รายชื่อบัณฑิตที่ยังขึ้นทะเบียนบัณฑิตไม่สำเร็จ

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
รายงานแยกตามประเภท(เฉพาะต่างชาติ)|| ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(เฉพาะต่างชาติ)
ลำดับรหัสประจำตัวนักศึกษา
Student ID
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
สำนักวิชา
School
ปริญญา
Level
15731203130 นางสาวชนิสรา สงธรรม
MISSCHANISSARA SONGTHAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
25731207107 นางสาววรรณกร เปลื่องชนะ
MISSWANNAKORN PLUENGCHANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
35731210080 นางสาวณัฐนันท์ เปรียบนาน
MISSNUTTANUN PRIABNAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
45631014118 นางสาวสิรินาถ หาดยาว
MISSSIRINAD HADYAO
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
55731007149 นางสาวภัณฑิรา โชติสัจจานันท์
MISSPANTIRA CHOTSAJJANUN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
65731016105 นางสาวลลิษา พัฒนพิพิธไพศาล
MISSLALISA PATTANAPIPITPAISAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
75731305005 นายกฤษฏิ์ เหลืองอัจจิกุล
MR.KRIT LUANGUTJIKUL
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
85631601445 นายกฤติน คชาเสด
MR.KRITTIN KACHASET
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
95851701276 นางสาวมาณิตา สุวรรณสา
MISSMANITA SUWANASA
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Cosmetic Science
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
105731006012 นางสาวกันตยา ธรรมวาทิน
MISSKANTAYA TAMWATIN
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ปริญญาตรี
Undergraduate