รายงานบัณฑิตที่ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชาสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
หากท่านประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ขอให้ดำเนินการให้สมบูรณ์ ภายในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
ลำดับรหัสประจำตัวนักศึกษา
Student ID
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
สำนักวิชา
School
ปริญญา
Level
15431207103 นางสาวณัฐณิชา บุญศรี
MISSNATNICHA BOONSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
25531201012 นายจักรินทร์ เจนเจริญพันธ์
MR.JAKARIN JANEJAROENPAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
35531201026 นายณัฐปคัลภ์ สุภาพไว
MR.NATPAKRUN SUPABWAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
45531203061 นายวิศรุต ปัญญาทา
MR.WISSAROOT PANYATA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
55531203094 MR.SAI SI WIN
MR.SAI SI WIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
65531205041 นายเฉลิมฤทธิ์ ภูมิสิทธิ์
MR.CHALEMRIT POOMISIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
75531205050 นางสาวชนากานต์ จอมงูเหลือม
MISSCHANAKAN JOMNGULUEAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
85531205054 นางสาวชุดาพร รัตนสัค
MISSCHUDAPORN RATTANASAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
95531205215 นางสาวสิทธิลักษณ์ พรหมสูตร
MISSSITTHILAK PHOMSUD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
105531205502 MR.SOHYOUNG LIM
MR.SOHYOUNG LIM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
115531207002 นางสาวกมลทิพย์ ชมโลก
MISSKAMONTHIP CHOMLOK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
125531207052 นายธันวา ชุนเกาะ
MR.THUNWA CHUNKOH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
135531207081 นายพัสกร มีรัตน์
MR.PATSAKORN MEERAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
145531209124 นางสาวอรณิชา พงศ์วิเชียร
MISSORNICHA PONGWICHIEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
155531210008 นายกรกฎ คำเฟื่องฟู
MR.KORAKOT KUMFOUNGFU
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
165531210101 นายชิตณุชา เขียวอิ่ม
MR.CHITNUCHA KHIAOIM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
175531210123 นางสาวณัฐชญา อ่างหิรัญ
MISSNATCHAYA ANGHIRUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
185531210246 นางสาวเพราะรัก ใจยะอุ๊ด
MISSPOURARK JAIYAOUD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
195531210350 นายสิทธิชัย บุตรเสน
MR.SITTHICHAI BOOTSEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
205531210378 นางสาวอภิสรา อินเทพ
MISSAPISARA INTHEP
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
215531210404 MR.SORI YOO
MR.SORI YOO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
225531210410 นายกฤษณชัย ศรีนางแย้ม
MR.KRISANACHAI SRINANGYAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
235531210412 นางสาวเกศรินทร์ อินต๊ะวัง
MISSKATESARIN INTAWANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
245571203502 นางชลิดา ธนินกุลภรณ์
MRS.CHALIDA THANINKULLAPORN
การจัดการ
Management
ปริญญาเอก
Graduate
255571203504 นางสาวพัทธมน บุณยราศรัย
MISSPHATHAMON BOONYARASAI
การจัดการ
Management
ปริญญาเอก
Graduate
265571203506 นางศุภลักษณ์ จิรรัตน์สถิต
MRS.SUPHALUK JIRARATSATHIT
การจัดการ
Management
ปริญญาเอก
Graduate
275631201004 นางสาวจิรนันท์ นิลกาญจน์
MISSJIRANAN NINLAKARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
285631201009 นายชวกร ผลึกมณฑล
MR.CHAWAKORN PLUKMONTOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
295631201030 นางสาวนันทิกานต์ บุษบก
MISSNANTIKARN BUSSABOK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
305631201047 นางสาวแพรพรรณ ศรีสมบูรณ์
MISSPRAEPAN SRISOMBOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
315631201061 นายวสุพล จำปาวัน
MR.WASUPON JAMPAWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
325631201079 นางสาวขวัญปวีณ์ จิตราธนวัฒน์
MISSKWANPAVEE CHIDTRATANAWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
335631201093 นางสาวฐิติพร พินเอี่ยม
MISSTHITIPORN PINAEIM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
345631201096 นายณัฐพงษ์ อินทร์พรหม
MR.NATTAPONG INPROM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
355631201108 นายภวัต ชัยสิทธิ์
MR.PAWAT CHAIYASITTI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
365631201118 MISSMWE MWE@NANG MWE SHENG
MISSMWE MWE@NANG MWE SHENG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
375631201122 นางสาวพิมพ์กัญจน์ ยศปัญญา
MISSPIMKAN YOSPANYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
385631202004 นางสาวกันต์ฤทัย โพธิ์เตี้ยเทียม
MISSKANRUTAI PHOTEARTEAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
395631202005 นางสาวกุลกรานต์ ทนทาน
MISSKULLAKARN TONTAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
405631202017 นายณัฐพนธ์ ลิ่มปิชาติ
MR.NATTHAPHON LIMPICHARD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
415631202019 นางสาวณิชากร เพ็ชรย้อย
MISSNICHAKORN PETCHYOY
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
425631202025 นางสาวนราทิพย์ ทิวะราษฎร์
MISSNARATIP TIWARAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
435631202037 นางสาวภัทรา ภักดีเศรษฐพงศ์
MISSPATTRA PAKDEESETTAPONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
445631202038 นายภานรินทร์ มูลสถาน
MR.PANARIN MOONSATAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
455631202043 นางสาวพลอยชมพู ขาวนวล
MISSPLOYCHOMPHOO KHAONUAL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
465631202069 นางสาวศิริญา คำอ้าย
MISSSIRIYA KHUMEYE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
475631203056 นางสาวภัทรวดี ยี่สุภา
MISSPATTARAVADEE YEESUPHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
485631203057 นายภัทรศัย รกรากทอง
MR.PATARASAI ROKRAKTONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
495631203067 นางสาวระพีพรรณ อันสอน
MISSRAPHIPHAN ANSON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
505631203095 นางสาวอังศุมาลี นาเมืองรักษ์
MISSOANGSUMALI NAMUEANGRAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
515631203099 นางสาวกนกพร ศิริไชยโสภณ
MISSKANOKPORN SIRICHAISOPON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
525631203103 นางสาวกัญญ์ชิสา ตั้งพิริยะสิน
MISSKANCHISA TUNGPIRIYASIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
535631203119 นางสาวพิมลพรรณ อายุยืน
MISSPIMONPUN ARYUYUEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
545631203127 นางสาวศิวพร บัวระหงษ์
MISSSIWAPORN BUARAHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
555631203504 MISSNAN WOE PHAT
MISSNAN WOE PHAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
565631203517 MISSYUZHU ZHAO
MISSYUZHU ZHAO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
575631205006 นายกฤษณพงค์ สิงห์แก้ว
MR.KRITSANAPONG SINGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
585631205021 นายจักรพันธ์ เป็งวัง
MR.JAKKRAPHAN PENGWANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
595631205069 นางสาวธัญจิรา จอมทอง
MISSTUNJIRA JOMTHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
605631205092 นางสาวปภาดา สนม
MISSPAPHADA SANOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
615631205094 นางสาวประภาพร สิทธิเทพ
MISSPRAPAPORN SITTITEP
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
625631205099 นายพงษ์สิทธิ์ จันทลุน
MR.PONGSITH JANTHALOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
635631205103 นางสาวพรพิลัย ไชยบูรณ์
MISSPORNPILAI CHAIBOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
645631205112 นางสาวพันขวัญ ไชยเชาวน์
MISSPANKWAN CHAICHAO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
655631205125 นายภาณุพันธ์ แสงแก้ว
MR.PANUPAN SANGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
665631205130 นางสาวภูริชญา กำเนินดวง
MISSPURICHAYA KUMNERNDOUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
675631205139 นางสาวรสธร สระน้อย
MISSROSSATHON SANOI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
685631205146 นางสาวรุจิรัตน์ พลอยพิมพ์
MISSRUJIRAT PLOYPIM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
695631205166 นายศุภณัฐ สุดจินดา
MR.SUPANUT SUDJINDA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
705631205230 นายธนกร เนี้ยวคงศักดิ์
MR.TANAKON NIEWKONGSAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
715631205243 นางสาวพรรณวิไล แสนใจวุฒิ
MISSPHANWILAI SAENCHAIWUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
725631205244 นางสาวพานุดา ประสพชัยถาวร
MISSPANUDA PRASOPCHAITAVON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
735631205261 นางสาวอทิตยา ทองมาก
MISSATITHAYA THONGMAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
745631205290 นายกษิเดช เลิศโกมลสุข
MR.KASIDEJ LERTKOMOLSUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
755631205291 นายณัฐดนัย ชัยพนัส
MR.NUTDANAI CHAIPANUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
765631205292 นางสาวมาริษา หลิน
MISSMARISA LIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
775631207014 นางสาวชลฐิชา ทูลสูงเนิน
MISSCHONTICHA TOOLSUNGNERN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
785631207053 นางสาวนิตย์จริยา ยกภาษี
MISSNITJARIYA YOKPASEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
795631207060 นางสาวปวีณ์สุดา ทาสิงห์คำ
MISSPAVEESUDA THASINGKHAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
805631207075 นางสาวมณีชล ไวยาบุตรา
MISSMANEECHON WAIYABUTTRA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
815631207080 นางสาววัศยากรณ์ อริญชัยวัฒน์
MISSWASSAYAKORN ARINCHAIWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
825631207104 นางสาวสุภชา กระต่ายโพธิ์
MISSSUPACHA KRATAIPO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
835631207114 นายอัครวิทย์ โมราฤทธิ์
MR.AKARAWIT MORARITH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
845631207115 นางสาวอัจฉริกา ศรีมณี
MISSAUTCHARIKA SRIMANEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
855631207125 นายชวรัตน์ ขัติทะเสมา
MR.CHAWARAT KATTITASEMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
865631207127 นางสาวญาตา โปติยานนท์
MISSYATA POTIYANON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
875631207145 นางสาวเพิ่มพร สิงหเนตร
MISSPERMPORN SINGHANETR
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
885631207148 นายวรรณะ สันมาแอ
MR.WANNA SANMA-AE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
895631207173 นายพรนลิน เอกา
MR.PORNNALIN AGA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
905631207174 นางสาวพิมพ์ชนก เวียร์รา
MISSPIMCHANOK VIERRA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
915631207502 MR.MOE MYINT THUTA
MR.MOE MYINT THUTA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
925631207503 MISSNANG HARK HOM
MISSNANG HARK HOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
935631207507 MR.SAI NOM SHAN
MR.SAI NOM SHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
945631207509 MR.SAI WON KHAN
MR.SAI WON KHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
955631209010 นางสาวเขมวิกา ยมมะนา
MISSKHEMWIGA YOMMANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
965631209025 นายโชคธนา สกลมารถ
MR.CHOKTANA SAKONLAMAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
975631209035 นางสาวดลยา จำปาชาติ
MISSDONLAYA JAMPACHAD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
985631209041 นางสาวธนัชพร ลิ้มประเสริฐ
MISSTANACHCHAPON LIMPRASERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
995631209046 นายธุวานนท์ ไชยศรีรัตนากูล
MR.TUVANON CHAISRIRUTTANAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1005631209058 นายพิชัย พรหมยงค์
MR.PICHAI PROMYONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1015631209062 นางสาวแพรธีรา ปวราธิดา
MISSPEARTEERA PAWARATHIDA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1025631209065 นายภัทรภูมิ ตามูล
MR.PHATTHARAPHUM TAMOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1035631209110 นายเจนวิทย์ หอมชื่น
MR.JANEWIT HOMCHUEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1045631209115 นางสาวธารทิพย์ ผิวงาม
MISSTANTIP PIWNGAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1055631209121 นายพิเศษ ราชสีห์
MR.PISED RADCHASEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1065631209123 นางสาวศิริลักษณ์ นาคแก้ว
MISSSIRILUK NAKKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1075631209132 นางสาวพิชญ์นรี บริบูรณ์
MISSPITNAREE BORIBOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1085631209138 นางสาวรติรัตน์ เภาจี๋
MISSRATIRAT POWJEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1095631210009 นายกลวัชร คงวราคม
MR.KONLAWAT KHONGWARAKHOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1105631210010 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ณัฏฐมั่งคั่ง
MISSGANYANAT NATTAMANGKANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1115631210015 นายกิตติไกร สอนนวล
MR.KITTIKRAI SOUNNOUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1125631210061 นางสาวณิชกานต์ บุญสงค์
MISSNITCHAKARN BOONSONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1135631210073 นายธนาภัทร์ พิลา
MR.THANAPAT PILA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1145631210084 นางสาวนราพรรณ วสุสินสุข
MISSNARAPUN VASUSINSUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1155631210128 นางสาวภาวินี เดชฐิติ
MISSPHAVINEE DECHTHITI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1165631210164 นายศิรเศรษฐ์ เสถียรชัย
MR.SIRASET SATHIANCHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1175631210168 นายศุภณัฐ จรัสนิวัฒน์
MR.SUPANUT JARATNIWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1185631210177 นายสิทธิชัย ละเหลา
MR.SITTHICHAI LALAO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1195631210181 นายสืบพงศ์ ค้าแก้ว
MR.SUEBPONG KARKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1205631210186 นางสาวสุธิมาพร ศรีพารัตน์
MISSSUTHIMAPORN SRIPARAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1215631210207 นางสาวอุมาพร อภิไชย
MISSUMAPORN APICHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1225631210235 นายนพดล แซ่เอี้ย
MR.NOPPADOL SAEEAR
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1235631210238 นางสาวนัชชา ศรีตันติมากร
MISSNATCHAR SRITONTIMAKORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1245631210282 นายเปรมรานนท์ สังข์น้อย
MR.PRAMRANON SANGNOY
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1255631210287 นางสาวนงนภัส จารุเสฏฐิโน
MISSNONGNAPAT JARUSETTINO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1265631210503 MISSSANGYEON CHO
MISSSANGYEON CHO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1275651209256 นายคุณากร คำสม
MR.KHUNAKORN KHAMSOM
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
1285651209280 นางสาวภณิดา สัมมา
MISSPANIDA SAMMA
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
1295731201001 นางสาวกนกพิชญ์ ราศรี
MISSKANOKPHIT RASRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1305731201002 นางสาวกมลฉัตร จันทิมา
MISSKAMOLCHAT CHANTIMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1315731201004 นางสาวกรกมล สลัดแก้ว
MISSKONKAMON SALATKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1325731201005 นางสาวกรณ์ธนัศ พันหนูเทียน
MISSKORNTHANAT PHUNNOOTEIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1335731201012 นางสาวกาญจนาธร การพัชชี
MISSKANJANATORN KARNPATCHEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1345731201013 นางสาวกุลิสรา ภาคย์สุภาพ
MISSKULISARA PAKSUPAP
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1355731201014 นายคณาวุฒิ ผ่องศรี
MR.KANAWUT PHONGSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1365731201015 นางสาวจันทร์จิรา กามนต์
MISSJANJIRA KAMON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1375731201016 นางสาวจิดาภา เลิศอุตสาหะ
MISSJIDAPA LERTAUTSAHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1385731201017 นางสาวจิตติมา ศรีผดุงพร
MISSJITTIMA SRIPHADUNGPORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1395731201018 นางสาวจิราภรณ์ สาระพันธ์
MISSJIRAPHORN SARAPAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1405731201019 นางสาวจีรวรรณ หมอฝี
MISSJEERAWAN MOAPHEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1415731201020 นางสาวจุฑาทิพย์ รอดตัว
MISSJUTATIP RODTUR
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1425731201022 นางสาวชนิดา แสบงบาล
MISSCHANIDA SABAENGBAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1435731201024 นายชาลี อารีมิตร
MR.CHARLIE AREEMIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1445731201025 นายฌานปกรณ์ บรรจบ
MR.CHARNPAKORN BANJOB
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1455731201026 นางสาวญาณะพัชญ์ เขาหลวง
MISSYANAPACH KHAOLUANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1465731201027 นางสาวญาดา เรืองเดช
MISSYADA RUANGDACH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1475731201029 นายณัชพล ธรรมจิตรสกุล
MR.NATCHAPOL TAMJITSAKUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1485731201030 นายณัฐกฤษ นันตะภาพ
MR.NATTAKIT NANTAPHAP
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1495731201031 นางสาวณัฐกานต์ สุขเกษม
MISSNATHAKAN SOOKKASEM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1505731201032 นางสาวณัฐชา สรไชยสัมฤทธิ์
MISSNUTCHA SORACHAISUMRIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1515731201033 นางสาวณัฐนันท์ อุดมหัตถการ
MISSNATTANUN UDOMHATTAKARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1525731201034 นายณัฐพร มัจฉา
MR.NATTHAPHORN MATCHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1535731201035 นายณัฐพันธ์ ธรรมวงศ์ชัย
MR.NUTTAPUN THAMWONGCHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1545731201037 นางสาวณิชกานต์ วงศ์วิเศษ
MISSNITCHAKAN WONGWISET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1555731201039 นางสาวตติยา ศรีไสยเพชร
MISSTATIYA SRISAIPECH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1565731201040 นางสาวทักษพร มุสิกชาติ
MISSTHAKSAPORN MUSIKACHAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1575731201041 นางสาวทัศน์วรรณ ลิ้มเนาวรัตน์
MISSTATSAWAN LIMNAOWARAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1585731201044 นางสาวทิพย์สุดา มะนาวหวาน
MISSTHIPSUDA MANAOWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1595731201047 นางสาวธัญชนก คำป้อง
MISSTANCHANOK KUMPONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1605731201048 นางสาวธาราลักษณ์ ตรีวงศ์
MISSTHARALUCK THREEWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1615731201049 นางสาวธิดาวรรณ ราหุรักษ์
MISSTHIDAWAN RAHURAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1625731201051 นางสาวนนทิชา หาญณรงค์
MISSNONTICHA HANNARONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1635731201052 นางสาวนพภาภรณ์ ราชิวงศ์
MISSNOPPAPORN RACHIWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1645731201053 นางสาวนภสร มโนมัยสันติภาพ
MISSNAPASORN MANOMAISANTIPHARP
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1655731201054 นางสาวนภาวรรณ ศรีสมัย
MISSNAPAWAN SRISAMAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1665731201058 นายนิติรักษ์ ทองน้อย
MR.NITIRAK THONGNOY
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1675731201060 นางสาวนิรัชพร อ่อนเขตร์
MISSNIRATCHAPORN ONKHET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1685731201061 นางสาวบุญอุดม พฤฒิพันธ์
MISSBOONUDOM PRUTTHIPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1695731201064 นางสาวปพิชญา ลีฬหวรงค์
MISSPAPHITCHAYA LEELAHAWARONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1705731201066 นางสาวปรียาภรณ์ สีหาสมบัติ
MISSPRIYAPHON SIHASOMBAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1715731201069 นางสาวปัทมาพร วิวัฒนวานิช
MISSPATTAMAPORN WIWATTANAWANICH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1725731201071 นายปิยวัช สมพงษ์สวัสดิ์
MR.PIYAWACH SOMPONGSAWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1735731201072 นางสาวปุณยวีร์ การญาณ
MISSPOONYAWEE KARNRAYARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1745731201073 นางสาวพจนารถ จักรเพชร
MISSPOJANARD JAKPECH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1755731201074 นางสาวพนิดา สุวรรณรงค์
MISSPANIDA SUWANNARONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1765731201077 นายพลาศิษฎ์ ปัตถา
MR.PALASIT PATTA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1775731201080 นางสาวพิชญ์สินี นาคชัยเนรมิต
MISSPITSINEE NAKCHAINERAMIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1785731201081 นางสาวพิชญา มะลิวัลย์
MISSPICHAYA MALIWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1795731201082 นางสาวพิมนภา ชุติกุลวรวิทย์
MISSPIMNAPA CHUTIKULWORAWIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1805731201085 นางสาวภัทราพร ยุคุณธร
MISSPHATTRAPHORN YUKHUNTHORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1815731201087 นางสาวมณฑิรา ซื่อประสิทธิ์
MISSMONTIRA SUEPRASIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1825731201088 นางสาวมนัสนันท์ มีแสง
MISSMANUTSANUN MEESAENG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1835731201089 นางสาวมานิตา บุญเลิศ
MISSMANITA BOONLERD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1845731201090 นางสาวยิ่งถนอม มีเมศกุล
MISSYINGTHANOM MEEMESKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1855731201091 นางสาวรงรอง พิมพการัง
MISSRONGRONG PIMPAKARANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1865731201093 นางสาวรัชอร อินทะโย
MISSRATCHAORN INTAYO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1875731201094 นางสาวรุวัยดา สมภักดี
MISSRUWAIDA SOMPAKDEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1885731201095 นางสาวลลิตวดี เทพสิงห์
MISSLALITWADEE THEPSING
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1895731201096 นางสาวลักษณ์วรรณ รุ่งเรืองมา
MISSLUCKSAWAN RUNGRAENGMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1905731201100 นางสาววริยา ขยายศรี
MISSWARIYA KHAYAYSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1915731201101 นางสาววริศรา ทิพย์จักร
MISSWARISARA TIPJUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1925731201103 นางสาววารุณี แจ้งหิรัญ
MISSVARUNEE JAENGHIRAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1935731201104 นายวิเชษฐ์ สารตัน
MR.WICHET SANTAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1945731201105 นายวิริทธิ์พล วุฒิเสถียร
MR.WIRITPOL WUTTHISATIAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1955731201106 นางสาววิฤดี ตาหล้า
MISSWIRUEDEE TALAR
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1965731201107 นางสาววิสสุตา บำรุงกิจ
MISSWISSUTA BUMRUNGKIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1975731201109 นางสาวศศินา พัวศิลปชัย
MISSSASINA POURSINLAPACHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1985731201110 นางสาวศศินาธร เนตรแสงศรี
MISSSASINATORN NETSANGSI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
1995731201111 นางสาวศิริกาญจนา พิชยทายา
MISSSIRIKANJANA PICHAYATAYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2005731201113 นายศิวกร เสมอกัน
MR.SIWAKORN SAMOEKAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2015731201116 นางสาวสวรรยาพร วรรณสิริวิไล
MISSSAWANYAPORN WANNASIRIVILAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2025731201117 นางสาวสาธุการ เกตุแก้ว
MISSSATUKARN KETKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2035731201119 นายสิรวิชญ์ ลือสิริพาณิชย์
MR.SIRAWIT LUESIRIPANICH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2045731201120 นางสาวสิราวรรณ เศรษฐ์ทอง
MISSSIRAWAN SATETHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2055731201121 นางสาวสิริพร ตันธนกุล
MISSSIRIPORN TANTHANAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2065731201125 นางสาวสุทธิกานต์ มะเดื่อชุมพร
MISSSUTTIKAN MADUEACHUMPHON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2075731201126 นางสาวสุทธิดา มีศิลป์
MISSSUTTIDA MEESIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2085731201128 นางสาวสุธินี ตรีธรรม
MISSSUTINEE TREETHUM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2095731201129 นางสาวสุธิมา พิณทอง
MISSSUTHIMA PINTONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2105731201130 นางสาวสุนันทา อิธิตา
MISSSUNANTHA ITHITA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2115731201136 นายอรรถนนท์ แก้วบัวดี
MR.ATTANON KAEWBUADEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2125731201138 นางสาวอัจฉริยา ศิริวาส
MISSATCHARIYA SIRIWAS
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2135731201142 นางสาวกัญญ์วรา บุญเจริญลักษณ์
MISSKANWARA BUNJALEARNLUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2145731201143 นางสาวกัณฐิกา หล้ากิ่ง
MISSKANTIKA LAKING
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2155731201144 นางสาวกิตติยาพร คงหอม
MISSKITTIYAPORN KONGHOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2165731201145 นางสาวจิตรกัญญา สาทลาลัย
MISSJITKUNYA SATALALAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2175731201146 นายจิรายุ เลาทองไทย
MR.JIRAYU LAOTHONGTHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2185731201147 นางสาวจุติพร ฑีฆายุ
MISSJUTIPORN TEEKAYU
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2195731201149 นางสาวชลทิชา อุระสนิท
MISSCHONTICHA URASANIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2205731201150 นางสาวชวัลรัตน์ บุตรศักดิ์
MISSCHAWANRAT BUTSAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2215731201151 นายชัชชัย ประทุม
MR.CHATCHAI PRATOOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2225731201153 นางสาวณภัทร ภาดี
MISSNAPAT PHADEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2235731201156 นางสาวณิชาภัทร จันธิมา
MISSNICHAPHAT CHANTIMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2245731201157 นางสาวดาวพรทิพย์ ขจรกุลทวี
MISSDAOWPORNTIP KHAJORNKULTAWEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2255731201160 นางสาวธนาภรณ์ เลิศบุญการกิจ
MISSTHANAPORN LERTBOONKARNKIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2265731201161 นางสาวธัญรดา ชูเชิด
MISSTHANRADA CHUCHOED
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2275731201162 นางสาวธิณัฐดา สมเพราะ
MISSTINUTDA SOMPOR
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2285731201164 นางสาวบุษกร วายุระกุล
MISSBUDSAKORN WAYURAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2295731201165 นางสาวประทานทิพย์ อังกุรวณิชช์
MISSPRATANTIP OANGKURAWANIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2305731201166 นางสาวปรียาภรณ์ ชมภูนุช
MISSPREEYAPORN CHOMPOONUCH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2315731201167 นางสาวปวีณ์นุช รัตนคม
MISSPAWEENUT RATTANAKHOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2325731201168 นางสาวปัทมาวรรณ อินทภาค
MISSPATTHAMAWAN INTHAPHAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2335731201169 นางสาวปัทมาศ อาศนะ
MISSPATTAMAS ASANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2345731201171 นางสาวพัชริดา ศรีหอน
MISSPATCHARIDA SRIHON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2355731201172 นางสาวพิชชาพร วีระวิทย์
MISSPITCHAPORN WEERAWIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2365731201174 นางสาวพีชญา ทวีปัญญาศาสน์
MISSPECHAYA TAWEEPANYASART
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2375731201175 นางสาวภัทรวดี คงจันทร์
MISSPHATTHARAWADI KHONGCHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2385731201176 นางสาวภิรมย์ภรณ์ ธัญญาโภชน์
MISSPIROMPORN TANYAPOTH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2395731201178 นางสาวมาริสา โพธิ์ศรี
MISSMARISA PHOSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2405731201179 นางสาวมินตรา เทียนภาสกร
MISSMINTRA TIENBHASAKORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2415731201180 นางสาวมินตรา แสนศรี
MISSMINTRA SANSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2425731201181 นางสาวรัญลิณี ระบาเลิศ
MISSRUNLINEE RABALERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2435731201182 นางสาววนิดา ละอองดี
MISSWANIDA LA-ONGDEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2445731201184 นางสาวสัตตกมล สุขโชติ
MISSSATTAKAMON SUKCHOT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2455731201185 นางสาวสุทัตตา บริสุทธิ์
MISSSUTASTA BOORISUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2465731201186 นางสาวสุพัตตรา พระนาค
MISSSUPATTRA PRANAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2475731201187 นางสาวสุภาภรณ์ อุดมคราม
MISSSUPAPORN UDOMKRAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2485731201188 นางสาวอทิตยา แสงอาทิตย์
MISSATITTAYA SANGATIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2495731201190 นางสาวอรัสยา ชัยภักดี
MISSARASAYA CHAIPAKDEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2505731201191 นางสาวอลิษา นามพุทธา
MISSALISA NAMPUTTHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2515731201196 นางสาวอนิส เจ๊ะเด
MISSANIS CHEDE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2525731202005 นางสาวจิรวรรณ บัวศรี
MISSJIRAWAN BUASRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2535731202006 นางสาวจิรัชญา จันทพรรณ
MISSJIRATCHAYA JANTHAPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2545731202007 นางสาวจิราภรณ์ ใจผาวัง
MISSJIRAPORN JAIPAWANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2555731202010 นางสาวฉริยะ เทพท้าว
MISSCHARIYA TEPTAO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2565731202012 นายชัยพัฒน์ รักขุมแก้ว
MR.CHAIPAT RUGKHUMKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2575731202013 นางสาวชุติกาญจน์ มะลิดิน
MISSCHUTIKAN MALIDIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2585731202021 นางสาวณัฐนิชา ห้วยไชย
MISSNATNICHA HUAICHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2595731202022 นางสาวณิชกานต์ นิยมชาติ
MISSNITCHAKARN NIYOMCHAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2605731202024 นางสาวดลดา สร้อยทอง
MISSDONLADA SOITHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2615731202025 นายดำรงศักดิ์ ยิ้มย่อง
MR.DAMRONGSAK YIMYONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2625731202027 นางสาวทักษพร มาลาวิสุทธิ์
MISSTAKSAPORN MALAVISUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2635731202031 นางสาวนภัสสร แปงสี
MISSNAPHATSON PANGSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2645731202032 นายนรมนธ์ ไพรัตน์
MR.NORAMON PIRAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2655731202033 นางสาวนันทิชา ทองเอี่ยม
MISSNUNTICHA THONGAIUM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2665731202036 นายปาณัสม์ ยุชังกูล
MR.PANUT YUCHANGKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2675731202037 นางสาวปาลิสสรา เวียงชัย
MISSPALISSARA WIANGCHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2685731202039 นางสาวปิยะรัตน์ อินทร์จันทร์
MISSPIYARAT INJUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2695731202041 นางสาวพชรพรรณ เลิศวีรพล
MISSPATCHARAPAN LERDVEERAPHOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2705731202044 นางสาวพิมพ์ชนก อุตตา
MISSPIMCHANOK UTTA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2715731202047 นางสาวมัณฑนากร สิริศุภกุลเกียรติ
MISSMANTHANAKORN SIRISUPAKULKIAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2725731202048 นางสาวมุจรินทร์ ดารามะ
MISSMUDJARIN DARAMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2735731202049 นางสาวรวิวรรณ จันทาพูน
MISSRAVIWAN JUNTAPOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2745731202051 นางสาวลักษณารีย์ เจริญสุข
MISSLUKSANAREE JAROUNSUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2755731202052 นางสาววนัสบดี ติลวรรณกุล
MISSWANASBODEE TILAWANNAKUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2765731202054 นางสาววรารัตน์ ม่วงกลม
MISSWARARAT MUANGKLOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2775731202055 นายวัชรพงศ์ ทาวงค์
MR.WATCHARAPONG TAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2785731202056 นายวัชริศ มีลาภเลิศ
MR.WATCHARIT MEELAPLERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2795731202059 นางสาวศิริภรณ์ ศรีดี
MISSSIRIPORN SRIDEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2805731202060 นายศิวโรจน์ กาญจนะหุต
MR.SIWAROJ KANCHANAHUTA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2815731202064 นางสาวสุชานาถ สุประวัติตระกูล
MISSSUCHANAD SUPRAWATTRAKOOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2825731202068 นางสาวสุนิสา แตงโม
MISSSUNISA TAENGMO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2835731202070 นางสาวอติกานต์ ขวัญแก้ว
MISSATHIKARN KWANKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2845731202071 นายอนวัฒ สุขสโมสร
