)