รายชื่อบัณฑิตที่ยังขึ้นทะเบียนบัณฑิตไม่สำเร็จ

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชาสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
หากท่านประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ขอให้ดำเนินการให้สมบูรณ์ ภายในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
ลำดับรหัสประจำตัวนักศึกษา
Student ID
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
สำนักวิชา
School
ปริญญา
Level