MR.ANAWAT SUKSAMOSORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2855731202072 นางสาวอารีรัตน์ ศรีไชย
MISSARIRAT SRICHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2865731202074 นายกิตติภูมิ อนันตกุล
MR.KITTIPOOM ANANTAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2875731202077 นายเจริญ แซ่ลิ้ม
MR.JAROEN SAE-LIM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2885731202080 นางสาวโชติกา บุญทรงสันติกุล
MISSCHOTIKA BOONSONGSUNTIKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2895731202082 นายธารีย์ ครเทศ
MR.TERRY CORTEZ
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2905731202083 นางสาวณัฐกานต์ เหรียญเงิน
MISSNATTAKAN RIANNGERN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2915731202084 นางสาวณัฐชยา ชูรัตน์
MISSNATCHAYA CHOORAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2925731202087 นางสาวธมลวรรณ ทองแก้ว
MISSTHAMOLWAN THONGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2935731202090 นายพิจักษณ์ ไข่จารพันธ์
MR.PIJAK KHAIJARAPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2945731202099 นางสาวอณุภา ไชยเนตรเกษม
MISSANUPA CHAINETKHASEM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2955731202102 นางสาวนภัสร พลอยมีค่า
MISSNAPATSORN PLOYMEEKA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2965731203001 นางสาวกนกพรรณ แสงมณี
MISSKANOKPAN SANGMANEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2975731203003 นางสาวกรรณิกา กองแก้ว
MISSKANNIKA KONGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2985731203008 นายกันตินันท์ ศรีนา
MR.KANTINAN SRINA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
2995731203009 นางสาวชนวรรณ ไทยลา
MISSCHONNAWAN THAILA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3005731203011 นายเกียรติศักดิ์ ซ่อนกลิ่น
MR.KREADTISAK SONKLIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3015731203014 นางสาวจรรยา ขาวเงิน
MISSJANYA KHAO-NGERN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3025731203016 นางสาวจิดาภา เกษมพิทักษ์พงค์
MISSCHIDAPHA KASEMPITAKPONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3035731203019 นางสาวฉัตรดาว เชียงกุมาร
MISSCHATDAW CHIANGUMARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3045731203020 นางสาวชณาพา เสามั่น
MISSCHANAPA SAOMUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3055731203021 นายชลกานต์ สุรินธรรม
MR.CHONRAKARN SURINTHUM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3065731203022 นายชัชชัย อัศวโสภี
MR.CHATCHAI ASSAVASOPEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3075731203024 นางสาวชุติภา ศรีวานิชย์
MISSCHUTIPA SRIWANIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3085731203025 นางสาวโชติกา ภารศิลป์
MISSCHOTIKA PARASIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3095731203026 นายฐิติกมล กาพแก้ว
MR.THITIKAMOL KARBKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3105731203028 นางสาวณัฏฐณิชา สายบุญปัน
MISSNATTANICHA SAIBOONPAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3115731203029 นางสาวณัฏฐาพร เตจ๊ะวงค์
MISSNATTAPORN TEJAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3125731203030 นางสาวณัฐณิชา เขียวบำรุง
MISSNUTNICHA KHEAWBAMRUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3135731203031 นางสาวณัฐณิชา ยอดสกุลเพชร
MISSNUTNICHA YODSAKULPHET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3145731203032 นายณัฐนันท์ พัฒน์ไชยพูน
MR.NATTANAN PATCHAIPOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3155731203034 นางสาวณัฐภัสสร ศรีชุติพันธุ์
MISSNATPATSORN SRICHUTIPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3165731203038 นายธนดล เลื่องยศลือชากุล
MR.TANADON LUENGYOSLUECHAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3175731203039 นายธนบดี ทะสะระ
MR.TANABORDEE TASARA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3185731203041 นายธนภูมิ กัลนิกา
MR.TANAPHUM GUNNIGAR
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3195731203042 นางสาวธัญญารัตน์ กันธิยะ
MISSTANYARAT KANTIYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3205731203044 นายธิปก จินดาพล
MR.TIPOK JINDAPOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3215731203045 นายธีรวุฒิ บุญไสว
MR.THEERAWUT BUNSAWAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3225731203046 นายนนทวัฒน์ ธนะเพทย์
MR.NONTHAWAT THANAPHET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3235731203047 นางสาวนภษร ภัคธนาเดชานนท์
MISSNAPHASORN PUKTHANADACHANON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3245731203049 นางสาวนวพร ขามก้อน
MISSNAWAPORN KHAMGON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3255731203052 นางสาวนันท์นภัส สมหวัง
MISSNUNNAPHAT SOMWANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3265731203054 นางสาวณัฐธนัน ปานุภาพ
MISSNUTTANUN PANUPHAP
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3275731203056 นายบำรุงพงศ์ ภูบาล
MR.BUMRUNGPONG PHUBAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3285731203061 นางสาวปภาดา อุดทา
MISSPAPADA UT-THA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3295731203064 นายปรีชานันต์ สุขอนันต์
MR.PREECHANAN SUKANAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3305731203065 นายปวี สาพะพิพัฒน์พงษ์
MR.PAWEE SAPAPIPATPONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3315731203067 นางสาวผกามาศ บรรดาศักดิ์
MISSPHAKAMAT BANDASAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3325731203068 นายพงษ์สิทธิ์ คำเงิน
MR.PHONGSIT KHAMNGOEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3335731203072 นางสาวพิมพกานต์ แสงจันทร์
MISSPIMPAKAN SAENGCHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3345731203073 นายภาณุวัฒน์ ไข่มุกข์
MR.PANUWAT KAIMOOK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3355731203074 นางสาวมัทนา จิโนเขียว
MISSMUTTHANA JINOKHIAO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3365731203075 นางสาวยศวดี นรสิงห์
MISSYOTSAWADEE NORRASING
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3375731203082 นางสาววชิรา ยศสมบัติ
MISSWACHIRA YOSSOMBAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3385731203083 นางสาววรรณพร สอนทุ่ง
MISSWANNAPORN SONTHUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3395731203085 นางสาววราภรณ์ แก้วพรม
MISSWARAPORN KAEWPROM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3405731203086 นายวัชรากร การะเกษ
MR.WATCHARAKORN KARAKET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3415731203087 นายวิทวัส แอบคีรีวงศ์
MR.WITTAWAT ABKEEREEWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3425731203088 นายวิศรุต มานะสมบูรณ์พันธ์
MR.WITSARUT MANASOMBOONPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3435731203089 นางสาววิสสุตา สุขจันดี
MISSWISSUTA SUKJUNDEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3445731203091 นางสาวศรียากร ศรีสุจันทร์
MISSSRIYAKORN SRISUJAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3455731203092 นางสาวศศิวิมล แสงเมือง
MISSSASIWIMON SANGMUEANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3465731203095 นายศุภชัย ตั้งจิตบุญสง่า
MR.SUPACHAI TANGJITBOONSGA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3475731203096 นายศุภฤกษ์ พลชัย
MR.SUPARUEK PHONCHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3485731203097 นางสาวโศภิตา วุฒิ
MISSSOPHITA WUTTHI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3495731203102 นางสาวสิโรธร ถิระพุทธิชัย
MISSSIROTORN TIRAPUTTICHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3505731203109 นางสาวหทัยทิพย์ วัฒนโสภิต
MISSHATHAITIP WATTANASOPIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3515731203110 นายอนันต์ชนินทร์ บุญช่วง
MR.ANANCHANIN BUNCHUANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3525731203111 นางสาวอภิชญา ธรรมสาธิต
MISSAPICHAYA TAMMASATIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3535731203112 นางสาวอมรรัตน์ ทุ่งปรือ
MISSAMONRAT THUNGPRUE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3545731203113 นางสาวอัญชนา วิลัมพล
MISSAUNCHANA VILUMPOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3555731203114 นางสาวอัญชลิกา หลิมนุกูล
MISSANGELICA LIMNUKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3565731203115 นางสาวอาภัสสรา บุณยโยธิน
MISSAPASSARA BOONYAYOTIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3575731203116 นางสาวอาภากร พัฒนดีกุล
MISSARPAKORN PHATTANADEEKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3585731203120 นางสาวอุทัยวรรณ ค่ายบุรี
MISSUTAIWAN KAYBUREE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3595731203124 นางสาวกัญญาณัฐ กนกสุวรรณกุล
MISSKANYANUT KRANOKSUWANKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3605731203127 นางสาวจงพิศ ชูเชื้อ
MISSJONGPIT CHOOCHUA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3615731203128 นางสาวจรรยพร รักสัตย์
MISSJANYAPORN RAKSAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3625731203130 นางสาวชนิสรา สงธรรม
MISSCHANISSARA SONGTHAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3635731203137 นางสาวฐิติชญา สุขทั้งวงษ์
MISSTHITICHAYA SUKTHUNGWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3645731203139 นางสาวณัชชา สุวรรณวงค์
MISSNATCHA SUWANNAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3655731203140 นางสาวณัฐณิชา เทียรพันธ์
MISSNUTNICHA THIANPUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3665731203141 นางสาวณัฐนรี เลาหะวีร์
MISSNUTNAREE LAOHAWEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3675731203143 นายณัฐพล เกื้อศิริกุล
MR.NATTAPON KUERSIRIKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3685731203145 นายทินรัตน์ จองพาณิชย์เจริญ
MR.TINNARUT JONGPANITCHAROEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3695731203149 นางสาวธนพร โกตาเมย์
MISSTHANAPRON GOTAMAY
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3705731203150 นางสาวธมลวรรณ บุญศรี
MISSTHAMONWAN BOONSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3715731203152 นางสาวนริศรา ศรีคงเพชร
MISSNARISARA SRIKONGPET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3725731203153 นางสาวนิศารัตน์ กาบคำ
MISSNISARAT KABCHAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3735731203154 นางสาวเบญจมาภรณ์ แพงลม
MISSBENJAMAPORN PANGLOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3745731203157 นางสาวพรกนก นพวงศ์
MISSPORNKANOK NOPPAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3755731203160 นายพิตตินันท์ อินยม
MR.PITTINAN INYOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3765731203163 นายภรัณยู คำยอด
MR.PHARANYOO KHAMYOD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3775731203164 นางสาวภัณฑิรา บุญศิริรัช
MISSPANTIRA BOONSIRIRAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3785731203165 นางสาวภานุมาศ กิติ
MISSPANUMAS KITI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3795731203167 นางสาวมัลลิกา วิศวเมธี
MISSMANLIKA WISAWAMETEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3805731203171 นางสาววันวิสาข์ ประดิษฐมล
MISSWANWISA PRADITMON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3815731203173 นางสาววิชาดา นามมนตรี
MISSVICHADA NAMMONTREE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3825731203174 นางสาววิมลสิริ หวานใจ
MISSWIMONSIRI WANJAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3835731203175 นางสาวศกลวรรณ ฉิมวัน
MISSSAKOLWAN CHIMWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3845731203176 นางสาวสกุลณา ไพบูลย์
MISSSAKUNNA PHIBOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3855731203177 นางสาวสาลินี จันทร์แรม
MISSSALINEE CHANRAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3865731203178 นางสาวสิตานันท์ ลือทุกข์สิ้น
MISSSITANAN LUETUKSIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3875731203183 นางสาวเหมือนฝัน ชนะชัยรุ่งโรจน์
MISSMUEANFAN CHANACHAIRUNGROT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3885731203192 MR.ILSOO CHANG
MR.ILSOO CHANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3895731203194 MISSNAN MAI HTAUNG
MISSNAN MAI HTAUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3905731203195 MISSNANG NOON SENG
MISSNANG NOON SENG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3915731203205 MISSTWAI TAR MOE MYINT
MISSTWAI TAR MOE MYINT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3925731203214 MISSWANRONG LI
MISSWANRONG LI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3935731203217 นางสาวขวัญกมล บัวคล้าม
MISSKWANGAMON BURKLAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3945731203219 นางสาวพิรญาณ์ คำลือ
MISSPIRAYA KHAMLUE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3955731203220 นางสาวลักษิกา ศิริวรรณการ
MISSLAKSIKA SIRIWANAKARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3965731203221 MR.YIFAN LEI
MR.YIFAN LEI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3975731203223 นางสาวธนวรรณ ธารีสุข
MISSTHANAWAN THAREESUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3985731203224 นางสาวทิพย์ศุกล วงศ์เรียน
MISSTIPSUKOL WONGREAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
3995731203501 MR.LUOCHEN XU
MR.LUOCHEN XU
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4005731205001 นางสาวกชกร สุระพิมลศาล
MISSKOTCHAKORN SURAPIMONSAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4015731205002 นางสาวกนกวรรณ มาลัย
MISSKANOKWAN MALAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4025731205004 นางสาวกมลชนก พันธ์ยิ่งเจริญ
MISSKAMOLCHANOK PUNYINGCHAROEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4035731205005 นางสาวกมลรัตน์ คูหะเปรมะ
MISSKAMONRUT KOOHAPREMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4045731205006 นางสาวกมลวรรณ ทองแห้ว
MISSKAMONWAN THONGHAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4055731205008 นางสาวกรรณิการ์ วงค์สกุล
MISSKUNNIKA WONGSAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4065731205009 นางสาวกฤตพร อุกฤษฏ์รัตน์
MISSKRITTAPORN UKRITRAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4075731205010 นายกฤษฎานุพงษ์ คำแก่น
MR.KITSADANUPHONG KAMKAEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4085731205014 นางสาวกันทิมา ปันใจ
MISSKANTIMA PANJAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4095731205015 นางสาวกัลกมล มะทะโจทย์
MISSKANKAMOL MATHAJOTE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4105731205016 นางสาวกาญจนานันท์ นพคุณ
MISSKANJANANUN NOPKUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4115731205017 นางสาวกานต์วิศน์ อุดมอัษฎาพร
MISSKANVIS UDOMASADAPORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4125731205018 นางสาวกานต์สินี จินดากาญจน์
MISSKANSINEE JINDAKAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4135731205021 นางสาวกุลนิภา สิงห์ใจ
MISSKUNNIPA SINGJAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4145731205022 นางสาวเกศรินทร์ พรอุดมสุข
MISSKETSARIN PHORNUDOMSUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4155731205024 นายเขม เปรมสมาน
MR.KHEM PREMSAMARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4165731205025 นางสาวคนึงนิจ สุขใจ
MISSKANUNGNIT SUKJAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4175731205027 นางสาวจริยา พรรณวรรณ์
MISSJARIYA PANNAWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4185731205029 นางสาวจินาภา โรจน์ศิรพิศาล
MISSJINAPA ROTSIRAPHISAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4195731205030 นายจิรพัฒน์ คำอุ่น
MR.JIRAPAT KHAMAUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4205731205033 นางสาวจีรทิพย์ ทิพยวงศ์
MISSJEERATHIP THIPPAYAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4215731205034 นางสาวจีรภา จั้งโล่ง
MISSJEERAPA JUNGLONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4225731205036 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิลปี
MISSCHUTATHIP SINLAPI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4235731205037 นางสาวจุฑามาศ บุณยวรรณ
MISSJUTHAMAS BOONYAWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4245731205039 นางสาวเจนจิรา ปัญญาด้วง
MISSJANJIRA PANYADUANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4255731205040 นางสาวเจียระไน นาคสุข
MISSJIARANAI NAKSUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4265731205041 นางสาวฉัตรบงกช จันทศรี
MISSCHUTBONGKOT JUNTHASRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4275731205044 นางสาวชนากานต์ อินทะนะ
MISSCHANAKARN INTANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4285731205045 นางสาวชนิกานต์ ธีรภาพธาตรี
MISSCHANIKAN TEERAPABTHATEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4295731205047 นายชยันต์ อาจรักษา
MR.CHAYAN ARJRUGSAR
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4305731205048 นางสาวชยาภรณ์ เผือกสอาด
MISSCHAYAPORN PHUKSA-ARD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4315731205051 นางสาวชัญญานุช โรจนัย
MISSCHANYANUT ROJANAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4325731205052 นายชาคร บูรณะชาคร
MR.CHAKORN BURANACHAKORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4335731205053 นายญาณกร ภิชัย
MR.YANNAKORN PHICHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4345731205054 นายฐานทัพ ประเสริฐ
MR.THANTAP PRASERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4355731205055 นางสาวณฐมน บุญกระสินธุ์
MISSNATAMON BUNKRASIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4365731205056 นางสาวณัชชา คล้ายสุบรรณ
MISSNATCHAR KLAISUBAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4375731205057 นางสาวณัฏฐณิชา สุขชวดมี
MISSNATHANICHA SUKCHUADMEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4385731205059 นางสาวณัฐฐา แซ่โง้ว
MISSNATTHA SAENGOW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4395731205062 นายณัฐนนท์ จิรัฏฐ์วราภรณ์
MR.NATTANON CHIRATWARAPHON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4405731205065 นายณัฐพล ขำพลับ
MR.NATTAPOL KHAMPLUB
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4415731205066 นายณัฐพล จิรวัฒนาพันธ์
MR.NUTTAPOL JIRAWATTANAPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4425731205067 นางสาวณัฐภรณ์ จันทวุฒิ
MISSNUTTAPRON CHUNTAWOOT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4435731205068 นางสาวณัฐินันท์ แซ่ตั้ง
MISSNUTTHINUN SAETANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4445731205070 นางสาวดรัลพร บูรณะจันทร์
MISSDRUNPORN BURANACHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4455731205071 นายดุษฎี เจนหัด
MR.DUSSADEE JANHAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4465731205072 นายต้นน้ำ เสือเพ็ง
MR.TONNUM SUEAPHENG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4475731205073 นางสาวตรัสติญาภรณ์ สีดา
MISSTRASTIYAPHON SIDA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4485731205074 นางสาวตะวันฉาย อุปนันท์
MISSTAWANCHAI UPPANAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4495731205076 นายทรงพล นิลทัพ
MR.SONGPON NILTAP
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4505731205077 นายทรรฐศพรรฐ ชยุตพงค์สุข
MR.TADSAPHAT CHAYUTPHONGSUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4515731205078 นางสาวทัศนันท์ อุตโน
MISSTASSANAN UTTANO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4525731205079 นายทินภัทร ทัศมาลี
MR.TINNAPAT TASAMALEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4535731205080 นายทิวา ตรีรัตนวารีสิน
MR.THIWA TREERATTANAWAREESIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4545731205081 นางสาวทิวาพร สายอินต๊ะ
MISSTIWAPORN SAI-INTA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4555731205082 นางสาวทิวาภัทร์ นพรุจกุล
MISSTIWAPAT NOPPARUJKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4565731205086 นางสาวธนพร อุปทิน
MISSTHANAPORN AUPATHIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4575731205088 นายธนภูมิ แก้วกำแพง
MR.THANAPOOM KAEWKAMPAENG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4585731205089 นายธนวัฒน์ ซูซูกิ
MR.THANAWAT SUZUKI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4595731205090 นายธนเสฏฐ์ ศิริดิลกภัทร์
MR.TANASAED SIRIDILUKPAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4605731205093 นางสาวธัชชา ลวะวิบูลย์
MISSTACHCHA LAWAWIBOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4615731205094 นางสาวธัญญานนท์ ธิราวัฒน์
MISSTHANYANON THIRAWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4625731205095 นางสาวธันยาวาท เรืองศรี
MISSTANYAWAD RUANGSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4635731205096 นางสาวธีมาพร นนทพันธ์
MISSTHEEMAPORN NONTHAPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4645731205097 นายธีรเดช แปงณีวงค์
MR.TEERADET PANGNEEWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4655731205098 นางสาวธีรนาฏ บุญยิ้ม
MISSTHIRANAT BUNYIM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4665731205100 นางสาวนนฑกานต์ วงค์ชัยขันธ์
MISSNONTAGAN WONGCHAIKAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4675731205101 นางสาวนพรดา มณีสุต
MISSNOPPHARADA MANEESUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4685731205102 นางสาวนภัสวรรณ บัลลังก์
MISSNAPATSAWAN BANLANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4695731205104 นายนัฐนิช ประดิษฐาน
MR.NATTHANIT PRADITTHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4705731205106 นางสาวนันท์นภัส รัฐสมุทร
MISSNUNNAPAT RATTASAMUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4715731205107 นางสาวนันทพร วีรกุลวัฒนา
MISSNUNTAPORN WEERAKULWATTANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4725731205108 นางสาวดลณพร เทียมพิทักษ์
MISSDONNAPHORN TIEMPITAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4735731205109 นางสาวนันทิชา ปาคำ
MISSNANTHICHA PAKHAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4745731205110 นางสาวนันทิญา จันทรพิมพ์
MISSNANTIYA JANTARAPIM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4755731205111 นางสาวนานาพร นิยม
MISSNANAPORN NIYOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4765731205112 นางสาวนารีรัตน์ อินทรัตน์
MISSNAREERATH INTARATH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4775731205116 นางสาวบุรัสกร รัตนเดชาพิทักษ์
MISSBURATSAKORN RATTANADECHAPITAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4785731205117 นางสาวบุศรินทร์ อนุรักษ์
MISSBUSARIN ANURAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4795731205118 นางสาวบุษกร สมสกุล
MISSBUDSAKORN SOMSAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4805731205120 นางสาวปทุมวดี ถีรวงศ์
MISSPATHUMWADEE TEERAVONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4815731205122 นางสาวประกายทิพย์ จิตแก้ว
MISSPRAKAITHIP JITKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4825731205124 นางสาวปรางพิลาส กุลธรรมมานนท์
MISSPRANGPILAZ KUNTHAMMANON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4835731205125 นางสาวปราณปริยา เจียวก๊ก
MISSPRANPRIYA JEAWKOK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4845731205130 นางสาวปิยะมาศ ปกป้องวัฒนา
MISSPIYAMAT POKPONGWATTHANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4855731205131 นายเปรมพล ปราโมช ณ อยุธยา
MR.PREMPHOL PRAMOJ-NA-AYUDHYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4865731205133 นายพชร โรจน์บุญถึง
MR.PACHARA LOTBOONTHUENG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4875731205134 นางสาวพนิตพิชา ประภาวดี
MISSPANITPICHA PRAPAWADEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4885731205135 นางสาวพรชนก ตันสุหัช
MISSPORNCHANOK TANSUHAJ
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4895731205136 นางสาวพรณัชชา วุฒิวิริยะ
MISSPORNNUTCHA WUDHIWIRIYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4905731205137 นางสาวพรนิภา นันต๊ะ
MISSPORNNIPA NANTA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4915731205138 นางสาวพรปวีณ์ เวชกุลไชยพงศ์
MISSPONPARWEE VETCHAKULCHAIYAPONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4925731205140 นางสาวพัชชา โชควิริยะจิตต์
MISSPATCHA CHOKWIRIYAJITT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4935731205141 นางสาวพัชรพร จำปา
MISSPHATCHARAPORN CHAMPHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4945731205143 นางสาวพัชราภรณ์ พิศภักดิ์
MISSPATCHARAPORN PITSAPAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4955731205144 นางสาวพัชริดา องค์ศิริกุล
MISSPATCHARIDA ONGSIRIKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4965731205145 นางสาวพัณณ์ชิตา เดชาโชคฐิติวัฒน์
MISSPANCHITA DACHACHOKTHITIWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4975731205147 นางสาวพิจิตรา เฉิน
MISSPHIJITTRA CHEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4985731205150 นางสาวพิมพ์มณี สารสุข
MISSPIMMANEE SARASUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
4995731205151 นายพีรวุฒิ พรหมบุตร
MR.PEERAWUT PHROMBUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5005731205153 นางสาวพุทธิดา กาจุม
MISSPUTTIDA KAJUM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5015731205155 นางสาวภฅวดี ถนอมสุข
MISSPAKHAWADI THANOMSUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5025731205157 นางสาวภัทรภร คำมาบุตร
MISSPATTHARAPORN KHAMMABUD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5035731205159 นางสาวภาวิณี เวทยานนท์
MISSPAWINEE WETTAYANON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5045731205160 นางสาวมณีรัตน์ เกษตรเอี่ยม
MISSMANEERAT KASETIAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5055731205161 นางสาวมธุริน เชื้อผู้ดี
MISSMATURIN CHUAPHOODEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5065731205162 นางสาวมาริษา จงจิตต์เวชกุล
MISSMARISA CHONGCHITWETCHAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5075731205163 นายมารุต กองบุญ
MR.MARUT KONGBOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5085731205164 นางสาวเมภาวีร์ วัฒนะ
MISSMEPHAWI WATTHANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5095731205165 นายยงยุทธ เขื่อนพงค์
MR.YONGYUT KHUEANPHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5105731205166 นางสาวยุพา ยาณวงค์
MISSYUPA YANAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5115731205167 นางสาวโยธกา ใจจา
MISSYOTAGAR JAIJA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5125731205168 นางสาวรชตา โลหะจินดา
MISSRACHATA LOHAJINDA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5135731205169 นายรฐนนท์ เก่งโพธา
MR.RATHANON KENGPHOTHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5145731205170 นายร่มธรรม คุณาปราโมทย์
MR.ROMTHAM KHUNAPRAMOT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5155731205171 นางสาวรวิสรา อโน
MISSRAWISARA ANO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5165731205173 นายรัฐภูมิ แสนสุวรรณ์
MR.RATTAPOOM SANSUWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5175731205176 นายลอซาหรี หัสเส็น
MR.LOZAREE HUSSEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5185731205177 นางสาวลักษมณ ใจนนท์ถี
MISSLUKSAMON JAINONTEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5195731205181 นางสาววรรณนิภา เรยา
MISSWANNIPA REYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5205731205182 นางสาววรรณภรณ์ มีทอง
MISSWANNAPORN MEETHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5215731205183 นางสาววรรณวนัช อนันต์ชัยชูโชติ
MISSWANWANAT ANANCHAICHUCHOT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5225731205185 นางสาววรัชญา เกตุนุช
MISSWARATCHAYA KETENUJ
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5235731205186 นางสาววรัญญา กิติมา
MISSWARUNYA KITIMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5245731205187 นางสาววรัญลักษณ์ เรือนปวน
MISSWARANLAK RUEANPUAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5255731205188 นางสาววริยา ถาดวิจิตร
MISSWARIYA TADWIJIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5265731205189 นางสาววริสรา นิยมวัน
MISSWARISARA NIYOMWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5275731205190 นางสาววลัยพรรณ วิเศษชัยวรรณ
MISSVALAIPAN VISETCHAIWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5285731205191 นางสาววัชริกานต์ วิภาศรีนิมิต
MISSWATCHARIKAN WIBHASRINIMIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5295731205192 นายวันเดช สีเทียน
MR.WANDET SEETHIAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5305731205193 นายวันวลิต แวดือราแม
MR.WANWALIT WAEDUERAMAE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5315731205195 นางสาววาสนา หงษ์ไทย
MISSWASSANA HONGTHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5325731205196 นางสาววาสินี วรภมร
MISSVASINEE VORAPAMORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5335731205198 นางสาววิไลวรรณ อัคดี
MISSWILAIWAN AKKADEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5345731205204 นางสาวศิรดา จันทร์สด
MISSSIRADA CHANSOD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5355731205205 นางสาวศิรินทร ทิพย์พันธุ์
MISSSIRINTHON THIPPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5365731205207 นางสาวกันยกร ประดิษฐสิน
MISSKANYAKORN PRADITSIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5375731205208 นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์
MISSSIRILUK IAMSAM-ANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5385731205209 นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นข้าว
MISSSIRILAK KLINKAW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5395731205211 นางสาวศุทธินี ชื่นชูวิทย์
MISSSUTTINEE CHUENCHUWIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5405731205213 นายศุภณัฐ บุญรุ่ง
MR.SUPANUT BOONRUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5415731205214 นางสาวศุลีพร คำเงิน
MISSSULEEPORN KHAMNGOEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5425731205216 นางสาวสมพร ดีวะรัตน์
MISSSOMPORN DEEWARAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5435731205219 นางสาวสิรินัณธิญา สังกฤษ
MISSSIRINANTHIYA SANGKRIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5445731205221 นางสาวสิริยากร พัฒนากรสิตานนท์
MISSSIRIYAKORN PATTANAKORNSITANON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5455731205222 นางสาวสิริรัตน์ จันทร์รูปงาม
MISSSIRIRAT JANRUPNGAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5465731205223 นางสาวสิริรัตนา ทินกร
MISSSIRIRATTANA TINNAKORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5475731205224 นางสาวสิริวิมล พรมน้อย
MISSSIRIWIMOL PROMNOI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5485731205227 นางสาวสุกัญญา วงค์พระจันทร์
MISSSUKANYA WONGPRAJUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5495731205229 นางสาวสุดารัตน์ ซ้อนเปียยุง
MISSSUDARAT SONPIAYUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5505731205230 นางสาวสุดารัตน์ เสียงดัง
MISSSUDARAT SIANGDUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5515731205232 นางสาวสุทธิดา สิงหา
MISSSUTTIDA SINGHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5525731205233 นางสาวสุธิดา ทาคำสม
MISSSUTIDA THAKUMSOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5535731205234 นายสุภกิจ ช่วยแก้ว
MR.SUPAKIT CHUAYKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5545731205235 นางสาวสุภลัคน์ ขวัญสุข
MISSSUPPALAK KWUNSUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5555731205236 นางสาวสุภาวรรณ อภัยพนันท์
MISSSUPAWAN APAIPANUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5565731205237 นางสาวสุมินทร์รัชน์ โพฐิติกุล
MISSSUMINRUCH PHOTHITIKUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5575731205238 นางสาวสุริศา ศรีภูธร
MISSSURISA SRIPHUTORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5585731205239 นางสาวสุรีนาถ ธรรมกาศ
MISSSUREENAD THAMMAKAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5595731205240 นางสาวแสงสวรรค์ รักพวก
MISSSANGSAWAN RAKPUAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5605731205241 นางสาวหทัยชนก ขำแย้ม
MISSHATHAICHANOK KHAMYAEM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5615731205242 นางสาวหทัยรัตน์ นามเสถียร
MISSHATAIRAT NAMSATHIAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5625731205244 นางสาวอชิรญา มาลารัตน์
MISSACHIRAYA MALARAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5635731205245 นายอธิชนัน วงศ์อรุณ
MR.ATICHANAN WONGAROON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5645731205247 นายอภิณัฐ เรืองนุ้ย
MR.APINAT RUENGNUI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5655731205248 นางสาวอรญา อาบสุวรรณ
MISSONRAYA ARBSUWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5665731205249 นางสาวเฌอณิกา ไพสารี
MISSSHERNIKA PHAISAREE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5675731205250 นางสาวอรปรียา ฤดีนิรมาน
MISSONPREEYA RUEDEENIRAMAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5685731205251 นายอรรถวิทย์ พิมพ์คำไหล
MR.AUTAWIT PIMKAMLAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5695731205252 นางสาวอริสา เรืองอนันตไพศาล
MISSARISA RUENGANANTAPAISAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5705731205253 นางสาวอัจจิมา จันทร์หอม
MISSAUTJIMA CHANHOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5715731205255 นางสาวอัฐภิญญา ณ ลำปาง
MISSAUTTAPINYA NA LAMPANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5725731205256 นางสาวอันดามัน ชำนิประเสริฐกุล
MISSANDAMAN CHUMNIPRASERTKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5735731205258 นางสาวอาทิตยา บุญครองสุข์
MISSATHITAYA BOONKRONGSU
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5745731205259 นางสาวอาทิตยา พิมพ์เงิน
MISSARTHITAYA PHIMNGOEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5755731205260 นายอานนท์ กาบแก้ว
MR.ANON KABKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5765731205261 นางสาวอิเรเน่ โมดิก้า
MISSIRENE MODICA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5775731205262 นายเอกวิทย์ แก้วภักดี
MR.AEKAWIT KAEWPAKDEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5785731205264 นางสาวนริศรา แสนมงคล
MISSNARISARA SANMONGKOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5795731205265 นายปรพล ขาวเอี่ยม
MR.PARAPON KAOAIEM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5805731205266 นางสาวปาวรินทร์ ศรีเพ็ชร์
MISSPAVARIN SRIPECH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5815731205269 นางสาวกนกวรรณ มโนหาญ
MISSKANOKWAN MANOHARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5825731205272 นางสาวกัญญาภัค ไชยแสง
MISSKANYAPAK CHAIYASAENG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5835731205273 นางสาวกัญญาภัค ศรีวิชัย
MISSKANYAPAK SRIWICHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5845731205274 นายกันตินันท์ นนทราช
MR.KANTINAN NONTARAJ
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5855731205275 นางสาวกาญจนาพร จันทร์ช่วงศรี
MISSKHANCHANAPORN JUNCHANGSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5865731205276 นางสาวเกศรา ทองศรี
MISSKETSARA THONGSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5875731205277 นายคชาพงษ์ กล่ำกลาง
MR.KACHAPONG KLAMKLANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5885731205278 นางสาวชรินรัตน์ เอี่ยมละออ
MISSCHARINRUT EAMLAOR
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5895731205279 นางสาวฐิติรัตน์ พานิชประเสริฐ
MISSTHITIRAT PANICHPASERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5905731205280 นางสาวณัชชา อุดด้วง
MISSNATCHA UDDUANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5915731205281 นางสาวศุภรา ภูบุญศรี
MISSSUPPARA PUBOONSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5925731205283 นางสาวณัฐนันท์ โชคสงวน
MISSNATTANAN CHOKSANGUAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5935731205284 นางสาวณัฐปภัสร์ แสนสุธรรม
MISSNATPAPAT SANSUTHUM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5945731205285 นางสาวณิชาภัทร หลุยบุญเป็ง
MISSNICHAPHAT LOUIBOONPENG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5955731205287 นางสาวธนพร ชลทรัพย์
MISSTANAPORN CHOLLASAP
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5965731205290 นางสาวนภัสสร เทพบุตร
MISSNAPATSORN THEBPABUD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5975731205291 นางสาวนัฐภากรณ์ ไชยโพธิ์
MISSNATTAPAKORN CHAIPOE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5985731205293 นางสาวณฐมณ พลนาคู
MISSNATHAMON PHONNAKU
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
5995731205295 นายปฏิเวธ เหลืองศรีสว่าง
MR.PATIWET LUANGSRISAWANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6005731205296 นางสาวปัณพิร์กร ไวภพสุรวัฒน์
MISSPANPIKORN WIPOPSURAWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6015731205297 นางสาวปาริฉัตร แน่นหนา
MISSPARICHAT NANNA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6025731205298 นางสาวปาลิตา ทุนแก้ว
MISSPALITA THOONKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6035731205299 นางสาวเปี่ยมฤทัย ปานศรีสะอาด
MISSPIAMRUTHAI PANSRISA-ARD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6045731205300 นายพงษ์พิสุทธิ์ โคกชู
MR.PONGPISUT KOKCHOO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6055731205301 นางสาวพรพรรณ อินต๊ะสุวรรณ
MISSPORNPAN INTASUWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6065731205302 นางสาวพรรณวษา บุญพันธ์
MISSPANWASA BUNPHUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6075731205303 นางสาวพิงครัฐ ไชยลังการณ์
MISSPINGKARAT CHAILANGKARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6085731205304 นางสาวพิมพ์สุภา บุญสนอง
MISSPHIMSUPHA BOONSANONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6095731205305 นางสาวแพรว รักษ์คุณธรรม
MISSPREAW RUXKUNNATOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6105731205307 นางสาวมนัญชยา คุ้มวิเชียร
MISSMANANCHAYA KUMWICHIAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6115731205308 นางสาวรชนีกร พวงมะลิ
MISSRACHANEEKORN PUANGMALI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6125731205309 นางสาวรพีพัฒน์ ไชยวงค์ทอง
MISSRAPEEPAT CHAIWONGTHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6135731205310 นางสาวรัตตยาภรณ์ ศรีชาดา
MISSRATTAYAPORN SRICHADA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6145731205311 นางสาววนัสนันท์ ดีกองสิน
MISSWANATSANAN DEEKONGSIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6155731205313 นางสาววรัญญา สุขชัยชนะ
MISSWARANYA SUKCHAICHANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6165731205314 นางสาววรากร เขียวสะอาด
MISSWARAKORN KHEAWSAARD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6175731205317 นางสาววัชรีพร วิจิตร
MISSWATCHAREEPORN WIJIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6185731205319 นายคริษฐ์ ทัพพ์ชาครีย์
MR.KRIS DHUPJAGREE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6195731205322 นางสาวศิรประภา พลายแก้ว
MISSSIRAPRAPA PLAIKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6205731205323 นางสาวศิริจุฑาลักษณ์ เดชะ
MISSSIRIJUTALUK DACHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6215731205324 นางสาวสมพร พุฒฝอย
MISSSOMPORN PHUTFOI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6225731205325 นางสาวสุทธิกานต์ สุตะวงศ์
MISSSUTHIKARN SUTAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6235731205326 นางสาวสุนิษา ใจปาละ
MISSSUNISA JAIPALA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6245731205327 นางสาวสุพิชชา กิ่งเพชร
MISSSUPITCHA KINGPETCH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6255731205329 นายสุรพงษ์ เพิ่มพล
MR.SURAPONG PERMPOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6265731205330 นางสาวสุวิมล กิ่งโพธิ์
MISSSUWIMON KINGPHO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6275731205332 นางสาวอังควิภา แก้วผลึก
MISSANGKAWIPA KAEWPALUEK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6285731205333 นางสาวอัญมณี เดชคลัง
MISSANYAMANEE DETKLUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6295731205335 นางสาวอำไพพร กุลชา
MISSAMPAIPORN GULCHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6305731205340 MISSMYUE MYUE MYAT NOE
MISSMYUE MYUE MYAT NOE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6315731205342 MISSSHA LI
MISSSHA LI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6325731205346 นางสาวไซมะ บินแวยูโซะ
MISSSAIMA BINWAEYUSOH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6335731205347 MISSJUANLIN ZHANG
MISSJUANLIN ZHANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6345731205350 นางสาวชญานิษฐ์ คำเกิด
MISSCHAYANIT KUMKIRD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6355731205351 นางสาวสิริพร ใจวงษ์
MISSSIRIPORN JAIWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6365731205352 นางสาววริสราลักษณ์ ประกาศวุฒิชน
MISSWARITSARALAK PRAKATWUTTICHON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6375731207001 นางสาวกมลชนก ธุนันทา
MISSKAMONCHANOK THUNANTA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6385731207003 นางสาวกมลทิพย์ พินิจงาม
MISSKAMONTIP PINIDNGAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6395731207010 นางสาวกุลณิภากร ศรีพนม
MISSKULNIPHAKORN SRIPHANOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6405731207012 นายคณัสนันท์ ฤทธิวรรณะ
MR.KNASANUN RITTIWANNA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6415731207015 นางสาวจินตนา สิทธิกัน
MISSJINTANA SITTHIKAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6425731207017 นายจีรพงศ์ รักไทย
MR.JEERAPONG RAKTHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6435731207018 นางสาวจีรพรรณ พวงแก้ว
MISSCHIRAPUN PUANGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6445731207019 นางสาวจุฑามาศ คำไล้
MISSJUTHAMARD KHAMLAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6455731207024 นางสาวชนาภา ศรียี่ฟุง
MISSCHANAPA SRIYIFUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6465731207032 นางสาวณัฐกุล ชาญณรงค์
MISSNATTAKUL CHANNARONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6475731207034 นางสาวจอมขวัญ สมประสงค์
MISSJOMKWAN SOMPRASONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6485731207037 นางสาวณัฐธีรา เชื้อนุกูล
MISSNUTTEERA CHUANUKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6495731207038 นางสาวณิชา เอมทอง
MISSNICHA AMTHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6505731207041 นางสาวตรีดารา จันพุดซา
MISSTRIDARA CHANPUTSA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6515731207044 นายโทนี่ สตีวาร์ด
MR.TONY STEWART
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6525731207045 นายธนกฤต บัวผ่อง
MR.THANAKRID BUAPHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6535731207046 นางสาวธนัชพร ภาชนะ
MISSTANUTCHAPORN PACHANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6545731207050 นางสาวธัญญลักษณ์ สุวรรณศิลป์
MISSTHUNYALAK SUVANSILP
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6555731207051 นางสาวธัญวรัตน์ โพธิเลิศ
MISSTHUNWARAT POTHILERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6565731207052 นางสาวธันชนก สุวรรณเสรีรักษ์
MISSTUNCHANOK SUWANNASEREERAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6575731207053 นายธิติพงศ์ จันทร
MR.THITIPONG CHANTORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6585731207054 นางสาวธิติมา โชติบูรณ์
MISSTHITIMA CHOTIBOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6595731207055 นายนพรัตน์ ปานสุวรรณ
MR.NOPPARAT PANSUWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6605731207056 นางสาวนภธิดี แสนจันทร์
MISSNAPATHIDEE SAENJUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6615731207059 นางสาวนฤมล อินทร์พรหม
MISSNARUEMON INPROM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6625731207060 นางสาวนวลวรรณ สิริสถิตย์
MISSNUANWAN SIRISATHIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6635731207062 นางสาวนัทธพร เขื่อนจันทร์
MISSNATTAPORN KHUANCHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6645731207063 นางสาวนันทนัช กรดงาม
MISSNUNTANUT KRODNGAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6655731207065 นางสาวน้ำฟ้า ประดิษฐ์เทา
MISSNAMFA PRADITTHAO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6665731207067 นางสาวนิสา ทารินทร์
MISSNISA THARRIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6675731207071 นางสาวปกิตตา พอใจ
MISSPAKITTA PHOCHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6685731207072 นายปฏิปทา วรน้อย
MR.PATIPATA VORANOI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6695731207074 นางสาวปดิวะรัดดา เครือเลา
MISSPADIWARATDA KRUEALAO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6705731207076 นางสาวประภารัตน์ ทองเอียด
MISSPRAPARAT THONG-IED
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6715731207079 นางสาวพนิดา พวงอินทร์
MISSPHANIDA PHUANG-IN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6725731207082 นายพัชรพล ทองเดช
MR.PATCHARAPON THONGDET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6735731207083 นางสาวพัชราภรณ์ ศิริพนาภรณ์
MISSPATCHARAPORN SIRIPANAPORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6745731207084 นางสาวพัฒนพรวลี กรวยทรัพย์
MISSPATTANAPORNWALEE GROUYSAB
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6755731207086 นางสาวพิชดา โกศลสิริเศรษฐ์
MISSPICHADA KOSONSIRISET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6765731207089 นายพีระพัฒน์ วานิชพันธ์
MR.PEERAPAT WANICHPUNT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6775731207090 นางสาวแพรวพรรณ อยู่สบาย
MISSPREAWPUN YOOSABAY
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6785731207091 นายภาคภูมิ กาญจนโสภณ
MR.PAKPOOM KHANCHANASOPHON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6795731207098 นางสาวรัชนีกร คำแฮ
MISSRATCHANEEKORN KHOMHAIR
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6805731207100 นางสาวรุ้งเรือนคำ ดวงสนิท
MISSRUNGRUENKUM DUANGSANIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6815731207103 นายฤชากร ณ น่าน
MR.RUECHAKORN NA NAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6825731207104 นางสาวเกรสิมสร พลายสีนิล
MISSKENSIMASORN PLYSRININ
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6835731207105 นายวรพัชร ไทยทองนุ่ม
MR.WORAPAT THAITHONGNUM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6845731207106 นายวรพันธุ์ สุขเกษม
MR.WORAPAN SOOKKASEM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6855731207107 นางสาววรรณกร เปลื่องชนะ
MISSWANNAKORN PLUENGCHANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6865731207109 นางสาววรรณวิศา ปิ่นบาง
MISSWANVISA PINBANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6875731207121 นางสาววิภาดา เปี่ยมชะเวียง
MISSWIPADA PIAMCHAWIANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6885731207122 นางสาวเวธกา ศักดิ์นาวา
MISSWAYTAKA SAKNAVA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6895731207123 นางสาวศรินรัตน์ ทัศน์ทัฬหสิริ
MISSSARINRAT TASTANHASIRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6905731207131 นางสาวสิวรินทร์ จินาวงศ์
MISSSIWARIN JINAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6915731207134 นางสาวสุดารัตน์ ทองอนันต์
MISSSUDARAT THONGANAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6925731207136 นางสาวสุทธิดา ทิพย์ศรีบุตร
MISSSUTTHIDA THIPSRIBOOT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6935731207138 นางสาวสุพรรณี ดวงตัน
MISSSUPANNEE DOUNGTON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6945731207140 นางสาวสุภานัน วงษ์สุนทร
MISSSUPANAN WONGSUNTHON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6955731207141 นางสาวสุรีย์วรรณ แต้ต่อศักดิ์สิริ
MISSSUREEWAN TAETOSAKSIRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6965731207142 นายสุวิทย์ ทับอาจ
MR.SUWIT THAP-ART
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6975731207144 นางสาวหทัยกาญจน์ ทาเพี้ยง
MISSHATHAIKARN TAPEIANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6985731207145 นางสาวอนัญญา รินเชื้อ
MISSANANYA RINCHAU
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
6995731207146 นางสาวอภิญญา เจริญพร
MISSAPINYA CHAREONPORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7005731207147 นางสาวอรทัย อินทร์ประดิษฐ์
MISSORATHAI INPRADIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7015731207148 นางสาวอรยา ภัทรสิริวรกุล
MISSORAYA PHATTHARASIRIVORAKUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7025731207149 นางสาวอัจจิมา เกี๋ยงแก้ว
MISSAJJIMA KAINGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7035731207150 นางสาวอาทิตยา จิกจักร์
MISSARTITAYA JICKJUCK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7045731207152 นายเอกวิทย์ เจริญเตีย
MR.AEKAWIT CHAROENTIA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7055731207155 นายณัฐพนธ์ จิรเวชสุนทรกุล
MR.NATTHAPON CHIRAWETSUNTHONKUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7065731207161 นางสาวกรรณิการ์ ตามพานนท์
MISSKUNNIKA TAMPANON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7075731207162 นางสาวกาญจนพัฒน์ เสาวอน
MISSGANCHANAPAT SAOWORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7085731207163 นางสาวกาญจนา สุขจันดี
MISSKANJANA SUKJANDEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7095731207164 นายกิตติพิชญ์ สุปินันท์
MR.KITTIPHIT SUPINAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7105731207167 นางสาวเจนจิรา อังศุวรพฤกษ์
MISSJANEJIRA AUNGSUWORAPURK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7115731207169 นางสาวชนม์นิภา กาญจนพร
MISSCHONNIPA KANJANAPORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7125731207174 นางสาวณัฐพัชร์ ทายา
MISSNATTAPACH TAYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7135731207175 นางสาวต้นฝัน พิพัฒธาดา
MISSTONFUN PHIPHATTHADA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7145731207177 นางสาวธนภรณ์ บรรลือเดช
MISSTHANAPORN BARNLUDECH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7155731207180 นายนภัส จรุงเบญจธรรม
MR.NAPAT JARUNGBENJATHAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7165731207181 นางสาวบุษลักษณ์ เรืองศรี
MISSBUDSALAK RUANGSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7175731207183 นางสาวปาลิดา อร่ามอารีรักษ์
MISSPALIDA ARAMAREERAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7185731207186 นายพิเชษฐ สุจริตธรรม
MR.PICHATE SUTJARITTAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7195731207187 นางสาวพิมพ์ชนก ศิริมาตร
MISSPIMCHANOK SIRIMART
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7205731207188 นางสาวเพชรไพลินทร์ วสุวัต
MISSPHETPHAILIN WASUWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7215731207189 นางสาวแพรวา เศวตวิมล
MISSPHRAEWA SVETAVIMALA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7225731207190 นางสาวภานุชนาถ สุธรรมมา
MISSPANUCHANAT SUTHAMMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7235731207191 นายภูริช เมืองแวง
MR.PURICH MUANGWANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7245731207192 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์ภักดี
MISSMANATSANAN CHANPAKDEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7255731207193 นางสาวมาริษา หอมแก่นจันทร์
MISSMARISA HOMKANJAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7265731207194 นางสาวยุวดี จักษุดำ
MISSYUVADEE JAGSUDAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7275731207196 นางสาวลลิตา เทพภิบาล
MISSLALITA TAPPIBAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7285731207198 นางสาววิไล แซ่จิว
MISSWILAI SAECHIO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7295731207199 นางสาวศรีวรา เงาสุรัชนี
MISSSRIWARA NGAOSURUTCHANEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7305731207201 นางสาวศิริภัทร ศรีทวีป
MISSSIRIPHAT SRITHAWEEP
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7315731207204 นายสหรักษ์ เข็มวิชัย
MR.SAHARAK KHEMWICHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7325731207206 นางสาวสุชัญญา โสภา
MISSSUCHANYA SOPA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7335731207207 นางสาวสุรีย์พร โอรารัก
MISSSUREEPORN ORARAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7345731207208 นายอชิตพล ดีใจ
MR.ACHITPOL DEEJAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7355731207210 นายอภิชาติ เล่าซี้
MR.APICHART LAOZE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7365731207211 นางสาวอรอนงค์ สอาดศรี
MISSONANONG SAARDSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7375731207212 นางสาวอวตาร ลิ้มมธุรสกุล
MISSAVATAR LIMMATHUROSKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7385731207220 MR.MIN KHANT HTWE
MR.MIN KHANT HTWE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7395731207221 MISSNANG KHAM PHWE
MISSNANG KHAM PHWE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7405731207232 MISSNAY NWE HTET HTET TINT
MISSNAY NWE HTET HTET TINT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7415731207234 MR.YAHAN WEN
MR.YAHAN WEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7425731209001 นางสาวกชกร ชุ่มมงคล
MISSKODCHAKORN CHUMMONGKON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7435731209002 นางสาวกนกวรรณ มูลเมือง
MISSKANOKWAN MOONMUANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7445731209003 นางสาวกมลวรรณ จันทร์มา
MISSKAMOLWAN JUNMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7455731209004 นางสาวกรรยภรณ์ กิ่งวัน
MISSKANYAPHON KINGWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7465731209005 นายกฤษฎีกา บัวบูชา
MR.KRISSADEEKA BUABOOCHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7475731209006 นางสาวกวินธิดา จูมคำมูล
MISSKAWINTIDA CHUMKHAMMOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7485731209009 นางสาวกานต์ธิดา ทิพย์มณเฑียร
MISSKANTIDA THIPMONTEIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7495731209013 นางสาวเก็จมณี กระจ่างพันธ์
MISSKETMANEE KRACHANGPAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7505731209014 นางสาวปาณิสรา พรมทอง
MISSPANISARA PROMTHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7515731209015 นางสาวจรัสพร เปลี่ยนขำ
MISSJARATPORN PLIANKHAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7525731209016 นายจักรพันธ์ กันทาดง
MR.JAKAPAN KUNTADONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7535731209017 นางสาวจันทนา คุ้มกลาง
MISSJANTANA KOOMGLANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7545731209020 นางสาวจารุวรรณ บัวระพันธ์
MISSJARUWAN BUARAPAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7555731209021 นางสาวจิขรินทร์ อุตสาหะอนันต์
MISSJIKHARIN AUTSAHAANUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7565731209022 นางสาวจิดาภา รัตนจันทร์
MISSJIDAPAR RATANACHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7575731209023 นางสาวจินตวีร์ แดงโชติ
MISSJINTAWEE DAENGCHOTE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7585731209024 นางสาวธนภัสสร ห้องหลี
MISSTHANAPATSORN HONGLEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7595731209027 นายจิรายุ ทองอุดมพร
MR.JIRAYU THONGUDOMPORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7605731209028 นางสาวจีรนันท์ สีมา
MISSJEERANAN SEEMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7615731209029 นางสาวจุฑารัตน์ ปัดตาไชโย
MISSJUTARAT PADTACHAIYO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7625731209030 นางสาวจุฬาลักษณ์ เงินเย็น
MISSJULALAK NGOENYEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7635731209031 นางสาวจุฬาลักษณ์ นาคเพ่งพิศ
MISSJULALUK NAKPANGPIS
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7645731209033 นางสาวเจนจิรา บุญศรีไตย
MISSJANEJIRA BUNSRITAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7655731209034 นางสาวเจนจิรา วงศ์ผา
MISSCHENCHIRA WONGPHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7665731209037 นางสาวชณิกานต์ สุขอนันต์
MISSCHANIKAN SUKANUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7675731209039 นางสาวชนนิกานต์ นาสวน
MISSCHONNIKARN NASUAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7685731209040 นายชลธาร นันต๊ะเสน
MR.CHONLATHAN NANTASEAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7695731209042 นายชลันธร อุ่นโท้กาศ
MR.CHALANTORN AUNTOKAD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7705731209043 นางสาวชลิตา พัฒนะ
MISSCHALITA PATTANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7715731209045 นางสาวชวัลรัตน์ ฤทธิสุนทร
MISSCHAWANRAT RITTISUNTHORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7725731209048 นางสาวฐิติชญา ยิ้มละมัย
MISSTHITICHAYA YIMLAMAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7735731209049 นางสาวฐิติมา ทองมาก
MISSTHITIMAR THONGMAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7745731209051 นายฐิติยากรณ์ พรหมจาต
MR.THITIYAKORN PROMJART
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7755731209053 นายณัฐพล หล่าบุตรศรี
MR.NUTTAPON LABUDSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7765731209055 นางสาวณัฐริกา จอมราชคม
MISSNATTARIGA JOMRATCHAKOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7775731209056 นางสาวณิจชวรีย์ แสนทวีสุข
MISSNIDCHAWAREE SAENTHAWEESUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7785731209057 นางสาวณิชกานต์ กิตติคุณ
MISSNIDCHAKARN KITTIKHUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7795731209059 นายเดชไชยวัฒน์ มุ่งเครือ
MR.DECHCHAIWAT MUNGKRUA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7805731209060 นายต่อศักดิ์ กัณธิยะ
MR.TORSAK KANTIYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7815731209062 นายทศพล เที่ยงแท้
MR.TOTSAPHON TIANGTAE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7825731209063 นางสาวทักษิณา ลีพิทักษ์รัตน์
MISSTHAKSINA LEEPHITHAKRAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7835731209064 นางสาวทิพย์ประภา น้อยกมล
MISSTIPPRAPA NOIKAMON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7845731209066 นายธนพล ช่วยรอด
MR.TANAPOL CHUAYROD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7855731209067 นางสาวธมลวรรณ วิทำมา
MISSTAMONWAN WITAMMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7865731209068 นางสาวธัญญารัตน์ ปัญญาทะ
MISSTHANYARAT PANYATA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7875731209074 นางสาวธันยพร ชื่นศิริ
MISSTHANYAPHORN CHUNSIRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7885731209076 นายธีรภัทร ไพศาลกาญจนา
MR.THEERAPAT PHAISANKANJANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7895731209079 นางสาวนฤมล สามนาค
MISSNARUMON SAMNARK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7905731209083 นางสาวนัฐริกา คำมา
MISSNATTARIKA KHAMMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7915731209084 นางสาวนันทิชา กองแก้ว
MISSNANTICHA KONGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7925731209085 นางสาวบงกชพร กูลเกลือ
MISSBONGKOTPORN KULKLUA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7935731209086 นางสาวบุณยาภา แก้วมณีวรรณ์
MISSBOONYABHA KAEWMANEEWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7945731209087 นางสาวเบญจพร ศรีมาลา
MISSBENJAPORN SRIMALA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7955731209088 นางสาวปภาวรินท์ ทองศรี
MISSPAPHAWARIN TONGSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7965731209089 นางสาวปรียารัตน์ วงค์ชัย
MISSPRIYARAT WONGCHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7975731209090 นายปวริศ ศรีจักรโคตร
MR.PAVARIT SRIJUKKOT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7985731209092 นางสาวปาริฉัตร มากพงษ์
MISSPARICHAT MAKPONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
7995731209093 นางสาวปารีณา ทองสอาด
MISSPAREENA THONGSAART
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8005731209094 นางสาวปิยะฉัตร ชุมคช
MISSPIYACHAT CHUMKOT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8015731209096 นางสาวพรชนก นาควารี
MISSPORNCHANOK NAKWAREE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8025731209097 นางสาวพรนภา ไตรยวงษ์
MISSPORNNAPA TRIYAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8035731209098 นางสาวพรนภา อิทธิดำรงค์
MISSPORNNAPA ITTHIDUMRONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8045731209099 นางสาวพรปวีณ์ ธรรมเม
MISSPORNPAWEE THAMME
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8055731209100 นางสาวพัชตราภรณ์ สิทธิ
MISSPATTRAPORN SITTHI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8065731209101 นางสาวพัชราภรณ์ พวงพุฒ
MISSPATCHARAPORN POUNGPUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8075731209102 นางสาวพัณณิตา เหมือนบุญ
MISSPHANNITA MUENBOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8085731209103 นางสาวพัทธ์ธีรา อินพรหม
MISSPATTEERA INPROM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8095731209104 นางสาวพิชญานิน บัวชื่น
MISSPITCHAYANIN BUACHUEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8105731209105 นางสาวพิมญาดา ศิริจินดาพันธ์
MISSPIMYADA SIRIJINDAPAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8115731209106 นางสาวพิมพ์พิมล แก้วขุนจิตร
MISSPIMPIMON KAEWKUNJIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8125731209107 นางสาวพิมพ์พิศา สุวรรณสังข์
MISSPHIMPHISA SUWANNASANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8135731209108 นางสาวพิมลวรรณ นิตินภารัตน์
MISSPIMONWAN NITINAPARAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8145731209109 นายพีรวัชร์ ผ่องศรี
MR.PHIRAWAT PHONGSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8155731209110 นางสาวพุฒเตย พวงสำเภา
MISSPHUTTEY PUNGSAMPHAO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8165731209112 นางสาวพุทธรักษ์ สุทธภักติ
MISSPUTTARAK SUTTAPAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8175731209113 นางสาวเพ็ชรพรัช สุสามัคคี
MISSPETPARAT SUSAMAKKEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8185731209115 นางสาวภัครดา จงประเสริฐ
MISSPAKARADA JONGPASERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8195731209116 นางสาวภัณฑิรา ธิติบดินทร์
MISSPANTHIRA THITIBORDIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8205731209121 นายรชต วัชโรบล
MR.RACHATA VAJROPALA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8215731209125 นางสาวสาริศา แสงพรหมมา
MISSSARISA SANGPROMMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8225731209127 นางสาววรรธนภรณ์ ตันประเสริฐ
MISSWANTANAPORN TANPRASERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8235731209128 นายวรวัฒน์ เป็นพร้อม
MR.WORAWAT PENPROM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8245731209129 นางสาววราพรรณ เงินท๊อก
MISSWARAPHAN NGOENTHOK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8255731209130 นางสาววศินี ชีวชัชวาล
MISSWASINEE CHEEWACHATCHAWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8265731209131 นางสาววศินี พิลึก
MISSWASINEE PILUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8275731209133 นางสาววันทนีย์ มิตะมา
MISSWANTANEE MITAMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8285731209134 นางสาววาสนา เมืองพัฒนาไพร
MISSWASSANA MUEANGPATTANAPAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8295731209135 นายธนิก มหารัตน์
MR.THANIK MAHARAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8305731209137 นางสาววิภาวี นาคอุดม
MISSWIPHAWEE NAKUDOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8315731209141 นายศรัณยุ บุตรนุช
MR.SARANYU BOODNUCH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8325731209142 นางสาวศศิประภา จิตทยากร
MISSSASIPRAPA CHITTHAYAKON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8335731209144 นางสาวศิริกัญญา ลิ้มสงวน
MISSSIRIKANYA LIMSANGUAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8345731209146 นางสาวศิรินญา กล้าแข็ง
MISSSIRINYA KLAKHAENG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8355731209147 นางสาวศิริรักษ์ เตือนสกุล
MISSSIRIRAK TUEANSAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8365731209148 นายศุภกานต์ ชัยชนะ
MR.SUPAKAN CHAICHANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8375731209149 นางสาวศุภรัสมิ์ ตรีรัตน์
MISSSUPARAT TREERAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8385731209150 นางสาวศุภาลักษณ์ บุญชู
MISSSUPALAK BOONCHOO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8395731209151 นางสาวสรัย ทุมวรรณ
MISSSARAI TUMWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8405731209153 นายสิรดนัย คงผอม
MR.SIRADANAI KONGPHOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8415731209154 นางสาวสิรินาถ ติ๊บปะละ
MISSSIRINAT TIPPALA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8425731209155 นางสาวสิริพร ชัยมงคล
MISSSIRIPORN CHAIMONGKOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8435731209157 นางสาวสุกฤตา คงแก้ว
MISSSUKRITTA KONGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8445731209159 นางสาวสุธินี ส่งศรีเกตุ
MISSSUTHINEE SONGSRIKATE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8455731209161 นายสุรักษ์ น้อยลือ
MR.SURAK NOILUE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8465731209162 นางสาวหนึ่งฤดี ต่อมดวงแก้ว
MISSNUENGRUEDEE TOMDUANGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8475731209163 นายหฤษฏ์ ตานสานสินทร์
MR.HARIT TANSANSIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8485731209166 นายฐิติรัตน์ ทองมี
MR.THITIRAT THONGMEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8495731209169 นางสาวมนสิชา คำนวล
MISSMONSICHA KHAMNUAL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8505731209171 นางสาวอัญมณีรัตน์ จารุภูมิ
MISSANYAMANEERUT JARUPOOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8515731209172 นางสาวอันดามัน ประเดิมวงศ์
MISSANDAMAN PRADERMWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8525731209173 นางสาวอำไพ ผดุงเจริญพร
MISSAMPAI PHADUNGJAROENPORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8535731209176 นางสาวธัญจิราธาร ธีรวิพลเจริญ
MISSTANDCHIRATAN TIRAWIPONCHAREON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8545731209177 นางสาววนารัตน์ ดีการ
MISSVANARATH DEEKARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8555731209178 นายอนรรฆ เทอดสุวรรณ
MR.ANAK THERDSUWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8565731209179 นางสาวกชกร ตี้กุล
MISSKOTCHAKORN TEEKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8575731209180 นางสาวกชกร สุริย์ฉาย
MISSKODCHAKORN SURICHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8585731209182 นางสาวกัญจนพร น้อยเสงี่ยม
MISSKANJANAPORN NOISANGIAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8595731209183 นางสาวกุลนิษฐ์ อุปชิต
MISSKULANID UPACHID
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8605731209185 นางสาวภัสร์ชนกพร กรณ์ธนพงศ์
MISSPHATCHANOKPHON KONTHANAPHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8615731209187 นางสาวเจนจิรา กลิ่นอำไพ
MISSJENJIRA KLINUMPAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8625731209188 นางสาวฐิตาภา ภัทรานุพันธุ์
MISSTHITAPHA PHATTARANUPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8635731209189 นายณัฎฐ์ สาครสินธุ์
MR.NUT SAKORNSIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8645731209190 นางสาวณัฐชญา เตียสุวัติเศรษฐ
MISSNATCHAYA TIASUWATTISET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8655731209192 นายณัฐพงศ์ ทองจัตุ
MR.NATTAPONG TONGJATU
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8665731209193 นายดนัยพงษ์ ของกิ่ง
MR.DANAIPHONG KHONGKING
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8675731209195 นางสาวณัฐวรี สุดทองคง
MISSNATTHAWARI SUTTHONGKHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8685731209196 นางสาวณิชกานต์ วงษ์สะกุลดี
MISSNICHAKAN WONGSAKULDEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8695731209199 นางสาวธนัชพร พิงคะสัน
MISSTANATCHAPORN PINGKASAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8705731209200 นายธนาธิษณ์ สุภาษา
MR.THANATHIT SUPHASA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8715731209201 นางสาวธมลวรรณ อัศวประพล
MISSTHAMONWAN ASSAVAPRAPOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8725731209202 นายธีระพงษ์ เรืองมณี
MR.TEERAPONG ROENGMANEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8735731209203 นางสาวนงนภัส พิริยายน
MISSNONGNAPAT PIRIYAYON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8745731209205 นางสาวนันท์นภัส เจริญพันธุ์
MISSNANNAPAS CHAROENPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8755731209207 นางสาวนาฏยา โพธิมากูล
MISSNATTAYA POTIMAKOOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8765731209208 นางสาวนิพาดา กองแสน
MISSNIPADA KONGSAEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8775731209210 นางสาวผกากรานต์ ทาดี
MISSPHAKAKRAN THADEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8785731209211 นางสาวพรพินันท์ อิ่มบ่อย
MISSPORNPINAN IMBOY
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8795731209212 นางสาวพัชรมณฑ์ พันธ์อ่อน
MISSPHATCHARAMON PHAN ON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8805731209214 นางสาวพิชญ์สุดา ก๋องแก้ว
MISSPITCHSUDA KONGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8815731209215 นางสาวภัทราภรณ์ แสนหาญสิริกุล
MISSPATTRAPORN SANHANSIRIKUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8825731209216 นางสาวมัทฑนา เนียมณรงค์
MISSMATTANA NEAMNARONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8835731209217 นายนนท์ฉัตร แก้วเล็ก
MR.NONTCHATR KAEWLEK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8845731209218 นางสาวรัตนาวดี เกตุวิบูลย์
MISSRATANAVADEE KETWIBOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8855731209220 นางสาวรุ่งพิรุณ เนียมหอม
MISSRUNGPIROON NEAMHOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8865731209221 นางสาวเรืองวิญท์ กิตติศักดิ์ชูชัย
MISSRUEANGWIN KITTISAKCHOOCHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8875731209222 นางสาวลีนา เบ็ญสุหลง
MISSLEENA BENSULONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8885731209223 นางสาววชิรญาณ์ มูลเมือง
MISSWACHIRAYA MOONMUANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8895731209224 นางสาววรินยุพา ทองแถว
MISSVARINYUPA THONGTAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8905731209225 นางสาววิรัลพัชร ดีปัญญา
MISSVIRALPAT DEEPANYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8915731209226 นายศุภโชค จารุแพทย์
MR.SUPHACHOK JARUPHAET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8925731209227 นายศุภพัฒน์ เพิ่มพูล
MR.SUPAPAT PHOEMPHOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8935731209228 นางสาวศุภวรรณ เคล้าคลึง
MISSSUPAWAN KAOKAUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8945731209230 นายสิทธิผล บุญจวง
MR.SITTIPHON BOONJOUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8955731209232 นางสาวสุพิชชา คงคาศรี
MISSSUPITCHA KONGKASRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8965731209234 นางสาวเสาวลักษณ์ ส่องแสง
MISSSAOWALAK SONGSANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8975731209238 นางสาวอัจฉราภรณ์ เนตรนันชัย
MISSATCHARAPORN NETNANCHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8985731209239 นางสาวอาภากร ศรีบุญเรือง
MISSAPAKORN SRIBUNRUEANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
8995731209240 MISSNANG HOM KHIT YWET
MISSNANG HOM KHIT YWET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9005731209244 นางสาวกนกวรรณ อิ่นสุวรรณ
MISSKANOKWAN INSUWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9015731209245 นางสาวชนนิกานต์ อินทรโชติ
MISSCHONNIKRAN INTARACHOTE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9025731209246 นางสาวณัฐธิดา บัวสาร
MISSNUTTHIDA BUASARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9035731209247 นางสาวณัฐริกา เดชเดชะสุนันท์
MISSNATTARIKA DETDECHASUNAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9045731209250 นางสาวสุชาดา บัวละคร
MISSSUCHADA BUALAKORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9055731209251 นายจิรพัส พงศ์ประยูร
MR.JIRAPAS PONGPRAYOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9065731210001 นางสาวกณิกา ไชยยะ
MISSKANIKA CHAIYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9075731210002 นางสาวกนกพิไล พิมพ์จันทร์
MISSKANOKPILAI PIMJAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9085731210003 นางสาวกนกรดา พงษ์ภุมมา
MISSKANOKRADA PHONGPHUMMA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9095731210004 นางสาวเณรัญญา จารย์โพธิ์
MISSNERANYA CHANPHO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9105731210005 นางสาวกนกวรรณ มุ่งจงรักษ์
MISSKANOKWAN MUNGJONGRAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9115731210007 นางสาวกมลกานต์ กลัดแก้ว
MISSKAMONKARN KLADKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9125731210009 นางสาวกมลพรรณ ทวีชัย
MISSKAMONPUN TAVEECHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9135731210010 นางสาวกมลรัตน์ แสงเขียวรัตน์
MISSKAMONRAT SANGKEIWRAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9145731210015 นางสาวกวินทิพย์ มาลา
MISSKAWINTIP MALA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9155731210017 นางสาวกวิสรา สีหะวิมล
MISSKAWISARA SEEHAWIMOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9165731210018 นางสาวกัญจน์กมล ประทีปสุขปกรณ์
MISSGANGAMON PRATEEPSUKPAKORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9175731210020 นางสาวกัญญารัตน์ คำนา
MISSGANYARAT KHUMNA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9185731210021 นางสาวกัณชิกานต์ อ่อนเกตุพล
MISSKUNCHIKARN AONGATPOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9195731210023 นางสาวกาญจนวรรณ กลิ่นอวล
MISSKANJANAWAN KLIN-UAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9205731210024 นางสาวกานต์ชนก เพ็ชรกาศ
MISSKARNCHANOK PHETKAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9215731210025 นายกิตติชนม์ สามกรม
MR.KITTICHON SAMKROM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9225731210026 นายกิตติพงศ์ พิสัยเลิศ
MR.KITTIPONG PISAILERS
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9235731210027 นางสาวกุลธิดา ทองมาก
MISSKUNLATIDA THONGMAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9245731210028 นางสาวกุลธิดา สิริทรัพย์วิศาล
MISSKUNTHIDA SIRISAPWISAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9255731210029 นายเขมชาติ ศรีศักดา
MR.KHEMMACHAT SRISAKDA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9265731210032 นายจักรกฤษณ์ ปลูกกิน
MR.JAKKRIT PLUKKIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9275731210033 นางสาวจันทร์ พรรโมก
MISSCHAN PHANMOK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9285731210034 นางสาวจิณณพัต ทิมเจริญสุข
MISSCHINNAPHAT TIMCHAROENSUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9295731210036 นางสาวจิรัชญา ชัยโรจน์นิพัฒน์
MISSJIRATCHAYA CHAIROJNIPAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9305731210038 นางสาวจีรภัทร์ เกษมสุข
MISSJEERAPAT KASAMSUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9315731210039 นางสาวจุฑามาศ เฉื่อยอยู่
MISSJUTAMART CHUEY-YOO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9325731210041 นางสาวจุมิณทร์ตรา ขวดแก้ว
MISSJUMINTRA KHUADKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9335731210042 นายเจษฎา เตจ๊ะสุรินทร์
MR.JESSADA TACHASURIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9345731210043 นายฉัฐวัสส์ ชั่งทอง
MR.CHATHAWAT CHANGTHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9355731210044 นายฉัตรชนก ละอองนวลพานิช
MR.CHATCHANOK LAONGNUALPANICH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9365731210045 นายฉัตรนคร มูลศรีแก้ว
MR.CHATNAKORN MOONSRIKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9375731210046 นางสาวฉัตราพร เลิศชูสกุล
MISSCHATTRAPORN LERDCHUSAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9385731210047 นางสาวชนกนันท์ ไชยวุฒิ
MISSCHANOKNAN CHAIWOOT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9395731210048 นางสาวชนม์ณัฐชญา ศรีไกรรส
MISSCHONNATCHAYA SRIKAIROS
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9405731210051 นางสาวชนิภา สืบสายพันธุ์
MISSCHANIPA SUEBSAIPAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9415731210052 นางสาวชนิษฐา วงศ์วิเศษ
MISSCHANITTHA WONGVISED
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9425731210054 นายชลธิศ สีลาพันธ์
MR.CHOLLATIT SEELAPAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9435731210056 นางสาวชลัญญา ประสงค์ดี
MISSCHALANYA PRASONGDEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9445731210058 นายชัยพัฒนา รัตนพันธ์
MR.CHAIPHATTANA RATTANAPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9455731210060 นายชานนท์ วรเดช
MR.CHANON WORADET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9465731210061 นางสาวชานะนันท์ ช้างเชื้อ
MISSCHANANUN CHANGCHUA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9475731210066 นางสาวฐิตารีย์ ตั้งกิจเชาวลิต
MISSTHITAREE TUNGKITCHAOWALIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9485731210067 นางสาวภิญญดาพัชญ์ มิตรวัฒนพัฒน์
MISSPINYADAPAT MITWATTHANAPAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9495731210068 นายฐิติวัฒน์ กิ่งคำ
MR.THITIWAT KINGKHAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9505731210069 นายฐิษสรัช เกตุเต็ม
MR.TISSARAT KETTEM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9515731210070 นายณชพล เจ็งสืบสันต์
MR.NACHAPOL JENGSUEBSANT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9525731210071 นางสาวณภัทร คงอ่ำ
MISSNAPAT KONG-AM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9535731210072 นายณัชพล ชุมแก้ว
MR.NATCHAPOL CHUMKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9545731210076 นางสาวณัฐณิชา กลิ่นอำพันธ์
MISSNATNICHA KLINAMPAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9555731210080 นางสาวณัฐนันท์ เปรียบนาน
MISSNUTTANUN PRIABNAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9565731210081 นางสาวณัฐนิชา หาน
MISSNATTHANICHA HAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9575731210082 นายณัฐพงศ์ ลายประวัติ
MR.NATTAPONG LAIPRAWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9585731210083 นายณัฐพล นพคุณขจร
MR.NUTTAPOL NOPPAKUNKAJORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9595731210084 นายณัฐพล พระมนตรี
MR.NATAPOL PRAMONTREE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9605731210085 นางสาวณัฐภรณ์ นาชัยเลิศ
MISSNUTTABHORN NACHAILERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9615731210087 นางสาวณัฐวดี มณีรัตน์
MISSNATTAWADEE MANEERAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9625731210088 นางสาวณัฐวดี สุธีรากุล
MISSNATTHAWADEE SUTEERAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9635731210090 นางสาวดารณี ดวงน้อย
MISSDARANEE DUANGNOI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9645731210092 นางสาวดาราวรรณ ธรรมธรสุคนธ์
MISSDARAWAN THAMMATHONSUKON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9655731210093 นางสาวแดนดาว สุคันธนาค
MISSDAENDAO SUKHANTHANAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9665731210094 นายถิรพุทธิ์ นันทชัยบัญชา
MR.TIRAPUT NUNTACHAIBUNCHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9675731210095 นางสาวทักษพร อ๊อสวงศ์
MISSTAKSAPORN OSSAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9685731210097 นายเทพพิทักษ์ จำเมือง
MR.THEPPHITHAK CHAMMUEANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9695731210098 นายธนกร กันทะลึก
MR.TANAKORN KUNTALUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9705731210101 นางสาวธนันญา สุขอยู่
MISSTHANANYA SUKYU
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9715731210102 นางสาวธนิสร จินดา
MISSTHANISORN JINDA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9725731210103 นางสาวธมลวรรณ ชยสิทธิ
MISSTHAMONWAN CHAYASIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9735731210105 นางสาวธัชฎาภรณ์ ทาหะพรหม
MISSTHATCHADAPORN TAHAPROM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9745731210107 นางสาวธัญญลักษณ์ บัวประทุม
MISSTANYALAK BUAPRATHUM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9755731210109 นางสาวธิดา จันโทริ
MISSTIDA CHANTHORI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9765731210111 นางสาวธิดาพร แสงแก้ว
MISSTHIDAPHON SAENGKAEO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9775731210112 นางสาวธิดาภรณ์ เหรียญทอง
MISSTHIDAPORN RHIENTONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9785731210113 นายธิติวุฒิ บัวผัน
MR.THITIWUT BUAPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9795731210114 นายธีทัต สิงห์วี
MR.TEETATCH SINGWEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9805731210118 นายนภัส พุทธวงศ์
MR.NAPHAT PHUTAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9815731210119 นางสาวนภัสสร ศรีอูด
MISSNAPATSORN SRIAOOD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9825731210121 นางสาวนวพร กุศลบารมี
MISSNAWAPORN KUSONBARAMEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9835731210122 นายนัฐกานต์ ลำเต็ม
MR.NATTAKAN LAMTEM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9845731210125 นางสาวนาฏนลิน เมฆแช่ม
MISSNARTNALIN MEKCHAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9855731210126 นายนิติพนธ์ ศิวปฐมชัย
MR.NITIPHON SIWAPATHOMCHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9865731210127 นางสาวนิราพร สร้อยทอง
MISSNIRAPORN SOITHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9875731210128 นางสาวนิศารัตน์ อินใจ
MISSNISARAT INJAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9885731210130 นางสาวนุชนาถ วงค์กาไชย
MISSNUTCHANAT WONGKACHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9895731210131 นางสาวบุญญารักษ์ หาสนะการ
MISSBOONYARAK HASANAKARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9905731210132 นางสาวเบญญาภา คุณัชญ์ธาดา
MISSBENYAPHA KUNUTTADA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9915731210133 นางสาวปดิวรดา ล้อมลาย
MISSPADIVARADA LOMLAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9925731210134 นางสาวปภาวีร์ แก้วมุณีวงศ์
MISSPAPHAWEE KAEWMUNEEWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9935731210136 นางสาวปรมภรณ์ มาลัยทอง
MISSPARAMAPORN MALAITONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9945731210137 นางสาวปรัชญา ปักสังคะเณย์
MISSPRACHYA PAKSANGKHANE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9955731210138 นางสาวปรียาภรณ์ รุ่งณรงค์รักษ์
MISSPREEYAPORN RUNGNARONGRAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9965731210140 นางสาวปิ่นประภา หิรัญคำ
MISSPINPRAPHA HIRUNCOME
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9975731210141 นางสาวปุญญิศา ยุคุณธร
MISSPHUNYISA YUKUNTORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9985731210142 นายพงศธร ว่องไวพานิช
MR.PHONGSATHORN VONGVAIPANICH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
9995731210143 นายพงษ์พิพัฒน์ พระแวง
MR.PHONGPHIPAT PRAWANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10005731210144 นางสาวพชรพร ปัญจาจะ
MISSPOTCHARAPORN PANJAJA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10015731210145 นางสาวพรทิพย์ อ่วมเกิด
MISSPORNTHIP UAMKERD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10025731210146 นางสาวพัชรพร ถาวิเศษ
MISSPHATCHARAPORN THAVISET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10035731210147 นางสาวพัชรพร ระพีกุล
MISSPATCHARAPHORN RAPEEKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10045731210148 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์เขียว
MISSPATCHARAPORN CHANKHIEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10055731210149 นางสาวพัชราภรณ์ พงษ์พันธุ์
MISSPATCHARAPORN PHONGPHUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10065731210150 นายพัฒนพงษ์ ชัยพิพัฒน์
MR.PATTANAPONG CHAIPIPAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10075731210151 นางสาวพิชชากร กลิ่นสุคนธ์
MISSPITCHAKORN GLINSUKON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10085731210152 นางสาวพิชชาภัทร์ เมฆฤทธิ์
MISSPHITCHAPHAT MEKRIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10095731210154 นายพิพัฒน์ ทองยวน
MR.PIPAT THONGYOUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10105731210155 นางสาวพิมพกานต์ หอวิมาลย์
MISSPIMPAKAN HOWIMAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10115731210158 นางสาวพุทธธิดา แสงสว่าง
MISSPHUTTIDA SAENGSAWANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10125731210159 นางสาวเพชรไพลิน แย้มมณีชัย
MISSPHETPHAILIN YAMMANEECHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10135731210160 นางสาวเพ็ญสริตา แซ่โง้ว
MISSPENSARITA SAENGOE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10145731210161 นางสาวแพรว เลิศพงศ์พิพัฒน์
MISSPRAEW LERTPHONGPIPAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10155731210162 นางสาวแพรวพรรณ จารุนงคราญ
MISSPHRAEOPHAN CHARUNONGKHRAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10165731210163 นางสาวฟารีดา บุตรหลำ
MISSFAREEDA BUDLAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10175731210167 นางสาวภัคจิรา ทองมี
MISSPAKJIRA THONGMEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10185731210168 นางสาวภัทรกันย์ ศิริชุ่ม
MISSPATTARAKAN SIRICHUM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10195731210169 นายภัทรพล ด้วงชนะ
MR.PHATTARAPON DUANGCHANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10205731210170 นางสาวภัทราพร ถ้ำสุธะ
MISSPATTHARAPORN THAMSUTHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10215731210172 นายภาณุวัฒน์ ศรีปาน
MR.PANUWAT SRIPAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10225731210174 นายภิสุทธินันท์ ไข่มุกข์
MR.PHISUTTINUN KHAIMUK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10235731210176 นางสาวมนสิชา ศรีเลิศ
MISSMONSICHA SRILERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10245731210179 นางสาวมัทนา นะวะมี
MISSMUTTANA NAWAMEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10255731210180 นางสาวมัลลิกา อุดทา
MISSMANLIKA UDTA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10265731210182 นายยุธาชิต ทัศนา
MR.YUTHACHIT TASSANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10275731210184 นางสาวรจริน ขำวิไล
MISSROTCHARIN KHAMWILAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10285731210186 นางสาวรัชชิดา รักหมอ
MISSRATCHIDA RAKMORE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10295731210187 นายรัฐธีร์ นิธิพงศ์กังวาล
MR.RATTHI NITHIPHONGKANGWAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10305731210188 นางสาวรัมภาภัค โพธิ์ลังกา
MISSRAMPAPAK PHOLUNGKAR
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10315731210189 นางสาวรุจรดา สอนรอด
MISSRUTRADA SONROD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10325731210190 นางสาวลัคนทิน พิพ่วนนอก
MISSLAKKANATIN PHIPHUANNOG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10335731210191 นายลัทธพล กระจ่างเย่า
MR.LATTHAPON GRACHANGYAO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10345731210192 นางสาววนิดา กุณโฮง
MISSWANIDA KUNHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10355731210193 นางสาววรดา วนาศิริ
MISSWORRADA WANASIRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10365731210194 นายวรปรัชญ์ มีธรรม
MR.WORAPARCH MEETHUM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10375731210195 นางสาววรัชยา วงศ์ฝั้น
MISSWARASCHAYA WONGFUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10385731210197 นางสาววราลักษณ์ แก้ววิเชียร
MISSWARALUK KAEWWICHEAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10395731210199 นางสาววันทนี พรมชัย
MISSWANTANEE PROMCHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10405731210200 นายวิชยุตม์ วงค์ไชยา
MR.WICHAYUT WONGCHAIYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10415731210201 นางสาววิศรุตา เชาว์เลขา
MISSWISARUTA CHAOWLAKA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10425731210202 นางสาววิสสุตา ธีรกีรยุต
MISSWISSUTA TEERAGEERAYUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10435731210203 นางสาววิสสุตา สงขกุล
MISSVISSUTA SONGKAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10445731210204 นางสาวศรัณย์ณัฐ เพริศแก้ว
MISSSARANNAT PHREDKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10455731210205 นายศรายุทธ นิลสนิท
MR.SARAYUT NINSANIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10465731210206 นางสาวศรีพิลาส ฐิติวิรุฬห์
MISSSRIPILAD THITIWIROON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10475731210207 นางสาวศลิษา พุทธรักษา
MISSSALISA PUTTARAKSA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10485731210208 นางสาวศวิตา ศิริสุขประเสริฐ
MISSSAWITA SIRISUKPRASERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10495731210209 นางสาวศศิธร ท้าวสมวงศ์
MISSSASITORN TOWSOMWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10505731210211 นางสาวศิริประภา ปิ่นแก้ว
MISSSIRIPRAPA PINKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10515731210213 นางสาวศุทธนุช หทัยพิชิตชัย
MISSSUTTHANUCH HATAIPICHIDCHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10525731210214 นายสถิระ สมควรเหตุ
MR.SATIRA SOMKUANHET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10535731210215 นายสรรค์ ฉัตรโต
MR.SAN CHATTOO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10545731210216 นางสาวสริตา พุฒแก้ว
MISSSARITA PUTKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10555731210217 นางสาวสโรชินี รัศมี
MISSSAROCHINEE RASSAMEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10565731210219 นางสาวสามินี งานดี
MISSSAMINEE NGANDEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10575731210221 นางสาวสิริกร อ่อนละมูล
MISSSIRIKORN ONLAMOOL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10585731210222 นางสาวสิริธิดา ทาศรีวิชัย
MISSSIRITIDA TASRIVICHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10595731210223 นางสาวสิริรัตน์ ลมลอย
MISSSIRIRAT LOMLOY
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10605731210224 นางสาวสิริษา ศิลปเสริฐสกุลวงศ์
MISSSIRISA SINLAPASERTSAKULWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10615731210229 นางสาวสุธีกานต์ ปะละอุด
MISSSUTEEKAN PALAOUD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10625731210230 นางสาวสุภัสสร มาสันเทียะ
MISSSUPATSORN MASANTHIA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10635731210231 นางสาวสุรภา อิ่มเอม
MISSSURAPA AIM-EM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10645731210232 นางสาวหทัยชนก ไพโรจน์ทินกร
MISSHATHAICHANOK PHAIROJTHINNAKORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10655731210233 นางสาวหทัยชัช วัฒนกีบุตร
MISSHATHAICHAT WATTHANAKIBUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10665731210236 นางสาวเหมือนแพร ภูริเทเวศร์
MISSMUENPEAR PURITEWET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10675731210241 นางสาวอรณิชา คชรัตน์
MISSONNICHA KOTCHARAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10685731210242 นางสาวอรนลิน อุลมัย
MISSONNALIN ULAMAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10695731210243 นางสาวอริสรา ตั้งจิตวิบูลย์กุล
MISSARISSARA TANGJITWIBOONKUN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10705731210244 นางสาวอริสรา ภู่เจริญไพศาล
MISSARISARA PHOOCHAROENPHAISARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10715731210246 นางสาวอริสา อารินทร์
MISSARISA A-RIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10725731210247 นายอัครชัย ไพโรจน์
MR.AKRACHAI PAIROJ
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10735731210248 นางสาวอัญชิสา สุขประเสริฐ
MISSANCHISA SUKPRASERT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10745731210249 นางสาวอัญญารัตน์ คล้ายหัด
MISSANYARAT KLAYHAD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10755731210250 นางสาวอัญญารัตน์ เลาหบุตร
MISSUNYARAT LAOHABUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10765731210251 นางสาวอัธยา เจริญทินพฤษธิ์
MISSATTAYA CHAROENTHINNAPHRUET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10775731210252 นางสาวอาทิตยา สิงห์ทิศ
MISSARTITTAYA SINGHATIS
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10785731210254 นางสาวอาภัสรา ฝั้นชมภู
MISSAPADSARA FANCHOMPOO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10795731210255 นางสาวอารีวรรณ เมฆษา
MISSAREEWAN MEKSA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10805731210257 นายเอกบดี แสงสิงแก้ว
MR.AEKBORDEE SANGSINGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10815731210259 นางสาวกชกร ชาวมอญ
MISSKOCHAKORN CHAWMORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10825731210260 นางสาวกชามาส สง่าวงศ์
MISSKACHAMAS SA-NGAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10835731210262 นางสาวกมลวรรณ ทองมี
MISSKAMONWAN THONGMEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10845731210263 นางสาวกมลวัลย์ ไสยสมบัติ
MISSKAMONWAN SAIYASOMBAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10855731210264 นางสาวกรกมล เพ็ญประภา
MISSKORNKAMOL PENPRAPA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10865731210265 นางสาวกาญจนาพร บำรุงไทย
MISSKANJANAPORN BUMRUNGTHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10875731210267 นางสาวกุลฉัตร แสงนาค
MISSKUNLASHAT SAENGNARK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10885731210268 นางสาวกุลิสรา เลิศเจริญชัยกุล
MISSKULISTSARA LERTCHAROENCHAIKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10895731210270 นายคศุตภพ อ่ำเพ็ชร
MR.KASUTPOP AMPET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10905731210272 นางสาวจิรนันท์ คมบาง
MISSJIRANAN KHOMBANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10915731210273 นายจิรเมธ จิตประพันธ์
MR.JIRAMETH JITPRAPHAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10925731210275 นางสาวชญานภัส เจริญฤทธิ์
MISSCHAYANAPAT JAROENRIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10935731210276 นางสาวชฒิตา คุปตะวาทิน
MISSCHATITA KUPTAWATIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10945731210277 นางสาวชนกานต์ สังข์มีน้อย
MISSCHONNAKAN SANGMENOY
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10955731210278 นางสาวชลธิดา ดีสวัสดิ์
MISSCHONTIDA DEESAWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10965731210283 นางสาวณัฐริกา จันทร์เม้า
MISSNATTARIKA CHANMAO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10975731210284 นางสาวณัฐริกา บรรจงกิจ
MISSNATTARIKA BUNJONGKIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10985731210286 นางสาวณัฐริกา สมทวีกาญจนพร
MISSNUTTARIKA SOMTAWEEKARNCHANAPORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
10995731210288 นางสาวณิชกานต์ ปานกลาง
MISSNICHAKARN PANKLANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11005731210289 นางสาวดวงหทัย ธรรมนิทรา
MISSDUANGHATHAI TUMNITRA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11015731210290 นางสาวทิพยาภรณ์ ตียะพาณิชย์
MISSTIPYAPORN TEEYAPANIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11025731210291 นายธนพงษ์ ไชยศรี
MR.TANAPONG CHAISRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11035731210292 นายธนัท ตรังรัตนจิต
MR.THANAT TRANGRATANACHIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11045731210293 นายธไนศวรรย์ ตระกูลบุญจวง
MR.THANAISAWAN TRAKUNBUNCHUANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11055731210294 นางสาวธิติวรา แจ่มดวง
MISSTHITIVARA JAMDOUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11065731210295 นางสาวนฤมล วิทยา
MISSNARUMON WITTAYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11075731210296 นางสาวนิธินาถ ตันเจริญ
MISSNITHINART TANCHAROEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11085731210297 นายนิรัตศัย ชาวงิ้ว
MR.NIRATSAI CHOWNGEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11095731210298 นางสาวปพิชญา ชาสมบัติ
MISSPAPHITCHAYA CHASOMBAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11105731210299 นางสาวประกายแก้ว ไทยเพ็ชร์
MISSPRAKAYKEAW THAIPET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11115731210301 นางสาวปวีณ์นุช มีบุญรอด
MISSPAWEENUCH MEEBOONROD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11125731210303 นางสาวปุณยณุช จะชาลี
MISSPUNYANUCH JACHALEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11135731210304 นายพชร ไชยะคำ
MR.POTCHARA CHAIYAKAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11145731210305 นายพชรพล โสมาบุตร
MR.PACHARAPON SOMABUT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11155731210306 นางสาวพรทิวา ลือชัย
MISSPORNTIWA LUECHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11165731210307 นางสาวพรรณี สรรกซิกร
MISSPUNNEE SANKASIKORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11175731210308 นายพลวัฒน์ สุขเนตร
MR.POLLAWAT SUKNET
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11185731210309 นางสาวพัชราภรณ์ สุนทรสุข
MISSPATCHARAPORN SUNDARASUKHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11195731210311 นางสาวพิชาดา เสเมือง
MISSPHICHADA SA-MUANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11205731210312 นางสาวพิมพ์ชนก พงษ์ภมร
MISSPHIMCHANOK PHONGPHAMORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11215731210313 นางสาวพิมพ์พร อนุกูล
MISSPIMPORN ANUKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11225731210314 นางสาวพิมพิกา สิทธิเป็ง
MISSPIMPIKA SITTIPANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11235731210316 นางสาวภัทรวดี โพธิ์ไพร
MISSPATARAWADEE PHOPHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11245731210318 นางสาวมาชิตา ศิริโชติตระการ
MISSMACHITA SIRICHOTTAKAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11255731210319 นางสาวมาศศวี นนทประดิษฐ์
MISSMASSAWEE NONTHAPRADIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11265731210320 นางสาวรวิสรา ว่องกิจชนะชัย
MISSRAVISARA WONGKIJCHANACHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11275731210321 นายวรกร ไชยวงค์
MR.WORAKORN CHAIWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11285731210322 นางสาววรรณวิลักษณ์ ฉิมพลี
MISSWANWILAK CHIMPLEE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11295731210324 นายวัชรินทร์ อินทรีย์
MR.WATCHARIN INTHREE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11305731210325 นางสาววิชชุตา โททรัพย์
MISSWICHUTA TOSUP
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11315731210326 นายศิวัช เจ๊ะเต๊ะ
MR.SIWAT JEHTEH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11325731210327 นายศุภกิจ ธารพระจันทร์
MR.SUPHAKIT THARNPAJAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11335731210328 นายศุภณัฐ นามธิราช
MR.SUPHANUT NAMTHIRACH
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11345731210329 นางสาวศุภิสรา เพ็ญพิบูลรัตนา
MISSSUPISARA PENPIBOONRATTANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11355731210332 นางสาวสุกันญา สุนทรเวชพงษ์
MISSSUGUNYA SONTORNWETCHAPONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11365731210333 นางสาวสุขวสา สุทธิสวัสดิ์
MISSSUKWASA SUTHISAWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11375731210334 นางสาวสุชานาฏ ผจงขจรเกียรติ
MISSSUCHANAT PHAJONGKHAJORNKIAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11385731210335 นางสาวสุภัตรา บุญแต่ง
MISSSUPATRA BOONTANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11395731210336 นางสาวอทิตยา อุ่นเจริญกุล
MISSATITAYA AUNJAREONKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11405731210337 นางสาวอภิญญา จิตตะวิง
MISSAPINYA JITTAWING
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11415731210339 นางสาวอมรรัตน์ แย้มเยื้อน
MISSAMORNRATH YAMYUENT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11425731210340 นางสาวอัญชิสา เต
MISSANCHISA TAE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11435731210341 นางสาวอันนา พิชัยกุล
MISSUNNA PICHAIKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11445731210342 นางสาวอัศม์มน ฐานโอฬาร
MISSASSAMON THANOLAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11455731210344 นางสาวอารยา เหมือนทอง
MISSARAYA MUANTHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11465731210345 MISSTHADAR MYAT NOE
MISSTHADAR MYAT NOE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11475731210346 นายเอกลักษณ์ มีชัย
MR.AEKKALAK MEECHAI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11485731210348 นางสาวจิรัชญา เกื้อกูลกิจเจริญ
MISSJIRATCHAYA KUAKULKITJAROEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11495731210349 นางสาวปิยรัตน์ ธีระเมธากุล
MISSPIYARAT THEERAMETHAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11505731210350 นายภีมธรรม แสงธรรมธร
MR.PHIMMATHAM SANGTHUMMATORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11515731210351 นางสาววริศราภรณ์ ศรีเสถียร
MISSWARISSARAPORN SRISATHIEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11525731210352 นางสาวศุภิสรา เกตุงามขำ
MISSSUPISARA KETNGAMKUM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11535751203252 นางสาวกฤตยา มูลเทพ
MISSKRITTAYA MOOLTHEP
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11545751203253 นายกิตติ ลิมปกาญจนารัตน์
MR.KITTI LIMPAKARNJANARAT
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11555751203269 นายรุจนที ศิวิลัย
MR.RUDNATEE CIVILAI
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11565751203274 นางสาววิภาวรรณ มัณยานนท์
MISSVIPHAWAN MONYANONT
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11575751209002 นางสาวกนกภรณ์ แก้วจำรัส
MISSKANOKPORN KAEWJAMRAS
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
11585831203141 นางสาวสิริยากร ศิริยม
MISSSIRIYAKORN SIRIYOM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11595831203142 นางสาวสุชัญญา มะโต
MISSSUCHANYA MATO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11605831203195 MISSNANG HOM KHAM
MISSNANG HOM KHAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11615831205019 นางสาวคุณารัตน์ ไชยคำ
MISSKUNARAT CHAIKHAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11625831205022 นางสาวจันทิมา นานาสมบัติ
MISSJANTIMA NANASOMBAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11635831205063 นางสาวทิพย์กานต์ ขันแก้ว
MISSTHIPKAN KHANKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11645831205165 นางสาวเรณุการ์ สอนผัด
MISSRENUKA SORNPHAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11655831207099 นางสาวณหทัย ไทยปรีชา
MISSNAHATAI THAIPREECHA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11665831207161 นางสาวปรียา เสรี
MISSPRIYA SEHLI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11675831209151 นายวรรณเดช โคตรวงษ์
MR.WANNADECH KOTWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11685831209154 นายสุทธิภัทร มั่นคง
MR.SUTTIPAT MUNKONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11695831210202 นายกฤดิโชติ อินอุ่นโชติ
MR.KRIDICHOTE INUNCHOTE
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11705831210283 นายชัยพันธ์ จึงสกุลวัฒนา
MR.CHAIPUN JUNGSKULWATANA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11715831210292 นายจิรัฏฐ์ชยุต ฐิติบวรอนันต์
MR.JIRATCHAYUT THITIBOWAN-ANAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11725851203259 นายปรัชญ์ อาศิรพงษ์พร
MR.PRAT ARSIRAPONGPORN
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11735931203241 นางสาวธิติมา สุขรมย์
MISSTHITIMA SOOKROM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
11745951203255 นางสาวกุลธิดา รินนาศักดิ์
MISSKUNLATIDA RINNASAK
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11755951203256 นางสาวขวัญพร สุทะ
MISSKHWANPHON SUTHA
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11765951203257 นางสาวฉัตราภรณ์ กุณาวงค์
MISSCHATTRAPORN KUNAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11775951203258 นางสาวชฎาพร ลพพันธ์ทอง
MISSCHADAPORN LOPPHANTHONG
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11785951203260 นางสาวตรีนุช มโนศักดิ์
MISSTREENOOT MANOSAK
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11795951203264 นายปฏิญญา ศรีสายเชื้อ
MR.PATINYA SRISAICHUEA
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11805951203265 นางสาวปรียาเนตร สายพรม
MISSPREYANATE SAIPORM
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11815951203266 นางสาวปาณิสรา ทองคำเอี่ยม
MISSPANISARA THONGKUMEIAM
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11825951203267 นางสาวพัชรนันท์ คงมั่น
MISSPHATCHARANAN KHONGMUN
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11835951203270 นางสาวภัทราภรณ์ สันธิ
MISSPATTARAPORN SANTHI
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11845951203272 นางสาวมณฑลี ไชยสมบัติ
MISSMONTHALEE CHAISOMBAT
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11855951203277 นางสาวศรัณยา ฉ่อนเจริญ
MISSSARUNYA CHONJAROEN
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11865951203281 นางสาวอัจฉรา อัศวสุคนธ์
MISSACHARA ASSAWASUKHON
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
11875951209002 นางสาวขวัญศิรินทร์ ตั้งชัยวรรณา
MISSKWANSIRIN TUNGCHAIWANNA
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
11885951209004 นางสาวทิพารินทร์ สินโสภณกิจ
MISSTIPARIN SINSOPONKIT
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
11895951209005 นางสาวธนพร จนาพิระกนิฎฐ์
MISSTANAPORN JANAPIRAGANIT
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
11905951209009 นางสาวพิชญ์สินี จงวนาพิทักษ์กุล
MISSPHITSINEE JONGWANAPITAKKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
11915951209010 นางสาวเสาวลักษณ์ ตั๋นคำ
MISSSAOWALAK TANKAM
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
11925951209011 นางสาวอัญชิสา โกสุมสุริยา
MISSANCHISA KOSUMSURIYA
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
11935951209012 MR.AVINASH KUIKEL
MR.AVINASH KUIKEL
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
11945951209251 นายกิตติ สุทธิจิระพันธ์
MR.KITTI SUTTIJIRAPAN
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Graduate
11955951209254 นายนเรศ จันทโชติ
MR.NAREST JUNTACHOT
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Graduate
11965951209255 นายบุญชนะ สุรกานนท์
MR.BUNCHANA SURAKANON
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Graduate
11975951209257 นางสาวปิยะนันท์ เจียมตน
MISSPIYANUN JIUMTON
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Graduate
11985951209259 MR.KIKI KHOIFIN
MR.KIKI KHOIFIN
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
11995951209260 MR.MUHAMMAD SYUKUR
MR.MUHAMMAD SYUKUR
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
12005951209261 MR.SISALERMKIAT PHANDANOUVONG
MR.SISALERMKIAT PHANDANOUVONG
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
12015951209262 MISSTHEVY LERTLIVANH
MISSTHEVY LERTLIVANH
การจัดการ
Management
ปริญญาโท
Graduate
12025331014072 นางสาวสุพรรณี บุญเจริญ
MISSSUPANNEE BOONJAREAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12035431007005 นางสาวกัณห์ชรี เอื้อจิตถาวร
MISSKANCHAREE UECHITTHAWORN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12045431007070 นางสาววราลี ชัยวานิชกุล
MISSVARALEE CHAIVANICHAGUL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12055431007105 นายพันธวัช นิมิตภาคภูมิ
MR.PANTAWAT NIMITPAKPOOM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12065431007130 นางสาวรัชนีกร ขันนาแล
MISSRATCHANEEKORN KHANNALEA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12075431014014 นางสาวไคริกา เกตุวงศ์
MISSKAIRIKA GATEWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12085431014055 นางสาวรัตตภาดา ลิ้มศิริ
MISSRATTAPADA LIMSIRI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12095431014061 นายวุฒิชัย บุศยบำรุง
MR.WUTICHAI BUSAYABUMRUNG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12105531007005 นางสาวกมลวรรณ รักษ์ศิวะ
MISSKAMOLWAN RAKSIWA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12115531007058 นางสาวตะวันเพ็ญ รัตนพันธุ์
MISSTAWANPHEN RATTANAPHAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12125531007063 นางสาวธัญสุดา ณ ตะกั่วทุ่ง
MISSTHUNSUDA NA TAKUATHUNG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12135531014014 นางสาวกษิรา สังข์น้อย
MISSKHASIRA SANGNOI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12145531014025 นางสาวณัฐนันท์ รักกิจศิริกุล
MISSNATTHANAN RAKKITSIRIKUN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12155531014027 นายณัฐวิทย์ ทองสมัครพันธ์
MR.NUTTHAWIT TONGSAMAKPUN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12165531014028 นางสาวณิชากร ขัดแก้ว
MISSNICHAKORN KUDKAEW
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12175531014040 นางสาวนันทินี กันทา
MISSNANTHINEE KANTA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12185532404501 นางสาววรนิษฐา ธรรมานุชิต
MISSWORANITTHA THAMMANUCHIT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12195532404502 นางสาวสุรภา ตันติวราพัฒน์
MISSSURAPA TANTIWARAPAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12205631007025 นางสาวจีราพร มูลกันทะ
MISSJEERAPORN MOONKANTA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12215631007063 นางสาวธนัชพร การคนซื่อ
MISSTANUSPORN KANKONSUE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12225631007073 นางสาวนวลนิชา แดงสุข
MISSNUANNICHA DANGSUK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12235631007083 นางสาวปานชนก พัฒน์ทอง
MISSPANCHANOK PATTONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12245631007135 นางสาวศิรินันท์ พื้นทอง
MISSSIRINAN PHUENTHONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12255631007153 นายสุรเดช ชีวินเกียรติขจร
MR.SURADEJ CHEEWINKIATKHAJORN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12265631007158 นางสาวโสภิดา อินทวงศ์
MISSSOPHIDA INTAWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12275631007159 นางสาวหัทยา ใจกว้าง
MISSHATTAYA CHAIKHWANG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12285631007163 นายอรรถวิทย์ ภู่ศรัณย์
MR.ATTAWIT POOSARAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12295631007166 นางสาวอังคณา ไชยวงค์
MISSAUNGKHANA CHAIWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12305631007181 นางสาวภารินีดา วิเศรษฐฐิติพันธ์
MISSPARINEEDA VISETTHITIPAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12315631014002 นางสาวกนกพรรณ นันไชยวงศ์
MISSKANOGPHUN NUNCHAIWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12325631014003 นางสาวกัญญาภัค ชะนะกุล
MISSGUNYAPAK CHANAKUN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12335631014006 นางสาวกาญวดี ภาคภูมิ
MISSKANWADEE PAKPOOM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12345631014007 นางสาวกานต์ธีรา คมขำ
MISSKANTHIRA KOMKHAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12355631014008 นางสาวกิตติกุล ปิยะราช
MISSKITTIGUN PIYARAJ
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12365631014010 นางสาวกุลธิดา จันทร์แดง
MISSKULATIDA JANDANG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12375631014011 นางสาวกุลวดี แก้วประเสริฐ
MISSKULWADEE KAEWPRASERT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12385631014012 นางสาวเกวลิน บัวทิพยเนตร
MISSKEWALIN BUATIPPAYANET
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12395631014014 นางสาวเกษกมล เทพมณี
MISSKETKAMON THEPMANEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12405631014015 นางสาวเกษราพันธ์ วิวันชัย
MISSKESARAPHAN WIWANCHAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12415631014017 นางสาวขวัญกมล เรือนทอง
MISSKHWANKAMON RUANTHONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12425631014018 นางสาวจิตนภา สายสุทธิชัย
MISSCHITNAPHA SAISUTTHICHAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12435631014021 นางสาวจุฑาธิป ถ้ำหิน
MISSJUTATIP THUMHIN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12445631014025 นางสาวชิดชนก ชัยศร
MISSCHIDCHANOK CHAISORN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12455631014026 นางสาวโชติวรรณ สอดศรี
MISSCHOTIWAN SODSRI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12465631014028 นางสาวฐิติพันธ์ ชูวงศ์ยิ่งไพศาล
MISSTHITIPAN CHOOWONGYINGPHAISAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12475631014030 นางสาวณัชชาภรณ์ พรมสุรินทร์
MISSNUTCHAPORN PROMSURIN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12485631014031 นางสาวณัฏฐณิชา จิณะโสต
MISSNATTANICHA JINASOT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12495631014032 นายณัฐพงษ์ สะคำปัน
MR.NATTAPONG SAKAMPAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12505631014033 นางสาวณัฐพร มุสิกะชาติ
MISSNATTAPORN MUSIKACHART
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12515631014035 นางสาวณิชาพร ทองมณี
MISSNICHAPORN TONGMANEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12525631014037 นางสาวธนภรณ์ วรรณะ
MISSTHANAPORN WANNA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12535631014041 นางสาวธัญจิรา ศรีวัชระ
MISSTHANJIRA SRIWATCHARA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12545631014042 นางสาวธัญญาภรณ์ นวลแขว่ง
MISSTANYAPORN NUANKWANG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12555631014043 นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
MISSTHANYAPAT KHAOTHUNG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12565631014045 นางสาวธัญลักษณ์ ปัญญาดี
MISSTANYALAG PANYADEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12575631014046 นางสาวธาราทิพย์ เงินงาม
MISSTHARATIP NGOENNGARM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12585631014047 นายธิติวัฒน์ วิชัยธนพัฒน์
MR.THITIWAT VICHAITANAPAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12595631014048 นางสาวธิษณามดี สีวิจี๋
MISSTISSANAMADEE SEEVEEJEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12605631014049 นายธีรญาณ ป้อมทอง
MR.THIRAYAN POMTHONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12615631014052 นางสาวนฤมล แซ่พร่าน
MISSNARUEMON SAEPRAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12625631014053 นางสาวนัทธมน ปาลวัฒน์
MISSNATTAMON PALAWAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12635631014055 นางสาวเนตรชนก วิไชยคำมาตย์
MISSNATCHANOK WICHAIKAMMART
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12645631014058 นางสาวประกายแก้ว แอบคีรีสีมันต์
MISSPRAKAYKAEW AEBKIREESEEMON
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12655631014059 นายประสิทธิ์ แจ้งกิจชัย
MR.PRASIT CHANGKITCHAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12665631014060 นางสาวปริญาภรณ์ ชิณวงศ์
MISSPARIYAPORN CHINNAWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12675631014061 นายปิยะเกียรติ พลนามอินทร์
MR.PIYAKIAT POLNAMIN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12685631014062 นางสาวปิยะฉัตร ประชุมทอง
MISSPIYACHAT PRACHUMTHONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12695631014063 นางสาวปุณยาพร ปันทะรส
MISSPOONYAPORN PANTAROS
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12705631014065 นางสาวพริษฐา หลวงจันทร์
MISSPHARITTHA LOUNGJUN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12715631014068 นายพิชิต พิมโคตร
MR.PICHIT PIMKOTE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12725631014072 นายพิริยพันธุ์ พุ่มสุวรรณ
MR.PIRIYAPAN PUMSUWAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12735631014074 นางสาวเพ็ญพิชชา อสิพงษ์
MISSPENPICHA ASIPONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12745631014075 นางสาวภัทรวิจิตรา สระสำราญ
MISSPATTHARAWIJITTRA SASAMRAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12755631014076 นางสาวมญชุ์พิชชา กิ่งพโยมชยธร
MISSMONPHITCHA KINGPAYOMCHAYATORN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12765631014077 นางสาวมนัชญา กาติ๊บ
MISSMANATCHAYA KATIP
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12775631014078 นางสาวมนัสนันท์ อำนวยโชคทวี
MISSMANATSANAN AMNUAICHOKTHAWEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12785631014079 นางสาวมัณฑิตา สายัณ
MISSMANTHITA SAYAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12795631014081 นางสาวเมทินี รักษานาม
MISSMETINEE RUKSANAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12805631014082 นางสาวเยาวเรศ เตชะสืบ
MISSYAOWARATE TACHASUPE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12815631014084 นางสาวรัชฎา ตาใจ
MISSRUTCHADA THAJAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12825631014085 นางสาวรัชฎาพร วงค์ชุมภู
MISSRATCHADAPORN WONGCHUMPHU
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12835631014086 นางสาวรัตน์ชนก ป๊อกกาศ
MISSRUTCHANOK POKGAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12845631014087 นางสาวลลิตา ยาวิไชย
MISSLALITA YAWICHAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12855631014089 นางสาววจนา วิเชียรศรี
MISSWAJANA WICHIANSRI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12865631014090 นางสาววชิราภรณ์ ทองสุระวิโรจน์
MISSWACHIRAPHON TONGSURAWIROT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12875631014091 นางสาววรรณวนิช ไก่งาม
MISSWANWANICH KAINGAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12885631014093 นางสาววรินยุพา ตาแสน
MISSVARINYUPA TASAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12895631014095 นางสาววันวิสาข์ ข้ามสาม
MISSWANWISA KHAMSAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12905631014097 นางสาววิภารดา ยอดเรือน
MISSWIPARADA YOTRUEAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12915631014099 นางสาววิรงรอง เทียงดาห์
MISSWIRONGRONG THEANGDA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12925631014101 นายวิศาล เรืองสุริยา
MR.WISAN RUENGSURIYA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12935631014102 นางสาวศกลวรรณ ชุ่มอินทจักร
MISSSAKOLWAN CHUMINTHACHAK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12945631014104 นางสาวศรีกัลยา โปรยรุ่งเงิน
MISSSREEKALLAYA PROIRUNGNGOEN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12955631014106 นางสาวศศิธร พฤกษาเพชร
MISSSASITHON PRUKSAPETCH
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12965631014107 นางสาวศศินิภา อุทธิยา
MISSSASINIPHA UTTHIYA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12975631014109 นางสาวศศิวิมล ริเริ่ม
MISSSASIWIMON RIREAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12985631014111 นางสาวอนันตญา ราชวิชา
MISSANANTHAYA RACHVICHA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
12995631014114 นางสาวสรัลชนา สุขโชติ
MISSSARANCHANA SUKCHOTE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13005631014116 นายสาวิทย์ แก้วโมลา
MR.SAWIT KAEWMOLA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13015631014118 นางสาวสิรินาถ หาดยาว
MISSSIRINAD HADYAO
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13025631014121 นายสุธีร์ โชติวิริยะ
MR.SUTHEE CHOTIVIRIYA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13035631014123 นางสาวสุภัทรา บุญพัชรชัย
MISSSUPATTRA BOONPATCHARACHAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13045631014124 นางสาวสุภาวดี ยีรัมย์
MISSSUPAWADEE YEERUM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13055631014125 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์ทอง
MISSNAENGREUTHAI WONGTHONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13065631014126 นางสาวนิษฐา บูรณทอง
MISSNITTHA BURANATHONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13075631014127 นายอนวัช สายสุวรรณะ
MR.ANAWAT SAISUWANNA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13085631014128 นางสาวอภิชญา ปินตา
MISSAPICHAYA PINTA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13095631014132 นางสาวอัฒยา ใจเผิน
MISSATTHAYA JAIPEARN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13105631014139 นางสาวกฤติยาณี พันธะศรี
MISSKITTIYANEE PUNTASRI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13115631014140 นางสาวกีรติ หิรัญบูรณะ
MISSKEERATI HIRUNBURANA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13125631014142 นางสาวชลธิดา คำฟูบุตร
MISSCHONTHIDA KHAMFUBUT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13135631014143 นางสาวโชติกา พุกกะณะวนิชย์
MISSCHOTIKA PUKKANAVANIT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13145631014144 นางสาวปนิศา รุ่งเรือง
MISSPANISA RUNGRUANG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13155631014147 นางสาวศศิกมล บุญประถัม
MISSSASIKAMON BUNPRATHAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13165631014148 นางสาวสิราวรรณ เงินโคกสูง
MISSSIRAWAN NGOENKOKSUNG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13175631014149 นายสุภาค แสงอุไร
MR.SUPARK SANGURAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13185631014150 นางสาวพิมพ์ชนก นาหลวง
MISSPIMCHANOK NALUANG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13195631016001 นางสาวกนกพรรณ บัวคง
MISSKANOKPHAN BUAKHONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13205631016005 นางสาวกัญญารัตน์ คำลือ
MISSKANYARAT KHAMLUE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13215631016022 นางสาวธนินท์ณัฐ พจนสัจ
MISSTHANINNAT PHOTJANASAJ
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13225631016026 นางสาวนภา แซ่หลี่
MISSNAPA SAELEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13235631016027 นายนเรษ สุวรรณกาศ
MR.NARED SUWANNAKAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13245631016031 นางสาวปรมาภรณ์ ปิ่นประวัติ
MISSPARAMAPORN PINPRAWAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13255631016033 นางสาวปริญญา ดอยแดง
MISSPARINYA DOYDANG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13265631016035 นายปัญญานนท์ ประภาวดี
MR.PANYANON PRAPAWADEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13275631016038 นางสาวพลอยนลิน อรรคคำ
MISSPLOYNALIN AKKHAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13285631016054 นายจักรีพัฒน์ ภัทรสกุลโยธิน
MR.CHARKGHREEPATH PATALASKULYOTIN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13295631016059 นางสาวสบันงา ทิพย์ปัญญา
MISSSABANNGA TIPPANYA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13305631016060 นายสิทธิพงษ์ พรหมมินทร์
MR.SITTIPONG PROMMIN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13315631016062 นายสุกิจ ดีทองงาม
MR.SUKIT DEETHONGNGAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13325631016069 นายอมรเทพ เขียวกล่ำ
MR.AMORNTEP KIAWKLUM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13335631016073 นางสาวอัฑวรรณ เอก
MISSUTTAWAN EAK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13345632402501 นางสาวโชติยานันท์ พัชรพรนันท์
MISSCHOTIYANAN PHATCHARAPORNNAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13355632404002 นางสาวอัจฉราภรณ์ วิริยกิจวิบูลย์
MISSACHARAPORN VIRIYAKITVIBOON
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13365731007001 นางสาวกตัญญู บูรณะบัญญัติ
MISSKATANYOO BOORANABANYAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13375731007004 นางสาวกรกช วงศ์ใหญ่
MISSKORAKOCH WONGYAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13385731007005 นางสาวกฤตญาภรณ์ ทิพรส
MISSKRITYAPORN TIPPAROS
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13395731007006 นายกฤษณะ หวงสกุลทิพย์
MR.KRITSANA HUANGSAKUNTHIP
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13405731007008 นายกัมปนาท มงคลธนภูมิ
MR.KAMPANAT MONGKHONTHANAPHUM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13415731007010 นางสาวกาญจนาพร ศิริกุลปิยรัตน์
MISSKARNCHANAPORN SIRIKULPIYARAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13425731007012 นางสาวกินิชา ใจแก้วทิ
MISSKINICHA CHAIKAEWTHI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13435731007013 นางสาวกุลธิดา ขอบคัน
MISSKULTIDA KOBKAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13445731007015 นางสาวกุลสตรี วิบูลวุฒิไกร
MISSKULASATREE WIBOONWUTTIKAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13455731007016 นางสาวเกวลิน วรนาม
MISSKEOWALIN WORANAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13465731007017 นางสาวขวัญจิรา จักร์เคี่ยน
MISSKUANJIRA JUKKHEN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13475731007020 นายคมศร แก้วประดับ
MR.KOMSORN KEAWPRADAB
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13485731007022 นางสาวกัญญาณัฏฐ กิติวัฒน์รุ่งสิน
MISSKANYANATH KITIWATRUNGSIN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13495731007023 นางสาวจินดามณี วิวัฒวันทนา
MISSJINDAMANEE WIWATWANTHANA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13505731007024 นางสาวจิราพร แม้นเจริญ
MISSJIRAPORN MAENCHAROEN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13515731007025 นางสาวพัชร์เปมิกา ไชยทองรักษ์
MISSPATPAEMIKA CHAITHONGRAK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13525731007027 นายเจษฎา บุรี
MR.CHETSADA BUREE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13535731007028 นางสาวฉัตรกมล รูปสวย
MISSCHUTKAMON RUBSUAY
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13545731007029 นายฉัตรชัย แต้มณีรัตนะ
MR.CHATCHAI TAEMANEERATANA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13555731007030 นางสาวฉัตรฑริกา อินต๊ะพรม
MISSCHATTHARIKA INTAPROM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13565731007032 นางสาวญาณิศา บุญมาเรือน
MISSYANISA BOONMARUEAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13575731007033 นางสาวชณิศา ปิ่นประชา
MISSCHANISA PINPRACHA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13585731007034 นางสาวชนิตา ใจตุ้ย
MISSCHANITA JAITUI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13595731007036 นางสาวชยาภรณ์ อิ่มมูล
MISSCHAYAPORN IMMOOL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13605731007039 นางสาวชลาลัย วงศ์เจษฎาสกุล
MISSCHALALAI WONGJEDSADASAKUL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13615731007044 นางสาวฐานิดา สุทธิรักษ์
MISSTHANIDA SUTTHIRAK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13625731007045 นางสาวฐิฆัมพร กลิ่นทรัพย์
MISSTIKAMPORN KLINSUB
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13635731007047 นายณฐวรรธ พูนวรโชติ
MR.NATAWAT POONVORACHOT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13645731007048 นางสาวณภัทร จิระอุปการ
MISSNHAPHATR JIRA-OUPAKARN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13655731007049 นางสาวณัชชา วงศ์ชีวาตม์
MISSNATCHA WONGCHEEWAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13665731007050 นางสาวณัฏฐนิช อุไรรักษ์
MISSNATTANIT URAILUCK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13675731007052 นางสาวณัฐฉัตร ทวียนต์เนรมิตร
MISSNATTHACHAT TAWEEYONNERAMIT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13685731007053 นางสาวณัฐฐิญา มัทนภูติ
MISSNATTIYA MATTANAPUTI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13695731007054 นางสาวณัฐณิชา อัครวิชญ์
MISSNUTNICHA AKKARAWICH
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13705731007056 นางสาวณัฐนิชา วรสุนทร
MISSNATNICHA WORASUNTHORN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13715731007057 นายณัฐพล สิทธิพรคำลือ
MR.NATTHAPON SITTHIPORNKHAMLUE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13725731007060 นางสาวณัตตยา ศึกษา
MISSNATTAYA SUKSA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13735731007062 นางสาวดาราพร วังแง่
MISSDARAPORN WANGNGAE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13745731007064 นางสาวเตชินี ปราชญ์นคร
MISSTAECHINEE PRASNAKORN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13755731007065 นายทรงกลด ถนอมศักดิ์
MR.SONGKROD THANOMSAK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13765731007067 นางสาวทิพวัลย์ สุภาทา
MISSTHIPPAWAN SUPHATA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13775731007068 นายธชาภัทร ศรีนวกุล
MR.TACHAPAT SRINAVAKUL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13785731007069 นางสาวธนพร คงชาตรี
MISSTANAPORN KONGCHATREE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13795731007070 นางสาวธนพร ธนมั่งมี
MISSTHANAPORN THANAMANGMEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13805731007072 นายธนพล จินดาพล
MR.TANAPON JINDAPOL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13815731007074 นางสาวธมนวรรณ เลิศล้ำสมบัติ
MISSTHAMONWAN LERTLUMSOMBAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13825731007075 นายธัชกร ยุวกนกชัย
MR.THACHAKORN YUWAKANOKCHAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13835731007076 นางสาวธัญญารัตน์ ช่างหิรัญ
MISSTHANYARAT CHANGHIRAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13845731007078 นางสาวธัญพิชา สวัสดิบุตร
MISSTHANPICHA SWASDIBUTRA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13855731007079 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวะนา
MISSTIDARAT SRIWANA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13865731007080 นางสาวธีร์จุฑา เจียมวิจักษณ์
MISSTHEEJUTHA JIEMWIJAK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13875731007081 นางสาวนงรัตน์ กล้วยแพะ
MISSNONGRAT KLUAYPHAE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13885731007082 นางสาวนริศรา เหลืองศิรินภา
MISSNARISSARA LUENGSIRINAPA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13895731007083 นายนรุตม์ จันทาโภ
MR.NARUT CHANTHAPHO
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13905731007084 นางสาวนฤมล สุขสีทา
MISSNARUMON SUKSEETHA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13915731007086 นางสาวนัฐยาพร ภูคงน้ำ
MISSNATTHAYAPORN PHUKHONGNAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13925731007087 นางสาวนันทนัช พรมส้มซ่า
MISSNUNTANUT POMSOMSA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13935731007088 นางสาวนันทพร อึ้งวณิชยพันธ์
MISSNANTAPORN UNGWANITCHAYAPAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13945731007090 นายนิรุตติ ตั้งสถาพรกุล
MR.NIRUTTI TUNGSATAPORNKUL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13955731007093 นางสาวบัว ศรีสงคราม
MISSBUA SRISONGKRAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13965731007094 นางสาวบุณยกร เจริญวัฒน์
MISSBOONYAKORN CHAROENWAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13975731007097 นางสาวเบญจมาพร สิริธรรมานุวงค์
MISSBENJAMAPORN SIRITHAMMANUWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13985731007099 นางสาวเบ็ญจวรรณ ใบโสภณ
MISSBENJAWAN BAISOPHON
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
13995731007100 นางสาวเบญจวรรณ แสงตาหล้า
MISSBENJAWAN SANGTALA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14005731007101 นางสาวปฐมาศ กาลสี
MISSPATHAMAS KANSEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14015731007103 นางสาวปติญญา ระดาบุตร
MISSPATINYA RADABUTH
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14025731007104 นางสาวประภัสสร ยอดดี
MISSPRAPATTSORN YODDEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14035731007105 นางสาวประภากร สันติพร้อมวงศ์
MISSPAPHAKORN SUNTIPROMWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14045731007106 นางสาวปรัชญาภรณ์ พฤกษาพันธ์ทวี
MISSPRATCHAYAPRON PRUKSAPANTAVEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14055731007110 นางสาวปวีณ์ธิดา บุญอุดม
MISSPAWEETIDA BOONUDOM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14065731007111 นางสาวปัญฑารีย์ สิทธิราช
MISSPANTHAREE SITTIRACH
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14075731007112 นางสาวปัณณรัตน์ จิระพงศ์วิภาส
MISSPANNARAT JIRAPONGVIPHAS
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14085731007114 นางสาวปารมี ทองบุตร
MISSPARAMEE THONGBUD
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14095731007115 นางสาวปิยนันท์ ชูวงษ์
MISSPIYANAN CHOOWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14105731007117 นางสาวปิยะธิดา ดวงมูล
MISSPIYATIDA DUANGMUN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14115731007118 นางสาวปุณยาพร เจริญสุข
MISSPUNYAPORN CHAROENSUK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14125731007120 นางสาวพนจรรยา แซ่เติ๋น
MISSPHANACHANYA SAETOEN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14135731007121 นางสาวพนิตสุภา สีหมากสุก
MISSPANITSUPA SEMARKSUK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14145731007122 นางสาวพรชนก ครุอำโพธิ์
MISSPHORNCHANOK KARUAMPO
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14155731007126 นางสาวพัชญาพรรณ ชิ้ม
MISSPATCHAYAPAN SIM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14165731007129 นางสาวพัชรี สิงห์เชื้อ
MISSPHATCHAREE SINGCHUA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14175731007130 นางสาวแพรวณิศรา ไชยสุระธนภัทร์
MISSPRAEWNISSARA CHAISURATHANAPAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14185731007133 นางสาวพิชามญชุ์ แนมใส
MISSPICHAMON NAEMSAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14195731007134 นางสาวพินทุสร พันธุโพธิ์
MISSPINTUSORN PANTUPO
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14205731007135 นางสาวพิมพกานต์ ถนอมสุขสันต์
MISSPHIMPHAKAN THANOMSUKSAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14215731007136 นางสาวพิมพ์ชนก คำตุ่นแก้ว
MISSPIMCHANOK KAMTOONKAEW
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14225731007137 นางสาวพิมพ์ชนก อำนวยยนต์วารี
MISSPIMCHANOK AMNUAYYONVAREE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14235731007138 นางสาวพิมพ์ลดา วงศ์นิกร
MISSPIMLADA WONGNIKORN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14245731007139 นางสาวพิมพ์วลัญช์ แซ่ลี้
MISSPIMWALUN SAELEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14255731007143 นายพุทธิชัย ไทยภูมิ
MR.PUTTICHAI THAIPOOME
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14265731007144 นางสาวเพชรา ประฤดาวรรณ
MISSPHETCHARA PRARUDAWAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14275731007146 นางสาวเพิ่มทรัพย์ ทรัพย์มา
MISSPERMSAP SAPMA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14285731007149 นางสาวภัณฑิรา โชติสัจจานันท์
MISSPANTIRA CHOTSAJJANUN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14295731007150 นายภัทรกร พิเดช
MR.PATTARAKORN PHIDET
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14305731007151 นางสาวภัทรวดี นุ้ยสุภาพ
MISSPATTARAWADEE NUISUPAP
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14315731007152 นางสาวภาคินี รวิเดช
MISSPAKHINEE RAWIDETCH
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14325731007153 นางสาวภาพกนก สาระถิน
MISSPHAPKANOK SARATIN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14335731007155 นายภูริวิทย์ หมุ้นอินต๊ะ
MR.PHURIWIT MUNINTA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14345731007159 นางสาวยุพารัตน์ เชิดพันธุ์
MISSYUPARUT CHERDPUN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14355731007163 นางสาวรัชนีกร เนินแสง
MISSRATCHANEEKORN NOENSAENG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14365731007164 นางสาวรัศมี วงค์งาม
MISSRATSAMEE WONGNGAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14375731007165 นางสาวราชาวดี ยอดแก้ว
MISSRACHAWADEE YODKAEW
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14385731007167 นางสาวรุ้งไพลิน มีอยู่
MISSRUNGPAILIN MEEYU
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14395731007169 นางสาวลีลาวรรณ ลุประสงค์จิตร์
MISSLEELAWAN LUPARSONGCHIT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14405731007170 นายวงศธร คิดอ่าน
MR.WONGSATON KIDARN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14415731007172 นายวรพล จิตติปัญญากุล
MR.WORAPON JITIPANYAKUL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14425731007173 นางสาววรรณกานต์ เขื่อนคำ
MISSWANNAKAN KHUANKUM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14435731007174 นางสาววรัญญา พวงทอง
MISSWARUNYA POUNGTONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14445731007176 นางสาววรินทร์ พรหมประดิษฐ์
MISSWARIN PROMPADIT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14455731007177 นางสาววรุณรัตน์ เสือจำศิล
MISSWARUNRAT SUEJUMSIL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14465731007178 นางสาววันวิสาข์ ขยันอาจ
MISSWANWISA KAYANARJ
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14475731007180 นางสาววารุณี ชูศรี
MISSWARUNI CHOOSRI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14485731007185 นางสาวศรินภัสร์ ไวยวุฒิ
MISSSARINPAT WAIYAWUT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14495731007188 นางสาวศศิธร แซ่ซู
MISSSASITHON SAESU
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14505731007191 นางสาวศิรดา เผือกเจียม
MISSSIRADA PUEKJIAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14515731007192 นางสาวศิริพร คชสาร
MISSSIRIPORN KOCHASARN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14525731007193 นายศุภกร กันทะวงค์
MR.SUPHAKORN KANTHAWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14535731007194 นางสาวศุภกานต์ แซ่คู
MISSSUPAKAN SAEKHOO
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14545731007195 นายศุภณัฐ นามะวงศ์
MR.SUPANAT NAMAWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14555731007198 นางสาวศุภาพิชญ์ ครองยุทธ
MISSSUPAPIT KRONGYUT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14565731007200 นางสาวสกาวทิพย์ สหทรัพย์เจริญ
MISSSKAWTIP SAHASUPCHAROEN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14575731007201 นางสาวดมิสา แซ่ต้วน
MISSDAMISA SAE TUAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14585731007202 นางสาวสิตางศุ์ ดวงจันทร์
MISSSITANG DOUNGCHAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14595731007204 นายสิทธิศักดิ์ ลิ่มกังวาฬมงคล
MR.SITTHISAK LIMKANGWANMONGKHON
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14605731007205 นางสาวสิริกร กาญจนะวรรณ
MISSSIRIKORN KARNCHANAWAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14615731007206 นางสาวสิรินทรา อึ้งตระกูล
MISSSIRINTRA UENGTRAKUL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14625731007208 นางสาวสุกัญญา ดอนหลวง
MISSSUKANYA DONLUANG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14635731007209 นางสาวสุกัญญา มาเยอะ
MISSSUKANYA MAYER
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14645731007217 นางสาวสุภาพร นันทะขุน
MISSSUPAPORN NUNTAKUN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14655731007220 นางสาวสุวพัชร ทองก้อน
MISSSUWAPATCH THONGKON
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14665731007222 นางสาวเสาวนีย์ ชะนวนน้อย
MISSSAOWANEE CHANUNNOI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14675731007223 นางสาวโสภิดา หน้าใหญ่
MISSSOPIDA NAYAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14685731007224 นางสาวหทัยภัทร คงพิทยาพันธุ์
MISSHADAIPHAT KONGPITAYAPHAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14695731007226 นางสาวหฤทัย วงศ์วัฒนามงคล
MISSHARUETHAI WONGWATTANAMONGKOL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14705731007228 นางสาวอติพร แซ่หน่าย
MISSATIPORN SAENAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14715731007229 นางสาวอนันตญา กุมมารกาศ
MISSANUNTAYA KUMMARKAD
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14725731007230 นายอนุสรณ์ จะเหมาะ
MR.ANUSON JARMO
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14735731007231 นางสาวอภิญญา เจริญพิริยะนนท์
MISSAPINYA CHAROENPIRIYANONT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14745731007233 นางสาวอรอนงค์ อาจองค์
MISSONANONG ARTONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14755731007235 นางสาวอังค์วรา จรัสกำจรกูล
MISSANGWARA JARASKUMJONKUL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14765731007236 นางสาวอังสุภา มัจฉริยกุล
MISSAANGSUPA MATCHARIYAKUL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14775731007237 นางสาวณิธินันท์ กิติวัฒน์รุ่งสิน
MISSNITHINAN KITIWATRUNGSIN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14785731007238 นางสาวอาฑิมา สว่างรุ่งเรือง
MISSARTHIMA SVANGRUNGREANG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14795731007241 นางสาวอารยา พานทองคำ
MISSARAYA PANTONGKUM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14805731007242 นางสาวอารียา อันศิริมงคล
MISSARIYA ANSIRIMONGKOL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14815731007244 นางสาวแกมกาญจน์ ลิ้มประเสริฐกุล
MISSKAMKARN LIMPRASERTKUL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14825731007245 นางสาวจินตนา แดงรอด
MISSJINTANA DANGROD
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14835731007247 นางสาวชลธิชา ปึงศิริเจริญ
MISSCHONTHICHA PUNGSIRIJAROEN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14845731007249 นางสาวณัฏธิดา ประภาศ
MISSNATTIDA PRAPAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14855731007250 นายธนพัฒน์ แซ่จาง
MR.THANAPHAT SAEJANG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14865731007251 นางสาวธนัญญา ปานนาค
MISSTHANUNYA PARNNARK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14875731007253 นายปิติภัทร สิริธรังศรี
MR.PITIPAT SIRITRARUNGSRI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14885731007254 นางสาวผุสดี วงค์ตาคำ
MISSPUSADEE WONGTAKUM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14895731007256 นางสาวพุธิตา วีรสกุล
MISSPUTITA WIRASAKUN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14905731007258 นางสาวภัทรวดี ดีพา
MISSPATTARAWADEE DEEPA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14915731007259 นางสาววรางคณา ทัพภูตา
MISSWARANGKANA THAPPHUTA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14925731007261 นางสาวสุพัตรา คชมาก
MISSSUPHATTRA KHOTCHAMAK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14935731007262 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสุรินทร์
MISSSUPAPORN SRISURIN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14945731007263 นางสาวอัญมณี ศรีนนทา
MISSOANYAMANI SRINONTHA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14955731007264 MISSWONG YUEK YUNGSHAAN
MISSWONG YUEK YUNGSHAAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14965731007266 MISSNANG YING HTAUNG
MISSNANG YING HTAUNG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14975731007268 นายณัฐวุฒิ แซ่ผ่ง
MR.NATTAWUT SAEPONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14985731007269 นายสุรชัย แซ่ใต้
MR.SURACHAI SAETAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
14995731016002 นายกฤษฏิ์ แก้วมาคูณ
MR.KRID KAEWMAKOON
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15005731016003 นางสาวกวินทร์ภิชา วรกาญจน์
MISSKAWINPICHA WORAKARN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15015731016006 นางสาวกิ่งกาญจน์ วันทุม
MISSKINGKARN WANTOOM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15025731016008 นางสาวใกล้รุ่ง สังข์ทอง
MISSKLAIRUNG SUNGTONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15035731016009 นางสาวขนิษฐา วิทยานนท์
MISSKANITHA WITTAYANONT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15045731016010 นางสาวจันทรกานต์ ไวเปีย
MISSJANTAKAN VAIPIA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15055731016011 นายจิตวัฒน์ สารตันติพงศ์
MR.JITAWAT SARATANTIPHONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15065731016013 นางสาวจิราภรณ์ วอหล้า
MISSJIRAPORN WOLA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15075731016017 นายชานน ภาสุรพันธ์
MR.CHANON PASURAPAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15085731016019 นายชิดณรงค์ ไชยศรี
MR.CHIDNARONG CHAISRI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15095731016021 นางสาวฐารวี กุลโมรานนท์
MISSTARAWEE KULMORANON
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15105731016022 นางสาวณภัทร ทรัพย์มณีสมชัย
MISSNAPAT SABMANEESOMCHAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15115731016024 นายณัฐติพงษ์ ศรีประชา
MR.NATTIPONG SRIPRACHA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15125731016025 นางสาวดารารัตน์ ศิริวัฒน์
MISSDARARAT SIRIWAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15135731016026 นางสาวทิพปภา ปวนสิงห์
MISSTIPPRAPA PUANSING
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15145731016027 นางสาวธนวรรณ ชลประชุม
MISSTANAWUN CHONPRACHUM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15155731016029 นางสาวธัญญารัตน์ บุญสุข
MISSTANYARAT BOONSUK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15165731016031 นางสาวนัณ์ฐธยาน์ เจรียงพร
MISSNATATAYA JARIANGPORN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15175731016032 นางสาวนันท์นภัส ได้พร
MISSNANNAPHAT DAIPORN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15185731016033 นางสาวนิภากรณ์ ฤทธิแสง
MISSNIPAKORN RITTISANG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15195731016035 นางสาวเนืองนิมมาน คนดี
MISSNUANGNIMMAN KHONDEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15205731016036 นางสาวเบญจศิริ บุญรัศมี
MISSBENJASIRI BOONRATSAMEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15215731016039 นางสาวพิชชานันท์ บัวจันทร์
MISSPICHCHANAN BUAJAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15225731016040 นางสาวพิชญา ระวิเพียรทรัพย์
MISSPICHAYA RAVIPIANSUB
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15235731016042 นางสาวภัณฑิรา มั่งมา
MISSPHANTHIRA MANGMA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15245731016043 นางสาวภัทธีรา คำภู
MISSPATTEERA KHUMPOO
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15255731016044 นางสาวภัทรา แซ่แต้
MISSPHATTRA SAETAE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15265731016045 นายภาณุวัฒน์ จันทร์หลวง
MR.PANUWAT JANLOUNG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15275731016046 นายภานุวัฒน์ จันใจ
MR.PHANUWAT JANJAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15285731016047 นางสาวภาวิตา ทิตย์สีแสง
MISSPAVITA TITSISAENG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15295731016051 นางสาวรัชจิรา คงคากุล
MISSRATJIRA KONGKAKUN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15305731016052 นางสาวลลิตา ยั่งยืน
MISSLALITA YANGYUEN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15315731016053 นางสาววณิดา เหล็กดี
MISSWANIDA LEKDEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15325731016056 นางสาววริศรา บุญศรี
MISSWARISSARA BOONSRI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15335731016058 นางสาววารุณี จามะรีย์
MISSWARUNI CHAMARI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15345731016059 นางสาววิจิตตรา คหสุวรรณ
MISSWIJITTRA KAHASUWAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15355731016061 นายวุฒิธร ลาภทวี
MR.WUTTHITHON LAPTHAWI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15365731016062 นางสาวศกลรัตน์ ยืนนาน
MISSSAKONRAT YUENNAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15375731016063 นางสาวศิริกาญจน์ ชิมชม
MISSSIRIKAN CHIMCHOM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15385731016064 นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สาย
MISSSIRILUK WONGSAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15395731016066 นายศุภมงคล ปราชญ์โกสินทร์
MR.SUPAMONGKOL PRACHGOSIN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15405731016067 นางสาวศุภิสรา อมรสิงหเวช
MISSSUPISSARA AMORNSINGHAVEJ
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15415731016069 นางสาวณภัสสรณ์ ธันยมัยภาสินี
MISSNAPASSORN THUNYAMAIPASINEE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15425731016073 นางสาวสวรส เสมา
MISSSAVAROT SEMA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15435731016075 นางสาวสาลินี เตชะกัญญา
MISSSALINEE TECHAGUNYA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15445731016076 นางสาวสุกัญญา นาโควงค์
MISSSUKANYA NAKOWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15455731016077 นางสาวสุชาลิณี จิตรุ่งอนันต์
MISSSUCHALINEE JITRUNGANAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15465731016078 นางสาวสุดารัตน์ รักเรือน
MISSSUDARAT RAKRUAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15475731016079 นางสาวสุทธิวรรณ ณ นคร
MISSSUTTIWAN NA NAKORN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15485731016081 นางสาวหทัยภัทร มากเสมอ
MISSHATAIPAT MAKSAMUR
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15495731016082 นางสาวอติกานต์ แดงคำ
MISSATIKAN DANGKHAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15505731016084 นางสาวอรกช ตุงใย
MISSORRAKOCH TUNGYAI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15515731016085 นางสาวอัจฉรา สินธุเขต
MISSATCHARA SINTHUKAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15525731016088 นายเอก แซ่ฉิ่น
MR.AEK SAECHIN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15535731016090 นายจิรเมธ ช้างจันทร์
MR.JIRAMET CHANGCHAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15545731016092 นางสาวณัฐญา ฤกษ์ศรีรี
MISSNUTTHAYA RERKSRIREE
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15555731016097 นายนำโชค งามประดิษฐ์
MR.NUMCHOK NGAMPRADIT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15565731016099 นางสาวปิยธิดา ปราบสาร
MISSPIYATIDA PRABSAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15575731016100 นางสาวปิยธิดา วิสุทธิรัตน์
MISSPIYATIDA VISUTIRAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15585731016101 นางสาวพิมพกานต์ กอบศิลป์
MISSPIMPAKARN KOBSIL
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15595731016102 นางสาวเพชรรัตน์ หาญเตชะ
MISSPETCHARAT HANTECHA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15605731016104 นางสาวมัญชรี จันทร์แจ่มศรี
MISSMANCHAREE JANJAMSRI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15615731016105 นางสาวลลิษา พัฒนพิพิธไพศาล
MISSLALISA PATTANAPIPITPAISAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15625731016106 นางสาวศิรินทรนาถ โพธิราช
MISSSIRINTRNART POTIRACH
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15635731016107 นางสาวสุกัญญา วงษ์ตาแสง
MISSSUKANYA WONGTASANG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15645731016109 นายสิทธิกร เจียรพินิจนันท์
MR.SITTIKORN JIARPINITNAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15655732402001 นายดนุนันท์ แซมมงคล
MR.DANUNAN SAEMMONGKHON
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15665732402002 นางสาวพนารัตน์ คชานุบาล
MISSPHANARAT KHACHANUBAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15675732402005 นางสาวณภัทร สินทอง
MISSNAPHAT SINTHONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15685732404110 นายพิทักษ์ โล่ห์สุวรรณ
MR.PITAK LOSUWAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15695732404111 นายอภิมุข จิตรสิงห์
MR.APHIMUK JITSING
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15705732404112 นางสาวธัญญาพร สุขขวัญ
MISSTHANYAPORN SUKKHWAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15715832404255 นางสาวจิลลดา อรุณคีรีวัฒน์
MISSJILLADA ARUNKEEREEWAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15725832404256 นางสาวจุติภรณ์ จารุศิริพจน์
MISSJUTIPORN JARUSIRIPOT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15735832404257 นายชญานิน เลาหกิจวิฑูร
MR.CHAYANIN LAOHAKIJVITOON
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15745832404261 นางสาวณัฐนรี สาธิตธาดา
MISSNATNAREE SATHITHADA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15755832404262 นางสาวณัฐสินี ชุติคุณชัยนันทน์
MISSNATSINEE CHUTIKULCHAINAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15765832404263 นายธนโชติ เพลินชัยสิริวัฒน์
MR.THANACHOT PLOENCHAISIRIWAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15775832404265 นายธีรวีนท์ เอนกบุญสถาพร
MR.TEERAWEEN ANEKBOONSATAPORN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15785832404268 นางสาวปิยนุช เตชะกาญจนกิจ
MISSPIYANUCH TECHAKANJANAKIT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15795832404269 นางสาวพจมาน ธัมนุวัติ
MISSPODJAMAN THAMNUWAT
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15805832404271 นางสาวพัชรินทร์ กิจเจริญไพศาล
MISSPHATCHARIN KIJCHAROENPAISAN
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15815832404272 นางสาวพิชชารัศมิ์ จันทร์จรูญ
MISSPHITCHARAT CHANCHAROON
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15825832404273 นายพุฒิพงศ์ เรืองธนศักดิ์
MR.PUTTIPONG RUANGTANASAK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15835832404277 นางสาวรัมม์ศิราพร ศิวธนเณศ
MISSRUMSIRAPORN SHIVATANANESH
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15845832404278 นางสาววราลักษณ์ โชติมาพฤกษ์
MISSWARALUK SHOTIMAPRUK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15855832404280 นายศรุต สว่างเนตร
MR.SARUT SAVANGNED
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15865832404282 นายสรรเสริญ พรวัฒนเวทย์
MR.SANSERN PORNWATTHANAWET
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
15875852406001 นางสาวเปรมศิริ แซ่โก
MISSPREMSIRI SAE KO
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาโท
Graduate
15885431301029 นางสาวปิยธิดา วงศ์กิตติธร
MISSPIYATHIDA WONGKITTITORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15895431301086 นางสาวอนุธิดา ดงงาม
MISSANUTHIDA DONGNGAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15905431302029 นางสาวพัชรี ภูศรีน้ำ
MISSPATCHAREE PHUSRINAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15915531301024 นายธนภัทร ผ่องศิริ
MR.THANAPAT PHONGSIRI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15925531302026 นางสาวรสริน สุขเกษม
MISSROSSARIN SUKKASEM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15935531305016 นายจิรกิต โต๋วตระกูล
MR.JIRAKIT TOWTRAKOOL
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15945531305050 นายเพิ่มเกียรติ ชัยวาฤทธิ์
MR.PERMKIET CHAIWARIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15955531305081 นางสาวอังคณา เชื้อสะอาด
MISSANGKANA CHUASA-ARD
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15965531306025 นายไทกล้า หมายเจริญ
MR.TIGALA MAIJARERN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15975531306027 นายธนกฤต ไชยลังกา
MR.THANAKRIT CHAILUNGKA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15985531306067 นายกฤษณภาส สิงหนาท
MR.KRITSANAPART SINGHANART
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
15995531306087 นายพลวัต ดีอันกอง
MR.POLLAWAT DEEUNKONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16005531501043 นายวุฒิชัย กัณหา
MR.WUTTICHAI KANHA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16015631301001 นางสาวกรกนก พิศการุณย์พงศ์
MISSKORNKANOK PITKARUNPONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16025631301005 นางสาวกาญจนา ตั้งมงคลนาม
MISSKANCHANA TANGMONGKHONNAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16035631301009 นางสาวจันทรา ฤทธี
MISSJANTHRA RITTEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16045631301017 นางสาวชนนิกานต์ ยอดเชียงคำ
MISSCHONNIKAN YODCHIANGKHAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16055631301018 นายชนัชญ์ ทองทา
MR.CHANUT THONGTHA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16065631301019 นายชนาวีร รัตนะ
MR.CHANAWEERA RATTANA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16075631301020 นางสาวชลธิดา คำพิลา
MISSCHOLTIDA KUMPILA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16085631301022 นายชัยณรงค์ สุยะใหญ่
MR.CHAINARONG SUYAYAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16095631301024 นายชาครินทร์ ไชยนิลวรรณ
MR.CHAKRIN CHAINILWAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16105631301037 นายธัชชัย บุญเกิด
MR.TUTCHAI BOONKERD
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16115631301058 นายปรินทร์ ขำหาญ
MR.PARIN KHAMHAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16125631301061 นางสาวปิรัชฌา กันแก้ว
MISSPIRATCHA KANKAEW
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16135631301064 นางสาวพรภินัน ศรีมา
MISSPORNPHINUN SRIMA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16145631301073 นายพีรวิชญ์ เสือคำรณ
MR.PEERAWIT SUEKAMRON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16155631301074 นางสาวเพชรวรากร จำปา
MISSPETCHWARAKORN CHAMPA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16165631301082 นางสาวมะลิ จะอือ
MISSMALI JUAU
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16175631301086 นายรัตนพล ถิ่นกันทา
MR.RATTANAPOL THINKANTA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16185631301088 นางสาวรุจิรดา จินาเกตุ
MISSRUJIRADA JINAGATE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16195631301093 นายวรรธนะพงษ์ หอมนาน
MR.WATTANAPONG HOMNAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16205631301104 นางสาวศิริพร เทพวงค์
MISSSIRIPORN THAPPAWONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16215631301115 นางสาวสุดารัตน์ ขันทะ
MISSSUDARAT KHANTHA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16225631301130 MISSNANG HLAING MYAT OO
MISSNANG HLAING MYAT OO
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16235631305010 นายกิตติศักดิ์ ชูทิพย์จุฑากรณ์
MR.KITTISAK CHUTIPJUTAKORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16245631305020 นางสาวณัฏฐกุล บุญสูง
MISSNATAKOON BOONSOONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16255631305026 นายณัฐวัฒน์ ประยูรวงษ์
MR.NATTAWAT PRAYOONWONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16265631305027 นายตฤษณพล ขมินทกูล
MR.TRISANAPOL KAMINTAGOON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16275631305029 นายคณชพนต์ แก้วหน่อ
MR.KHANACHAPHON KAEWNOR
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16285631305072 นางสาวสิริขวัญ แท้เที่ยงธรรม
MISSSIRIKWAN THAETHIANGTHAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16295631305073 นางสาวสิรินทิพย์ ยอดจันทร์
MISSSIRINTHIP YOTCHAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16305631305076 นางสาวสุชาดา บุญใช้
MISSSUCHADA BOONCHAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16315631305085 นายกิตติพศ เพชร์สุข
MR.KITTIPOT PHETSUK
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16325631306009 นางสาวขันแสง แสงศรีนวล
MISSKHANSANG SANGSRINUAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16335631306010 นายจรรยวรรธน์ ดลประสิทธิ์
MR.JANYAWAT DOLPRASIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16345631306016 นางสาวทรายแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์
MISSSAIKAEW JARUSDUMRONGWAT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16355631306023 นายพิทยา เรืองไชย
MR.PITTAYA RUEANGCHAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16365631306025 นายภูศิขร บุญคืน
MR.PHUSIKHON BOONKUEN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16375631306057 นายรัตนะ บุญอาชาไนย
MR.RATTANA BOONARCHANAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16385631306058 นายวรรณสิทธิ์ กลับหอม
MR.WANNASIT KLABHOM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16395631306060 นายอรรถพร ธรรมปัญญาสกุล
MR.AUTTPHON THAMAPANYASKUN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16405631306061 นางสาวอาภาพร ดวงอินทร์ฉาย
MISSAPAPORN DUANGINCHAY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16415631306066 นางสาวจิราพร แซ่เตียว
MISSJIRAPORN SAETIEW
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16425631501002 นางสาวกมลทิพย์ สุวรรณ
MISSKAMONTHIP SUWAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16435631501005 นายกิตติ พรหมสาขา ณ สกลนคร
MR.KITTI PHROMSAKHANASAKONNAKHON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16445631501011 นายชัยธวัช ชาวนา
MR.CHAITWAT CHAWNA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16455631501044 นายอังกูร สาระคนธ์
MR.AUNGKOON SARAKON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16465631501045 นายอาทร กำจัด
MR.ARTORN KAMJAD
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16475631501057 นางสาวจริยา ขาวเขาใคร
MISSJARIYA KHAWKHAOKRAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16485631502015 นายพิระวิชญ์ แต้ธนไพบูลย์
MR.PIRAWIT TAETANAPAIBOON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16495631502017 นายยศวิชญ์ หงส์รัชดานนท์
MR.YOSSAWIT HONGRACHADANON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16505631502035 นายธีรัจน์ จงรักษ์
MR.TEERUT JONGRAK
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16515631502501 MR.HONGMING ZHANG
MR.HONGMING ZHANG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16525651501001 นายคธาวุธ โรจนสโรช
MR.KATHAWUT ROJANASAROCH
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาโท
Graduate
16535651501005 MR.ROMAN SANJAY KHOEBLAL
MR.ROMAN SANJAY KHOEBLAL
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาโท
Graduate
16545651501506 นายโอฬาร ทิพย์ประเสริฐ
MR.ORAN TIPPRASERT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาโท
Graduate
16555671501002 นายปรัชญา นวนแก้ว
MR.PRATYA NUANKAEW
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาเอก
Graduate
16565671501004 นายมยูร ใยบัวเทศ
MR.MAYOON YAIBUATES
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาเอก
Graduate
16575671501005 นายระวี อุปรา
MR.RAVI UPRA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาเอก
Graduate
16585731301002 นางสาวกนกวรรณ น้อยนัน
MISSKANOKWAN NOINAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16595731301003 นางสาวกฤติมุข รัตนภูผา
MISSKITTIMUK RATANAPHUPHA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16605731301005 นายกิตติพร เตียวิเศษ
MR.KITTIPON TIRVISED
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16615731301006 นายคณพิชญ์ อินทร
MR.KANAPIT INTORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16625731301007 นางสาวครองขวัญ โพธิ์เงิน
MISSKRONGKWAUN PONGOEN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16635731301010 นายจิตติลักษณ์ ขำฉา
MR.JITTILAK KHAMCHA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16645731301013 นางสาวจุฑาลักษณ์ สุขขวัญ
MISSJUTHALAK SUKKWAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16655731301014 นางสาวเจนจิรา กาฬสมุทร
MISSJANJIRA KANSAMUT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16665731301016 นางสาวคณิตกุล หลักแก้ว
MISSKANITKOOL LUKKAEW
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16675731301020 นายไชโย ไชยโสภา
MR.CHAIYO CHAISOPA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16685731301021 นายฐาปนากร ลีระวีเกียรติ
MR.THAPANAKON LEERAVEEKIAT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16695731301022 นางสาวฐานิตา พรรณธนะ
MISSTHANITA PHANTHANA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16705731301023 นางสาวฐิติพร นาคฤทธิ์
MISSTHITIPORN NAKRIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16715731301027 นางสาวณัฐสุดา อยู่อ่อง
MISSNATSUDA YOOONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16725731301028 นายธนกฤต วุฒิกรณ์
MR.TANAKRIT WUTTIKRON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16735731301031 นายธนภัทร เง็กสูงเนิน
MR.THANAPAT NGEKSOONGNOEN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16745731301032 นายธนศักดิ์ ละลี
MR.TANASAK LALEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16755731301033 นางสาวธิดารัตน์ บุญสากุล
MISSTHIDARAT BUNSAKUN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16765731301034 นายนพวินท์ สมประสิทธิ์วิทย์
MR.NOPAWIN SOMPRASITWIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16775731301039 นางสาวนิภาพร วิทูร
MISSNIPAPHORN VITOON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16785731301040 นางสาวนิสา อยู่ดี
MISSNISA YUDEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16795731301041 นางสาวบุณยานุช สุวรรณสิทธิ์
MISSBOONYANUCH SUWANNASIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16805731301042 นางสาวบุษยมาส รักสุข
MISSBUDSHAYAMAS RAKSOOK
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16815731301046 นางสาวพัชร์สรวง สิมปักษร
MISSPHATSUANG SIMPAKSORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16825731301049 นางสาวคัคนางค์ ณ พัทลุง
MISSKAKANANG NA BADALUNG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16835731301050 นายภูมิพัฒน์ สะสม
MR.PHUMIPAT SASOM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16845731301051 นายเมธาสิทธิ์ ธรรมรักษา
MR.MATASIT THUMRUGSA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16855731301053 นายยงยุทธ อินทรประสิทธิ์
MR.YONGYUT INTARPASIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16865731301054 นางสาวรุ่งอรุณ แก้วบุรมย์
MISSRUNGAROON KAEWBUROM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16875731301061 นางสาววิลาวัณย์ วรรณกูล
MISSWILAWAN WANNAKUN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16885731301063 นางสาววิสสุตา สังข์บัวชื่น
MISSWITSUTA SANGBUACHUEN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16895731301064 นางสาวศริญญา มีเสน
MISSSARINYA MEESEN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16905731301065 นางสาวศศิธร ถาวร
MISSSASITORN THAVORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16915731301068 นางสาวศุภดิถี สีเทียน
MISSSUPPADITHI SITHIAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16925731301069 นางสาวศุภารัตน์ ชัยนันท์
MISSSUPHARAT CHAINAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16935731301070 นางสาวสมฤทัย เครือสุข
MISSSOMRUETAI KHREUASUK
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16945731301071 นายสิทธิพล วงค์เนียดวัฒนา
MR.SITTHIPHON WONGNIADWATTHANA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16955731301072 นางสาวสิริน ตันติวรสุนทร
MISSSIRIN TANTIVORASUNTORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16965731301073 นางสาวสุกัญญา วากวาที
MISSSUKANYA WAKWATEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16975731301074 นางสาวสุธิตา ใจสูงเนิน
MISSSUTITA JAISUNGNERN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16985731301076 นายเสฎฐวุฒิ คงประจักษ์
MR.SEDTAWUD KONGPHAJAG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
16995731301078 นางสาวหฤทัย ม่วงสี
MISSHARUTHAI MOENGSRI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17005731301081 นางสาวอภัสนันท์ สระน้อย
MISSAPATSANAN SRANOI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17015731301083 นายอัคราธร เอี่ยมศรี
MR.AUKRATHORN AIUMSRI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17025731301084 นางสาวอาภา ทองเนียม
MISSARPHA THONGNIAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17035731301085 นางสาวอิสริยา พิชัยไพบูลย์
MISSISRIYA PHICHAIPAIBOOL
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17045731301087 นายณัฐดนัย วานุนาม
MR.NATDANAI WANUNAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17055731301088 MR.KHUN NOUNT
MR.KHUN NOUNT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17065731301089 MR.SAI BA OO
MR.SAI BA OO
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17075731302003 นายชิษณุพงศ์ ภาควุฒิ
MR.CHITSANUPONG PAKKAWUT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17085731302004 นางสาวณปภัช พัฒนถาวรโชติ
MISSNAPAPAT PHATTHANATHAWONCHOT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17095731302005 นางสาวณัชชา สุวรัตน์ชัย
MISSNATCHA SUWARATCHAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17105731302006 นายณัฐกานต์ จั่นหนู
MR.NATTAKAN JANNOO
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17115731302007 นางสาวณัฐพร เกษมเทวินทร์
MISSNATTAPORN KASEMTEWIN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17125731302012 นายทชากร ใจน้อย
MR.THACHAGORN JAINOI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17135731302013 นายทัตพร ทิพยจันทร์
MR.TATTAPON TIPPAYACHAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17145731302014 นายทีปกร ปงลังกา
MR.TEEPAKORN PONGLANGKA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17155731302017 นายธวัชชัย เหมวิบูลย์
MR.THAWATCHAI HEMWIBOON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17165731302018 นางสาวธัญญาวรรณ คำมา
MISSTANYAWAN KUMMA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17175731302020 นางสาวนารีรัตน์ เขียวหวาน
MISSNAREERAT KHIEOWAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17185731302023 นายปรเมษฐ์ วงษารัตน์
MR.PORAMES WONGSARAT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17195731302024 นายประกายเพชร ยุวบุตร
MR.PRAKAYPHET YUWABUT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17205731302026 นายพงศกร ตะต้องใจ
MR.PONGSAKORN TATONGJAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17215731302027 นายพงษ์พัฒน์ พิฟู
MR.PONGPAT PIFU
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17225731302028 นายพลกฤต แก้วมูล
MR.PONLAKRIT KAEWMOON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17235731302032 นายวันเฉลิม โยคำ
MR.WANCHALERM YOKAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17245731302033 นายวิศรุต เวียงดอนก่อ
MR.WISSARUT WEANGDONKOA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17255731302035 นายศิริพงษ์ ใจมนต์
MR.SIRIPONG JAIMON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17265731302037 นายสิปปนนท์ อุตสาหะ
MR.SIPPANON UTSAHA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17275731302038 นางสาวสิริยากร ไทยกรณ์
MISSSIRIYAKON THAIKON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17285731302042 นายชนันต์ รอดนารายณ์
MR.CHANAN RODNARAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17295731302043 นายชวัลวิทย์ ศรลัมพ์
MR.CHAWANWIT SORALAMBA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17305731302045 นายประสิทธิ์ รักพงศา
MR.PRASIT RAKPHONGSA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17315731302046 นายพนาสัณฑ์ จันทะนะ
MR.PHANASAN CHANTANA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17325731302048 นางสาวมนัสชนก โสมนัส
MISSMANASCHANOK SOMMANAS
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17335731302049 นางสาวศิริรัชต์ บุญแสนศิริสุข
MISSSIRIRAT BUNSAENSIRISUK
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17345731302052 นายภูษิต แปลงาม
MR.PHUSIT PLAE-NGAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17355731305005 นายกฤษฏิ์ เหลืองอัจจิกุล
MR.KRIT LUANGUTJIKUL
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17365731305006 นางสาวกวิสรา จันทร์ดี
MISSKAWISARA JANDEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17375731305011 นายจัตุพฤทธิ์ อุสส่าห์กิจ
MR.JATTUPLUEK USSAKIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17385731305012 นายจิรายุส หล่อวิทยา
MR.JIRAYUS LORVITTAYA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17395731305017 นางสาวชลธิดา กุลศิริปัญโญ
MISSCHONTHIDA KUNSIRIPUNYO
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17405731305018 นายชัยวัฒน์ สายทองคำ
MR.CHAIWAT SAITHONGCUM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17415731305020 นายชินวัตร รุ่งตระกูลชัย
MR.CHINNAWAT RUNGTRAKOOLCHAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17425731305021 นางสาวชุติพร ราษีพันธ์
MISSCHUTIPORN RASEEPAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17435731305022 นางสาวฌลาทิพย์ ทองศรี
MISSCHALATIP THONGSRI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17445731305025 นางสาวณัชญกานต์ ปรรณพันธ์
MISSNACHAYAKAN PANNAPANN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17455731305027 นายณัฐกิจ ปทุมทิพย์สิริ
MR.NUTTAKIT PATHUMTHIPSIRI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17465731305029 นายณัฐพล ยอดกุศล
MR.NATTAPON YODKUSOL
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17475731305030 นายณัฐภัทร ป้อมสินทรัพย์
MR.NATTAPHAT POMSINSUB
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17485731305031 นายณัฐมนตร์ สุพล
MR.NATTHAMON SUPHON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17495731305033 นางสาวตวงทิพย์ มัณฑะจิตร
MISSTUANGTIP MANTAJIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17505731305035 นายธนพล สารทรัพย์
MR.THANAPON SARASAP
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17515731305037 นายธนวินท์ ยางสวย
MR.THANAWIN YANGSUAY
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17525731305038 นายธนากร ยอดบ่อพลับ
MR.THANAKORN YODBORPLAB
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17535731305043 นายธรรมวุฒิ กิจสาลี
MR.THAMMAWOOT KITSALEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17545731305044 นายธีรพงศ์ สมบูรณ์
MR.TEERAPONG SOMBOON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17555731305045 นายธีรสุต สิทธิสม
MR.TEERASUT SITTHISOM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17565731305049 นางสาวนิสากร ก้อนคำ
MISSNISAKORN KONKHAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17575731305052 นายพงศกร พวงสมบัติ
MR.PONGSAKORN POUNGSOMBUT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17585731305054 นายพงศธร บุญเจือ
MR.PONGSATORN BOONJUE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17595731305055 นางสาวพิมลวัลย์ พงศ์พิมล
MISSPIMONWAN PONGPIMOL
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17605731305059 นางสาวภิญธิญา อินทโชติ
MISSPINTIYA INTACHOT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17615731305060 นายภูธิป โชติวัฒนากร
MR.PHUTIP CHOUDWATTANAKORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17625731305061 นายมติมนต์ กันหาภัย
MR.MATIMON KANHAPAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17635731305064 นายฤทธิไกร เวียงชัย
MR.RITTHIKRAI WIENGCHAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17645731305065 นางสาววรวรรณ สุตะวงค์
MISSVORAVAN SUTAWONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17655731305070 นางสาวศุจีภรณ์ ฝากคำ
MISSSUJEEPORN FAKKUM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17665731305074 นายสิทธินนท์ สุทธมงคล
MR.SITTHINON SUTTHAMONGKHON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17675731305075 นายสิทธิพล สองแสน
MR.SITTHIPHON SONGSAEN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17685731305076 นายสืบสกุล เอี่ยมละออ
MR.SUEPSAKUN AIAMLAOO
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17695731305077 นางสาวสุดารัตน์ ยกศิริ
MISSSUDARAT YOKSIRI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17705731305079 นางสาวสุพัตรา ยานารส
MISSSUPATTRA YANAROS
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17715731305080 นางสาวสุพิชชา ชุ่มอิ่ม
MISSSUPITCHA CHUMIM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17725731305081 นางสาวสุมิตรา ธนกุลไชยสิทธิ์
MISSSUMITRA THANAKULCHAIYASIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17735731305084 นายโสภณ ชัยเสริมสุข
MR.SOPHON CHAISERMSUK
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17745731305085 นางสาวหยดฝน ตาลพรรณ์
MISSYODFON TANPAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17755731305086 นายอนุวัฒน์ บุญเลา
MR.ANUWAT BOONLAO
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17765731305087 นายอภิรักษ์ สร้อยแก้ว
MR.APIRAK SOYKEAW
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17775731305088 นายอภิวัฒน์ เศรษฐาวงษ์
MR.APIWAT SETTAWONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17785731305089 นางสาวอมรรัตน์ นคร
MISSAMORNRAT NAKORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17795731305094 นายเอกสิทธิ์ ก้างยาง
MR.AEKKASIT KANGYANG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17805731305095 นายวิษุวัต ปานย้อย
MR.WISUWAT PANYOI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17815731305097 นายธวัชชัย แสนสุวรรณ์
MR.THAWATCHAI SAENSUWAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17825731305100 นางสาวพิมพ์นารา เส็นจี๋
MISSPIMNARA SENJEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17835731305102 นายวสุวัตน์ ลิ้มศุภรัตน์
MR.WASUWAT LIMSUPARHAT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17845731305104 MR.MAUNG MAUNG LWIN
MR.MAUNG MAUNG LWIN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17855731305106 นายพาเลฆ ฮาแวร์
MR.PALIK HAWAE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17865731305107 MR.PYAE SONE
MR.PYAE SONE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17875731306003 นายกฤตานน เปลี่ยนปราณ
MR.KITTANON PLIANPRAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17885731306004 นางสาวกัณฐิกา อุ่นบำรุง
MISSKANTHIKA OUNBUMRUNG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17895731306005 นายกายน ขวัญทอง
MR.KAYON KHWANTHONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17905731306008 นายครรชิต ดาววัฒนกิจ
MR.KHANCHIT DAOWATTANAKIJ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17915731306009 นายจักรกฤษณ์ ธนะพัฒนากุล
MR.JAKKRIT THANAPHATTHANAKUL
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17925731306010 นายจิรวัฒน์ ซาวคำเขตต์
MR.JIRAWAT SAOKHAMKET
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17935731306012 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วเขียว
MISSCHULALUCK KAEWKHIAW
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17945731306015 นางสาวชนากานต์ เกิดประดิษฐ์
MISSCHANAKAN KERDPRADIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17955731306016 นางสาวชนากานต์ แท่นจันทร์
MISSCHANAKARN TANJUN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17965731306020 นางสาวณพนรี ศรีสวัสดิ์
MISSNOPNAREE SRISAWASDI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17975731306021 นางสาวณัฐกฤตา มุกุระ
MISSNATKITTA MUKURA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17985731306022 นางสาวณัฐฑิชา สัจจะวัฒนะ
MISSNATTICHA SATJAWATTHANA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
17995731306023 นางสาวณัฐริกา บั้งเงิน
MISSNATTHARIKA BANGNGOEN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18005731306024 นายณัทกฤต กรณ์ปภาวี
MR.NATTHAKRIT KORNPAPHAWE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18015731306026 นายทศพล มุ่งเครือกลาง
MR.TODSAPON MUNGKRUAKLANG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18025731306027 นายธนกฤต เหลืองอ่อน
MR.THANAKRID LUENGON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18035731306029 นายธนบรรณ แซ่ตัน
MR.THANABAN SAETAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18045731306032 นายบัณฑิต เตชะนันท์
MR.BUNDIT TECHANAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18055731306035 นายปรัชญา ก๋าคำปัน
MR.PRATCHAYA KHAKHAMPAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18065731306036 นางสาวปรางค์ทอง ภูหลิ่ม
MISSPRANGTHONG POOLIM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18075731306038 นางสาวผกากรอง ปันทะนัน
MISSPAKAKRONG PANTHANAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18085731306039 นายพงศกร เสนะวัต
MR.PONGSAKORN SENAWAT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18095731306041 นายพิทักษ์ สีบานเย็น
MR.PITAK SEEBANYEN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18105731306043 นางสาวภัณฑิรา แก้วชุ่ม
MISSPHUNTIRA KAEWCHUM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18115731306044 นางสาวภัทรานิษฐ์ คำชุณห์
MISSPHATTHARANIT KHAMCHUN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18125731306045 นายภาณุวัฒน์ กลิ่นพิบูลย์
MR.PANUWAT KLINPIBON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18135731306046 นายตฤณภัทร ธัญกิจจานุกิจ
MR.THINNAPHAT THANYAKITJANUKIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18145731306048 นายมนัสวี ไชยสถาน
MR.MANASSAWEE CHAISATHAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18155731306050 นางสาวรวิกานต์ แก้วภักดี
MISSRAVIKAN KAEWPACKDEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18165731306051 นางสาวรัญชิดา วุฒินันท์
MISSRANSHIDA WUTHINANTA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18175731306053 นางสาววรรณกร ลัภโนปกรณ์
MISSWANNAKORN LAPPANOPAKORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18185731306054 นางสาววลัยรัตน์ เกษมวงศ์
MISSWALAIRAT KASEMWONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18195731306055 นางสาววิไลวรรณ เขียวขำ
MISSWILAIWAN KHIAOKHAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18205731306056 นางสาววิวตะวัน อิ่มใจกล้า
MISSWIWTAWAN IMCHAIKLA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18215731306064 นายสราวุธ ลำดวนหอม
MR.SRAWUT LUMDUANHOM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18225731306066 นางสาวสายธาร หาญทองชัย
MISSSAITARN HANTHONGCHAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18235731306067 นายณคุณ จุมพลเสถียร
MR.NAKHUN CHUMPOLSATHIEN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18245731306068 นางสาวสิริกาญจน์ ตุละวรรณ
MISSSIRIKARN TULAWAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18255731306070 นางสาวสุทธิรักษ์ ต้นโลห์
MISSSUTTHIRAK TONLO
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18265731306073 นายเสกสรร เพชรเจริญ
MR.SAKSAN PETJAROEN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18275731306075 นางสาวหิรัญญาทรัพย์ หมวกเอี่ยม
MISSHIRANYASAP MUKIAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18285731306076 นายอดิศร สถิตสัทธาธรรม
MR.ADISORN SATHITSATTHATHAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18295731306077 นางสาวอมรกานต์ เวียนศิริ
MISSAMORAKAN WIENSIRI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18305731306078 นางสาวอรฤทัย จิระราชวโร
MISSONRUETHAI JIRARATCHWARO
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18315731306079 นางสาวอรวรรณ ครินชัย
MISSORAWAN KHARINCHAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18325731306085 MR.YESHI CHOJOR RINZIN
MR.YESHI CHOJOR RINZIN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18335731306086 นางสาวอิงกมล บุญมานะสร้าง
MISSINGGAMOL BOONMANASANG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18345731501001 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสุทธะ
MISSKANYARAT SRISUTTHA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18355731501002 นางสาวกุลธิดา พรหมปาลิต
MISSKOOLTIDA PROMPALIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18365731501006 นายคุณากร มังคลากุล
MR.KUNAKORN MUNGKLAKUL
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18375731501007 นายจิรกฤต สิงห์คา
MR.JIRAKIT SINGKHA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18385731501011 นางสาวชาลิสา ช่างไม้
MISSCHALISA CHANGMAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18395731501012 นายชินวัตร อนุตรวิชญ์
MR.CHINNAWAT ANUTARAWIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18405731501014 นางสาวณัชชา ลิ่มมณีธร
MISSNATCHA LIMMANEETHORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18415731501015 นายณัฐพงศ์ จันทรศร
MR.NUTTAPONG JUNTARASORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18425731501016 นายธนพจน์ ฮ่อไทยสงค์
MR.THANAPHOJ HORTHAISONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18435731501018 นางสาวธัญญานุช บุญธนาธรรม
MISSTHANYANUCH BOONTHANATHAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18445731501019 นางสาวธันยพร ศิริพงศ์
MISSTHANYAPHON SIRIPHONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18455731501021 นายธีรกานต์ พวงมาลัย
MR.TEERAKAN PUANGMALAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18465731501022 นายธีรเดช เลิศดี
MR.TEERADACH LERSDEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18475731501023 นายธีราพัฒน์ โนวิชัย
MR.THEERAPAT NOWICHAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18485731501024 นายนครินทร์ ชนะโรค
MR.NAKARIN CHANAROKE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18495731501025 นางสาวนารีภัสร์ ยามี
MISSNAREEPHAS YAMEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18505731501028 นายปริยะ มีรส
MR.PARIYA MEEROS
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18515731501029 นางสาวปรียาภัทร์ มูลแก้ว
MISSPREEYAPAT MOOLKAEW
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18525731501031 นายปิยพนธ์ สามติ๊บ
MR.PIYAPON SAMTIB
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18535731501033 นายปุริมรัตน์ ภูมิวิศิษฏ์กุล
MR.PURIMRAT PHUMWISITKUN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18545731501035 นางสาวพรรณนิภา จรุงเดช
MISSPUNNIPA JARUNGDECH
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18555731501037 นางสาวพิชามญชุ์ นพวงศ์
MISSPHICHAMON NOPPAWONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18565731501040 นางสาวพิมพ์นภา ใจจา
MISSPIMNAPA JAIJA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18575731501041 นายพีรวัส โชตกานน
MR.PEERAWAT CHOTAKANON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18585731501042 นายภูริณัฐ พันธ์ปัญญา
MR.PHURINAT PHANPANYA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18595731501043 นายไมตรี สอดสี
MR.MAITREE SODSEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18605731501044 นางสาวรัชดาภรณ์ เกษมพิณ
MISSRATCHADAPHORN KASEMPHIN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18615731501047 นางสาวลักขิกา เจียวสว่าง
MISSLUCKIGA JIEWSAWANG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18625731501048 นายวงศกร ไชยวงค์ษา
MR.WONGSAKORN CHAIWONGSA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18635731501049 นายวทัญญู พรมมา
MR.WATHANYU PHROMMA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18645731501052 นางสาววิภาพร อุฬารวิริยานนท์
MISSWIPHAPHORN ULARNWIRIYANON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18655731501054 นายศิริชัย ขาวกิจไพศาล
MR.SIRICHAI KAOKITPAISAL
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18665731501062 นายโสณกุล คำนวนชัย
MR.SONAKUL KAMNUANCHAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18675731501063 นายอภิวัฒน์ นิพิฐวัธนะผล
MR.APIWAT NIPHITWATTHANAPHOL
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18685731501069 นายอิรฮาม หะยีบือราเฮง
MR.IRHAM HAYIBUERAHENG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18695731501071 นางสาวกัญญา สีคะการ
MISSKANYA SEEKHAKARN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18705731501073 นายวิชชนินทร์ เกิดเสมอ
MR.WIDCHANIN KEARDSAMER
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18715731501075 นายสพลดนัย วงศ์ต๊ะ
MR.SAPOLDANAI WONGTA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18725731501076 นายสิททา ตับทับ
MR.SITTA TUBTHUB
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18735731501078 MR.SAI SOE MIN HTET
MR.SAI SOE MIN HTET
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18745731501080 MR.MUHAMMAD NANTA ZACHRI
MR.MUHAMMAD NANTA ZACHRI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18755731502001 นางสาวกมลชนก ณ เชียงใหม่
MISSKAMOLCHANOK NA CHIANGMAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18765731502007 นายณัฐนนท์ สังขมรรทร
MR.NUTTANON SUNGKAMANTORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18775731502010 นายธนภัทร นาคะเสโน
MR.THANAPAT NAKASENO
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18785731502011 นายธนวัฒน์ บุญมลิซ้อน
MR.TANAWAT BOONMALISORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18795731502012 นายธนวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
MR.THANAWIT TEPHATSADIN NA AYUTAYA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18805731502013 นายนนทชา ไวศยรุ่งเรือง
MR.NONTACHA WAISAYARUNGRUANG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18815731502018 นายบุรัสกร วงค์โปทา
MR.BURATSAKRON WONGPOTA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18825731502019 นายปิยวัฒน์ ปาระมี
MR.PIYAWAT PARAMEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18835731502021 นางสาวภัทราภรณ์ นามอาษา
MISSPATTRAPORN NAM-ASA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18845731502024 นางสาวมานิตา บุญตัว
MISSMANITA BUNTUA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18855731502026 นายวุฒินันท์ จิตพรพิพัฒน์
MR.WUTTINUN CHITPHORNPHIPHAT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18865731502027 นายศุภณัฐ เอี่ยมผ่องใส
MR.SUPANUT IEMPONGSAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18875731502028 นายสวิส อ.สงวน
MR.SWISS OR.SANGUAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18885731502031 นางสาวอรญา บุญกระจ่าง
MISSORRAYA BOONKRAJANG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18895731502032 นางสาวอรณิชา สายกิ้มซ้วน
MISSORANICHA SAIKIMSUAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18905731502034 นางสาวอันดามัน หวัดเพชร
MISSANDAMAN WATPHAT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18915731502036 นางสาวจุฬาลักษณ์ ผ่องคล้าย
MISSJULALAK PONGKLAI
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18925731502038 นายณัฐวัฒน์ พันอยู่
MR.NUTTAWAT PHANYOO
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18935731502041 นายปัตถวี ศรีสันงาม
MR.PADTAWEE SRISAN-NGAM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18945731502042 นางสาวพัชรี แก้วดวงดี
MISSPHATCHAREE KAEWDUANGDEE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18955731502043 นางสาวพิมพ์เพชร ภูผา
MISSPIMPETCH PHOOPHA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18965731502046 นางสาวศศิธร ดวงเทียน
MISSSASITORN DUANGTIAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18975731502048 นางสาวสลิตา มั่นประสงค์
MISSSALITA MONPRASONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18985731502049 นายสิทธิโชติ เมืองแก้ว
MR.SITTICHOT MUENGKAEW
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
18995731502051 นายสุวินัย สมบูรณ์
MR.SUWINAI SOMBOON
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
19005731502053 นางสาวอนันตญา พรหมมา
MISSANANTAYA PROMMA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
19015731502056 นายเอกชัย ธรรมวัตร
MR.EKKACHAI TUMMAWAT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
19025731502059 MR.YIQING XIONG
MR.YIQING XIONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
19035731502061 นายศุภณัฐ ผิวเกลี้ยง
MR.SUPANUT PEAWKEANG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
19045751301001 นางสาวกัญจน์กมล ใจวัง
MISSGANGAMOL JAIWANG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาโท
Graduate
19055751301002 นายดนัย สายสงวนสัตย์
MR.DANAI SAISANGUANSAT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาโท
Graduate
19065751301003 นางสาวปิยะธิดา วัชระภาสร
MISSPIYATIDA WATCHARAPASORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาโท
Graduate
19075771501002 นางสาวกฤติกา กันทวงค์
MISSKRITTIKA KANTAWONG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาเอก
Graduate
19085771501004 นายสถาวร ใจจุมปา
MR.SATAWORN CHAICHUMPA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาเอก
Graduate
19095831305056 นายอธิชา นาชัยฤทธิ์
MR.ATHICHA NACHAIRIT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
19105831306041 นายอภิวัฒน์ แตงร่ม
MR.APIWAT TANGROM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
19115831306059 นางสาวกัญญาภัค เกิดแก้ว
MISSKUNYAPAK KERDKAEW
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
19125831501005 นายจิรเมธ ฉันท์ภากร
MR.CHIRAMET CHANPAKORN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
19135851501501 นายธีรเมธ แก้ววิเศษ
MR.THEERAMET KAEWWISET
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาโท
Graduate
19145871501002 นายเอนกวงศ์ ยอดดำเนิน
MR.ANEKWONG YODDUMNERN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาเอก
Graduate
19155951501001 นางสาวสุพรรษา ไชยสิงห์
MISSSUPANSA CHAISING
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาโท
Graduate
19165531004001 นายจิตรภาณุ สิทธิสงวน
MR.JITPHANU SITTHISANGUAN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19175631004002 นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวัต
MISSKANYARAT CHAIYAWAT
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19185631004027 นางสาวพอเพ็ญ เกษมราษฎร์
MISSPORPEN KASEMRACH
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19195631004043 นางสาวรัญศญา อุดมสุด
MISSRUNSAYA UDOMSUD
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19205631004049 นางสาวหยดฝน อุ่นพิชัย
MISSYODFON OUNPICHAI
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19215631004071 นางสาวบุษกร เศรษฐสุข
MISSBUSSAKORN SETTASUK
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19225631004078 นายพุฒิพงศ์ ทองเครือ
MR.PUTHIPONG TONGKRUA
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19235631004087 นางสาวสุชาดา สว่างอารมณ์
MISSSUCHADA SAWANGARROM
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19245631004104 นายอาบาซ แยนา
MR.ABAS YAENA
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19255631004105 นางสาวอาภามณี โอศาสตร์
MISSAPAMANEE OSARD
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19265732301002 นางสาวกรกฏ หิรัญ
MISSKORRAKOT HIRUN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19275732301003 นายกัปตัน มากกุญชร
MR.KAPTAN MAKKUNCHORN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19285732301005 นางสาวเกศินี บุญมา
MISSKASINEE BOONMA
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19295732301006 นางสาวเกษราพันธ์ กล่ำใย
MISSKESARAPHAN KLAMYAI
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19305732301008 นางสาวจริยา จึงจริยานนท์
MISSJARIYA CHUNGJARIYANON
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19315732301009 นางสาวจริยาพร อ่อนพิมพ์
MISSJARIYAPORN OONPIM
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19325732301010 นายจักรพรรดิ เวชภูติ
MR.JAKKRAPAT WETCHAPOOTI
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19335732301011 นางสาวจัสมิน ไทยอนันต์
MISSJASMIN THAIANAN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19345732301012 นางสาวจุฑามาศ แก้วน้อย
MISSJUTHAMAT KAEWNOI
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19355732301013 นายจุลิศร นครรัตนชัย
MR.CHULIT NAKORNRATTANACHAI
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19365732301014 นางสาวเจณิสรา รัตนซ้อน
MISSJENISARA RATTANASORN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19375732301015 นางสาวฉมาพร สุขธรรมรงค์
MISSCHAMAPORN SUKTAMRONG
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19385732301017 นางสาวเชษฐ์ธิดา ธรรมโน
MISSCHETTHIDA THAMNO
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19395732301018 นางสาวณัฐชยา เทศธีรสิทธิ์กุล
MISSNUTCHAYA TEDTEERASITKUL
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19405732301019 นางสาวณัฐชา จิรพันธ์พิเชษฐ
MISSNATTACHA JIRAPHANPICHAT
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19415732301022 นางสาวณัฐริกา ทาสุวรรณ์
MISSNATTHARIKA TASUWAN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19425732301023 นางสาวทัตพิชา จันทรสาร
MISSTHUTPHICHA JANTARASAN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19435732301024 นางสาวธนพร ศรีวิบูลย์รัตนา
MISSTHANAPORN SRIWIBOONRATANA
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19445732301026 นางสาวธนัชพร สถาพรนิรัติศัย
MISSTHANATPORN SATHAPORNNIRATTISAI
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19455732301027 นางสาวธนัญญา พจนานะกิจ
MISSTHANANYA PHOTCHANANAKIT
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19465732301028 นายธนาธิป รัตนจินดา
MR.THANATHIP RATTANAJINDA
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19475732301029 นางสาวธัญญามาศ เผ่าน้อย
MISSTHANYAMAS PAONOI
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19485732301030 นายธานรา ชูมนตรี
MR.THANNARA CHUMONTREE
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19495732301031 นางสาวธิดาภรณ์ แป๊ะสมัน
MISSTIDAPORN PAESAMON
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19505732301032 นายธีรกิจ มานะสมบูรณ์พันธ์
MR.TEERAKID MANASOMBOONPUN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19515732301033 นางสาวนภัสวรรณ จันทร์ทิพย์มณี
MISSNAPATSAWAN CHANTHIPMANEE
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19525732301034 นางสาวนภัสศจี มณีมาส
MISSNAPATSAJEE MANEEMAS
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19535732301035 นางสาวนฤชา ชัยเวชการ
MISSNARUCHA CHAIWATCHAKAN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19545732301037 นางสาวบรรณฑรวรรณ จันทร์โสม
MISSBUNTARAWAN CHANSOM
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19555732301039 นางสาวปฏิญญา มานารัตน์
MISSPATINYA MANARAT
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19565732301040 นางสาวปรียาภรณ์ หงษ์ทอง
MISSPREEYAPORN HONGTHONG
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19575732301041 นางสาวปัญญารัตน์ กระจ่างภักดิ์
MISSPANYARAT KAJANGPAK
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19585732301042 นางสาวปานวาด ภู่เจริญ
MISSPARNWAD PHUJAREON
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19595732301043 นางสาวปิ่นสุดา สินธุวรากุล
MISSPINSUDA SINTHUWARAKUL
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19605732301045 นางสาวพิมพ์อักษิพร สุขจันทร์
MISSPIMAKSIPORN SOOKJUN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19615732301046 นางสาวพรรณี เพิ่มพูล
MISSPHANNI PHEUMPOON
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19625732301048 นางสาวพิมตะวัน สืบเนียม
MISSPIMTAWAN SUEBNIEM
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19635732301049 นางสาวเพชรินทร์ ปิ่นหอมกุล
MISSPETCHARIN PINHOMKUL
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19645732301050 นางสาวแพรพรรณ ปิ่งจันดา
MISSPRAEPRAN PINGJANDA
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19655732301051 นายภัทรพล แท่งทองหลาง
MR.PHATARAPHOL TAENGTONGWLANG
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19665732301054 นางสาวเมธาวี ช้างจวง
MISSMETHAVEE CHANGJUANG
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19675732301057 นางสาวรวิพร วรรณแก้ว
MISSRAWIPORN WANNAKAEW
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19685732301059 นางสาวรัตน์พิมพ์ ด้วงเขียว
MISSRATPHIM DUANGKIEW
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19695732301060 นางสาวลลนา ทองเหมือน
MISSLALANA THONGMUEAN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19705732301063 นางสาววิชชญาพร โกศลธนศังกร
MISSVICHAYAPORN KOSONTANASONGKORN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19715732301064 นางสาววิมลวรรณ อินทร์ยัง
MISSWIMONWAN INYANG
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19725732301065 นางสาวศศิโฉม ฤทธิ์บันเริง
MISSSASICHOM RITBANRUENG
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19735732301069 นางสาวสราวลี พริ้งพัฒนพงษ์
MISSSARAWALEE PRINGPATTANAPONG
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19745732301070 นางสาวสินีรัตน์ ศร่างเศร้า
MISSSINEERAT SANGSAO
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19755732301072 นางสาวสุนิษา เดชน้อย
MISSSUNISA DETNOI
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19765732301073 นางสาวสุภิตา ศรีขาว
MISSSUPITA SRIKHAW
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19775732301074 นางสาวสุรางคนา รัตนเรือง
MISSSURANGKANA RATTANARUENG
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19785732301075 นางสาวหทัยกานต์ ปานชื่น
MISSHATHAIKARN PARNCHEON
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19795732301076 นางสาวอนรรฆวี ศรีพรหม
MISSANAKKAWEE SRIPROM
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19805732301077 นางสาวอภินันทวรรณ สินคณารักษ์
MISSAPHINANTHAWAN SINKHANARAK
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19815732301079 นางสาวอมลธีรา นีลเซ่น
MISSAMONTILA NIELSEN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19825732301080 นางสาวอรยา จันต๊ะนาเขต
MISSARAYA CHANTANAKHAT
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19835732301081 นางสาวอลิสา ทองนุช
MISSALISA THONGNUCH
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19845732301083 นางสาวอิงกมล เทพประดิษฐ์
MISSINGKAMOL THEPPRADIT
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19855732301086 นางสาวพัชราวดี ศรประสิทธิ์
MISSPATCHARAWADEE SORNPRASIT
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19865732301088 นางสาวชาลิสา เตชะวรวัฒน์
MISSCHALISA TECHAWORAWAT
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19875732301089 นายธนพล แสงคุณ
MR.THANAPOL SANGKUN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19885732301091 นางสาวนาราชา จันทร์เสน
MISSNARASHA JANSEN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19895732301094 นางสาววรางคณา สีจันดี
MISSWARANGKANA SRICHANDEE
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19905732301095 นางสาวสมหฤทัย สามัคคี
MISSSOMHARUTHAI SAMAKKEE
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19915732301098 MISSKESANG YUDEN
MISSKESANG YUDEN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19925832301073 MISSISSARIYA BELT
MISSISSARIYA BELT
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
19935431601191 นางสาวปทิตตา ทิพย์อัมพร
MISSPATIDTA TIPAMPORN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
19945431601448 นายนนทกร จองคำ
MR.NONTAKON JONGKOM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
19955531601024 นางสาวกวินนา ขัดชมภู
MISSKAWINNA KUDCHOMPHOO
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
19965531601072 นายจิรภัทร สาทเสาเงิน
MR.JIRAPAT SATSAONGOEN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
19975531601107 นางสาวชวนิช สงค์วิชัย
MISSCHAWANIT SONGWICHAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
19985531601145 นายณัฐภัทร เลาหวิโรจน์
MR.NATTAPHAT LAOHAVIROJ
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
19995531601273 นายพงศกานต์ จาดสอน
MR.PONGSAKAN JADSORN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20005531601274 นายพงศธร มากรุ่งแจ้ง
MR.PONGSATON MAKRUNGJANG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20015531601328 นางสาวภิชญา หาญณรงค์
MISSPICHAYA HANNARONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20025531601392 นางสาวกฤตชญาพร สารวาท
MISSKRITCHAYAPORN SARAWART
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20035531601446 นางสาวสายฝน แย้มขจร
MISSSAIFON YAEMKACHORN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20045531601451 นางสาวสิริวัฒนา แท่นสะอาด
MISSSIRIWATTANA THAENSAARD
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20055531601495 นายอนันต์ แก้วขวัญ
MR.ANAN KAEWKWAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20065531601518 นางสาวพรณ์เสาวภาคย์ นวลเต็ม
MISSPORNSAOVAPAK NUANTEM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20075631601002 นายกตัญญู ทาต่อย
MR.KATANYOO TATOI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20085631601008 นางสาวกรณ์รัฐ แช่มประชา
MISSKORNRAT CHAMPRACHA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20095631601017 นางสาวกัญญ์ภรณ์ ทองชัย
MISSKUNYAPORN THONGCHAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20105631601022 นายกิจจา ภาชี
MR.KITCHA PACHEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20115631601028 นายกิติพงศ์ สิมมา
MR.KITIPHONG SIMMA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20125631601039 นายคฑาวุธ ขำชุม
MR.KATAWUT KHAMCHOOM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20135631601041 นางสาวจอมขวัญ ไคล้คง
MISSJOMKHWAN KLAIKONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20145631601047 นางสาวจิตรินทร์ นิลวิเชียร
MISSJITTARIN NINWICHAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20155631601052 นายจิรัฐ เขื่อนเพชร
MR.JIRAT KHUEANPHET
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20165631601058 นางสาวจุฑารัตน์ โม้วงษ์
MISSJUTARAT MOWONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20175631601059 นางสาวจุฑารัตน์ อินต๊ะแก้ว
MISSCHUTHARAT INTAKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20185631601065 นางสาวชฎาพร เรืองทอง
MISSCHADAPORN ROENGTHONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20195631601073 นางสาวชลลดา ท้าวคำมา
MISSCHONLADA THAOKHUMMA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20205631601077 นางสาวชวลิตา ศันสนีย์
MISSCHAWALITA SANSANEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20215631601083 นางสาวชุติมา วงศานันท์
MISSCHUTIMA WONGSANAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20225631601099 นางสาวณัฐนันท์ พงษ์ธีระ
MISSNATTANAN PONGTEERA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20235631601113 นางสาวตรีวิภา ชัยชนะ
MISSTEEWIPA CHAICHANA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20245631601116 นางสาวทิพย์สุดา วงศ์หล้า
MISSTHIPSUDA WONGLA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20255631601123 นายธนะ ตั้งไชยคีรี
MR.TANA TANGCHAIKEEREE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20265631601129 นายธเรศ นันทะลา
MR.THARED NUNTALA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20275631601143 นายนครินทร์ นพสงค์
MR.NAKARIN NOPPASONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20285631601158 นางสาวนิชา อยู่ทน
MISSNICHA YOUTON
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20295631601161 นางสาวนิศามณี กรรเจียกพงษ์
MISSNISAMANEE KANJIAKPONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20305631601164 นายบรรณวิชญ์ อนันตศักดิ์
MR.BANNAVIT ANANTASAK
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20315631601168 นายบูรณิศร์ บัวปลอด
MR.BOORANIS BUAPLORD
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20325631601173 นายปรมินทร์ กระไรภูมิ
MR.PORAMIN KRARAIPHUM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20335631601183 นางสาวปานตา พุ่มพวง
MISSPANTA POOMPUNG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20345631601214 นายภาณุพงศ์ ไพรอนันต์
MR.BHANUPONG PRAIANUN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20355631601226 นายโยฮัน ไชยวงค์
MR.JOHAN CHAIWONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20365631601229 นางสาวรมย์รวินท์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
MISSROMRAWIN THEPHUTSADIN NA AYUTTAYA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20375631601233 นางสาวรัตติกาล พันธิ์ไทย
MISSRATTIKAN PHANTHAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20385631601244 นางสาววรรณวิสา นครังกุล
MISSWANWISA NAKARUNGKUL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20395631601247 นางสาววรัญญา เอื้อเฟื้อพันธ์
MISSWARUNYA AUEFUEPAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20405631601270 นายศศิวัฒน์ ดวงจรัส
MR.SASIWAT DOUNGCHARAT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20415631601273 นางสาวศิลามณี มุขดี
MISSSILAMANEE MUKDEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20425631601281 นางสาวศุภาพิชญ์ เชยขุนทด
MISSSUPAPIT CHOEIKHUNTHOD
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20435631601283 นางสาวสไบพลู คุ้มบัว
MISSSABAIPHLU KHUMBUA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20445631601294 นางสาวสุชาดา เมืองทอง
MISSSUCHADA MUANGTHONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20455631601303 นางสาวสุภาพักตร์ เรืองไชย
MISSSUPAPAK RUANGCHAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20465631601317 นางสาวอฐิสิญา เอี่ยมอินทร์
MISSATISIYA IAM-IN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20475631601321 นายอนันทโชติ ภิญโญ
MR.ANANTACHOTE PINYO
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20485631601325 นายอภิรมย์ สิงหะภูกาม
MR.APIROM SINGHAPOOKAM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20495631601327 นางสาวอมรรัตน์ กองแก้ว
MISSAMORNRUT KONGKEAW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20505631601331 นางสาวอรุณี ไชยวงค์วัฒน์
MISSARUNEE CHAIVONGWAT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20515631601334 นางสาวอัจฉริยา พุทธวงค์
MISSATCHRIYA PUTTAWONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20525631601351 นางสาวกานศ์ภัส ไพศาลกิตติโสภณ
MISSKARNPAS PHAISANKIGTISOPHON
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20535631601393 นางสาวสุนิดา ดวงแก้ว
MISSSUNIDA DUANGKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20545631601412 นายเชาวลิต ยูปานนท์
MR.CHAOWALIT YUPANONE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20555631601419 นายนนทวัฒน์ ศุภสิริกุล
MR.NONTAWAT SUPASIRIGUL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20565631601431 นางสาววธัญญา มูลนำ
MISSWATHANYA MOONNUM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20575631601445 นายกฤติน คชาเสด
MR.KRITTIN KACHASET
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20585651601254 นางสาวสวพร นุสสติ
MISSSAWAPORN NUSSTI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
20595731601001 นางสาวกนกวรรณ เกตุการณ์
MISSKANOKWAN KETEKARN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20605731601006 นางสาวกรรณิกา ปงลังกา
MISSKANNIKA PONGLANGGA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20615731601007 นายกฤตกร หนูนิล
MR.GRIDTAGORN NOONIL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20625731601008 นายกฤตภาส หวังสุวรรณ
MR.KRITTAPHAT WANGSUWAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20635731601009 นายกฤตเมธ ปัญญา
MR.KRITTAMET PUNYA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20645731601012 นายกฤตพิสิทฎ์ อักษรทอง
MR.KRITTAPHISIT AUGSONTHONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20655731601014 นางสาวกัญญารัตน์ กมลฤกษ์
MISSKANYARAT KAMONROEK
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20665731601019 นางสาวกัลยรัชต์ เนียมเอี่ยม
MISSKANYARAT NIAM-AIM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20675731601020 นางสาวกาญจนาศิริ พิชยทายา
MISSKANJANASIRI PICHAYATAYA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20685731601022 นายการุณ ตั้งเจริญกิจสกุล
MR.KARUN TUNGCHAROENKITSAKUN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20695731601025 นางสาวกุลจิรา ธนะดำรงชัยพร
MISSKULJIRA THANADAMRONGCHAIPORN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20705731601028 นางสาวกุลิสรา อภิวราธนากูล
MISSKULISSARA APIWARATANAKUL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20715731601029 นางสาวเกตน์นิภา โม่งทา
MISSKETNIPHA MONGTHA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20725731601031 นายเกียรติก้อง กองเพียร
MR.KAITKONG KONGPIEN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20735731601032 นางสาวขวัญจิรา เชาว์สุวรรณ
MISSKHWANJIRA CHAOSUWAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20745731601033 นางสาวเขมรัตน์ ก๋าคำ
MISSKHEMMARAT KAKAM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20755731601034 นายคณิน กลั่นกลิ่น
MR.KANIN KLANKLIN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20765731601036 นางสาวคนึงนิตย์ ฝอยทอง
MISSKANUNGNID FOYTONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20775731601039 นายจักรกฤษณ์ กันทะวงษ์
MR.JAKKRIT KANTAWONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20785731601043 นางสาวจิดาภา สังวรราชทรัพย์
MISSJIDAPA SANGWORNRACHASAP
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20795731601044 นายจิตติพัฒน์ น่าเยี่ยม
MR.JITTIPAT NAYEAM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20805731601046 นางสาวจินต์ศุจี วีรวงศ์ตระกูล
MISSJINSUJEE WEERAVONGTRAKOOL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20815731601048 นายจิรกิตต์ แก้วเพชร
MR.JIRAKIT KEAWPHET
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20825731601054 นายจิราวัฒน์ ศรีประเสริฐกุล
MR.JIRAWAT SRIPRASERTKUL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20835731601055 นายจิโรจน์ เรืองหิรัญ
MR.JIROT RUANGHIRAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20845731601056 นางสาวจุฑาทิพย์ ท้าวเเก่นจันทร์
MISSJUTHATHIP THOWKANJAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20855731601058 นางสาวจุฑามาส นาคทับทิม
MISSJUTAMAS NAKTHAPTHIM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20865731601060 นางสาวชญานิน ขนอม
MISSCHAYANIN KHANOM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20875731601063 นางสาวชฎาภรณ์ ประทุม
MISSCHADAPORN PRATUM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20885731601064 นางสาวชนกชนม์ ไชยชุ่มศักดิ์
MISSCHANOKCHON CHAICHUMSAK
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20895731601067 นางสาวชนัญชิดา สันติเจริญเลิศ
MISSCHANANCHIDA SANTICHAROENLERT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20905731601069 นางสาวชนากานต์ เพ็ญเพียร
MISSCHANAKAN PENPIAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20915731601073 นางสาวชรัญญา กันทะดง
MISSCHARUNYA KANTADONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20925731601074 นางสาวชลลดา เกาะทอง
MISSCHOLLADA KOHTHONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20935731601075 นายชัยพร คันทรง
MR.CHAIYAPORN KANSONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20945731601081 นายฐิติกร ขันตี
MR.TITIKORN KHANTEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20955731601082 นายฐิติพงษ์ เพิ่มทองคำ
MR.THITIPONG PERMTHONGKUM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20965731601083 นางสาวณฐพร สมศักดิ์
MISSNATAPORN SOMSAK
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20975731601088 นางสาวณัชชา รักใหม่
MISSNUTCHA RUKMAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20985731601089 นายณัชตา อ๋องเอื้อ
MR.NUTCHATA ONGAUE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
20995731601092 นางสาวณัฏฐ์ฏาพร สันต์โสภา
MISSNATTAPORN SANSOPHA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21005731601093 นายณัฐ เนติภูมิกุล
MR.NUT NETIPOOMKUL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21015731601096 นางสาวณัฐณิชา ผัดดี
MISSNATNICHA PHUDDEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21025731601098 นางสาวณัฐธิรัตน์ ขวัญศรี
MISSNATTHIRAT KHWANSRI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21035731601101 นางสาวณัฐพร ก้างยาง
MISSNATTAPORN KANGYANG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21045731601108 นายณัฐวุฒิ ริศศรี
MR.NATTAWUT RIDSEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21055731601109 นางสาวณัฐิณี ทองคำ
MISSNATTHINEE THONGKUM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21065731601111 นายวัชรษิทฎ์ พ่วงทอง
MR.WATCHARASIT PUANGTHONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21075731601112 นางสาวดรุญญา เพชรรัตน์
MISSDARUNYA PHETRAT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21085731601113 นางสาวดวงเดือน แสงศรี
MISSDUONGDUEN SANGSRI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21095731601121 นางสาวทิตศรา ชูชื่น
MISSTISSARA CHUCHUEN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21105731601123 นางสาวทิพย์นภา หัสดีวิจิตร
MISSTIPNAPA HATSADEEWIJIT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21115731601126 นายธนกฤต ปิ่นแก้ว
MR.THANAKRIT PINKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21125731601131 นายธนพล แกล้วกล้า
MR.TANAPHON KLAEWKLA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21135731601132 นายธนพล ชูทอง
MR.TANAPON CHOOTONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21145731601134 นายธนพล โพธินาม
MR.THANAPHON POTHINAM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21155731601138 นายธนศักดิ์ พันธ์โชติ
MR.THANASAK PUNCHOL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21165731601144 นางสาวธนาภรณ์ คอทอง
MISSTHANAPORN KORTHONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21175731601146 นายธรรมศาสตร์ พิลารักษ์
MR.THAMMASART PILARUK
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21185731601147 นายธราเทพ มหาพรหม
MR.TARATHEP MAHAPROM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21195731601148 นางสาวธัชยา ไหมพรหม
MISSTACHAYA MAIPROM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21205731601152 นายธันยบูรณ์ เพชรกัณหา
MR.THANYABUN PHETKANHA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21215731601155 นายธีรภัทร์ สาดี
MR.TEERAPAT SARDEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21225731601157 นางสาวณฐมน ช่วยชูกูล
MISSNATHAMON CHAUYCHUKOOL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21235731601159 นายนพธนา เรี่ยวแรง
MR.NOPTANA REAWRANG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21245731601160 นางสาวนภัสกร ขจรวงษ์
MISSNAPASKORN KAJORNWONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21255731601161 นางสาวนภัสสร บุญญะอุทธยาน
MISSNAPATSORN BOONYAUTTHAYAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21265731601162 นางสาวนภาลัย วงศ์ไทย
MISSNAPHALAI WONGTHAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21275731601164 นางสาวนรีกานต์ ปานแก้ว
MISSNAREEKARN PANKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21285731601166 นางสาวนฤมล พฤฒิภัสสร
MISSNARUMON PROUTIPUSSORN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21295731601167 นางสาวนวลพรรณ ชื่นฤดี
MISSNUANPAN CHUNRUDEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21305731601173 นางสาวนันทัชพร อุดไชย
MISSNANTACHAPORN UDCHAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21315731601176 นางสาวนิตยา ยาปัน
MISSNITTAYA YAPUN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21325731601178 นางสาวนิภาวรรณ ปราณี
MISSNIPHAWAN PRANEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21335731601182 นางสาวนุสมล ม่วงแก้ว
MISSNUTSAMON MUANGKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21345731601185 นายเนติพงษ์ ลือชัย
MR.NATIPONG LUECHAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21355731601186 นายไนยชน อังสานาม
MR.NAIYACHON AUNGSANAM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21365731601187 นางสาวบัณฑิตา สุวรรณรัศมี
MISSBANDITA SUWANRATSAMEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21375731601188 นายบุญญฤทธิ์ ศรพรหม
MR.BOONYARIT SORNPHOM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21385731601189 นางสาวเบญจมาศ วังมูล
MISSBENJAMAS WANGMOON
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21395731601192 นางสาวปณาลี สัตยาพิพัฒน์
MISSPANALEE SATTAYAPIPAT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21405731601193 นางสาวปพิชญา ยอดสอน
MISSPAPICHAYA YODSON
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21415731601194 นางสาวปรวรรณ คำแก้ว
MISSPORRAWAN KHAMKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21425731601195 นางสาวประกายขวัญ นามสวัสดิ์
MISSPRAKAIKWAN NAMSAWAT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21435731601197 นายประสิทธิ์ สุมังสะ
MR.PRASIT SUMANGSA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21445731601198 นางสาวปริตรารัตน์ สุขจินดา
MISSPARITRARAT SUKJINDA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21455731601200 นางสาวปรีชยา เพชรประไพ
MISSPREECHAYA PETPRAPAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21465731601202 นางสาวปรียาภรณ์ สีแก้วอินทร์
MISSPREEYAPORN SEEKAW-IN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21475731601203 นางสาวปลายฝน ยอดกล้า
MISSPLAIPHON YODKLA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21485731601214 นางสาวพชรมณี พิจิตรศิริ
MISSPACHARAMANEE PHICHITSIRI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21495731601215 นางสาวพนิตสุภา ทานะศักดิ์
MISSPANITSUPA TANASAK
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21505731601217 นางสาวพรจริยา พิทักษ์
MISSPONJARIYA PITAK
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21515731601218 นางสาวพรชญา มะธิปิไขย
MISSPORNCHAYA MATHIPIKHAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21525731601220 นางสาวพรพรรณ ทะนุก้ำ
MISSPHORNPHAN THANUKAM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21535731601224 นางสาวพะทัยรัตน์ สีหว้าสะโสม
MISSPATHAIRAT SIWASASOM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21545731601225 นางสาวพะเยา อยู่ทิศ
MISSPHAYAO YOOTHIT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21555731601227 นางสาวพัฒน์ธิดา ปภุสสโร
MISSPHATTHIDA PAPUSSARO
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21565731601228 นางสาวพัทราวรรณ หมวกทอง
MISSPATTARAWUN MUAKTHONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21575731601229 นายพันธสัญญ์ เลิศเกษม
MR.PUNTASUN LERTGASEM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21585731601230 นางสาวพิชญ์ศุภา แซ่ว่อง
MISSPICHSUPHA SAEWONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21595731601231 นางสาวพิชญ์สิณี พงษ์พิมาย
MISSPICHSINEE PHONGPHIMAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21605731601237 นางสาวพีรดา ผ่านกระโทก
MISSPEERADA PHANKRATOK
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21615731601241 นางสาวฟารีญา ศรีหมอก
MISSFAREEYA SRIMORK
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21625731601244 นางสาวภัททิยา ลาสุทธิ
MISSPATTIYA LASUTTI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21635731601245 นางสาวภัทราวดี ร้องขันแก้ว
MISSPHATTHARAWADEE RONGKHANKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21645731601246 นางสาวภัทราวี กำแพงเพชร
MISSPHATTAWEE KAMPHAENGPHET
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21655731601248 นางสาวภาณุมาศ วรพัฒนานันต์
MISSPHANUMAT WORAPATTANANAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21665731601256 นางสาวปทิดา ภูสวัสดิ์
MISSPATHIDA PHUSAWAT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21675731601257 นางสาวมนัสวี ดวงเกิด
MISSMANATSAWEE DUANGKERD
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21685731601258 นางสาวมัสลี่ บุญแก้ว
MISSMASLEE BOONKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21695731601260 นายมิ่งเมือง งามวัฒน์
MR.MINGMUEANG NGAMWAT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21705731601261 นางสาวมินตรา พิมเสน
MISSMINTRA PHIMSEN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21715731601266 นางสาวเมธินี จันสีมุ่ย
MISSMAYTINEE JANSEEMUI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21725731601267 นางสาวยลวดี บัวเข้ม
MISSYONWADEE BUAKHEM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21735731601269 นางสาวยุวรินทร์ ฐิติกุลจรัสชัย
MISSYUWARIN THITIKUNCHARATCHAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21745731601277 นายรังสิมันตุ์ อ่อนอุ่นจิตร
MR.RANGSIMAN ONUUNJIT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21755731601278 นางสาวรังสิรัตน์ ดอกบัว
MISSRANGSIRAT DOKBUA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21765731601279 นางสาวรัชดาวดี บำรุงแคว้น
MISSRATCHADAWADEE BAMRUNGKWAEN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21775731601280 นางสาวรัชนีกร มหาวรรณ์
MISSRATCHANEEKORN MAHAWAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21785731601287 นางสาวเรณู น้อยนิล
MISSRAYNOO NOYNIN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21795731601289 นางสาวลภัสรดา ล้วนไพศาลนนท์
MISSLAPASRADA LUANPAISANON
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21805731601295 นางสาววนัสนันท์ พิทักษ์ผลิน
MISSVANATSANAN PITAKPALIN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21815731601296 นางสาววนิชญา ย่อมกลาง
MISSWANICHAYA YOMKLANG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21825731601297 นายวรพนธ์ เลขนาวินวิทย์
MR.WORAPON LEKHNAVINWITH
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21835731601299 นางสาววรรณศิริ หนูเพลา
MISSWANSIRI NOOPHALO
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21845731601306 นายวิชยุตม์ สายพงษ์
MR.VICHAYUT SAIPHONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21855731601307 นายวิทยา ด้วงสง
MR.WITTAYA DUNGSONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21865731601310 นางสาววิลาสินี เกษมศิลป์
MISSWILASINEE KASEMSIL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21875731601311 นางสาววิไลพร อุตรศักดิ์
MISSWILAIPHORN UTTARASAK
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21885731601312 นายวีรพงษ์ วงศ์ปิง
MR.WERAPHONG WONGPING
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21895731601313 นางสาววีรวี ศรีสังข์
MISSWEERAWEE SRISUNG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21905731601316 นางสาวศิรประภา เรือนแก้ว
MISSSIRAPRAPHA RUENKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21915731601317 นางสาวศิริพิมพ์ จงวิวัฒนธรรม
MISSSIRIPIM CHONGVIVATHANATHAM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21925731601323 นายษมากร นวลไทย
MR.SAMAKORN NUANTHAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21935731601327 นางสาวโชติกา หิรัญวงษ์ภิญโญ
MISSCHOTIKA HIRANWONGPHINYO
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21945731601330 นางสาวสายน้ำผึ้ง รอดเจริญ
MISSSAINAMPUENG RODCHAROEN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21955731601331 นางสาวสายสมร เจนเจริญพันธ์
MISSSAISAMORN JANJARERNPAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21965731601335 นางสาวสุชาวดี แก้วปวงคำ
MISSSUCHAWADEE KAEWPUANGKHAM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21975731601339 นางสาวสุทธิดา ใจสำริด
MISSSUTTIDA JAISUMRID
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21985731601340 นายสุธินันท์ ศิลปกุล
MR.SUTINAN SILLAPAKUL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
21995731601341 นางสาวสุธีกานต์ ไชยอามิตร
MISSSUTHEEKARN CHAIARMIT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22005731601345 นางสาวสุปาณี กาญจนะ
MISSSUPANEE KANCHANA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22015731601348 นางสาวสุภารัตน์ ทองปลิว
MISSSUPHARAT THONGPLIW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22025731601351 นางสาวสุมินตรา อินทะสอน
MISSSUMINTRA INTHASORN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22035731601356 นางสาวเสาวภาพ สามารถ
MISSSAOWAPAP SAMART
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22045731601361 นางสาวอธิศปภา จิตปรีดา
MISSATITPAPHA JITPREEDA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22055731601365 นางสาวอภิชญา อนุรักวงตระกูล
MISSAPICHAYA ANURAKWONGTRAKUL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22065731601367 นางสาวอภิญญา รื่นรวย
MISSAPINYA RUENRUAY
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22075731601369 นางสาวอภิสรา ชัชวาลวุฒิกุล
MISSAPISARA CHACHVALVUTIKUL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22085731601371 นางสาวอรกานต์ ตุงใย
MISSORRAKARN TUNGYAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22095731601373 นางสาวอรนันท์ อภิวัน
MISSARANAN APIWAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22105731601374 นางสาวอริสา แจ่มสายบัว
MISSARISA JAMSAIBUA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22115731601383 นางสาวอัญชิษฐา วรรณจันทร์
MISSAUNCHITTHA WANNACHAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22125731601385 นางสาวอัมพร อินทร์อำนวย
MISSAMPORN IN-AM-NUAY
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22135731601388 นางสาวอินทีวร แสนศรีเชาว์พันธ์
MISSINTEWORN SAENSRICHAOPHAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22145731601394 นางสาวภานุมาศ วังฐาน
MISSPANUMART WANGTHAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22155731601398 นางสาวกชกร ยมเสน
MISSKODCHAKORN YOMSEN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22165731601400 นางสาวกนกกาญจน์ ปินะสุ
MISSKANOKKARN PINASU
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22175731601401 นางสาวกมลชนก แสนพรหม
MISSKAMONCHANOK SAENPROM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22185731601408 นางสาวกาญจนา แสงคำกุล
MISSGANJANA SANGKOMKUL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22195731601409 นางสาวกาญจนาวรรณ ปี่บัว
MISSKARNJANAWAN PEEBUA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22205731601410 นางสาวกิตติมา แก้วแพร่
MISSKITTIMA KAEWPHRAE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22215731601416 นางสาวจิราวรรณ ขวัญตา
MISSJIRAWAN KHWUNTA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22225731601421 นายชัยวัฒน์ จุเส้ง
MR.CHAIWAT JUSENG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22235731601430 นางสาวณัฐนิชา โกฏิกุล
MISSNUTTANICHA KOTIKUN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22245731601432 นางสาวณิชารีย์ มิ่งสุวรรณ
MISSNICHAREE MINGSUWAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22255731601437 นายตุลยวัต ศรีทองกุล
MR.TULYAWAT SRITHONGKUL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22265731601438 นางสาวทองนพเก้า ปินใจ
MISSTHONGNOPPAKAO PINJAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22275731601441 นางสาวธณัญญา พรหมแก้ว
MISSTHANANYA PHROMKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22285731601443 นายธนโชติ ชินปัญจะพล
MR.TANACHOT CHINPANJAPHOL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22295731601446 นายธนภัทร สุขพันธ์
MR.THANAPAT SUKPHAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22305731601449 นายธนิสร สติแน่
MR.TANISORN SATINAE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22315731601452 นายธีรภัทร์ รัตนภิรมย์
MR.TEERAPAT RATTANAPIROM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22325731601453 นายนครินทร์ ณรงค์
MR.NAKARIN NARONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22335731601455 นางสาวนัทรียา ยะมาแล
MISSNATHARIYA YAMALAE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22345731601456 นางสาวนิตยา ลิ่มเรืองกุล
MISSNITTAYA LIMRUEANGKUL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22355731601458 นายนิติธร ขันติสมบูรณ์
MR.NITITHON KANTISOMBOON
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22365731601461 นางสาวปยุดา สีหานาม
MISSPAYUDA SEEHANAM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22375731601462 นางสาวประจิน ปิ่นประยูร
MISSPRAJIN PINPRAYOON
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22385731601463 นางสาวปริยาภรณ์ ควรคิด
MISSPARIYAPORN KUANKID
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22395731601467 นายพงศธร เกรอด
MR.PONGSATHORN KAROD
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22405731601470 นางสาวพัชญ์สิตา ภัคพลโรจนานนท์
MISSPATSITA PAKKAPONROJANANON
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22415731601471 นางสาวพัชราภรณ์ พรมปัญญายืน
MISSPATCHARAPORN PROMPUNYAYUEN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22425731601472 นายพิชญ์ เวชชธรรม
MR.PITCH WEJCHATHUM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22435731601474 นางสาวพิมพวรรณ วงษ์การค้า
MISSPIMPAWAN WONGKANKA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22445731601477 นางสาวเพชรรัตน์ สุวรรณสิงห์
MISSPHETCHARAT SUWANNASING
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22455731601478 นางสาวเพ็ญพิชญา กัณธียาภรณ์
MISSPENPITCHAYA KUNTEEYAPORN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22465731601482 นายภูมิวัฒน์ พลไตร
MR.PHOOMWAT PONTRAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22475731601485 นางสาวมุกรวี โตส้ม
MISSMUKRAWEE TOSOM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22485731601489 นางสาวราชาวดี รักสัตย์
MISSRACHAWADEE RUKSAT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22495731601490 นางสาวรามวลี ทองเรือง
MISSRAMWALEE TONGRUEANG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22505731601491 นายวงศธร ขาวเรือง
MR.WONGSATHORN KAORUENG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22515731601493 นางสาววรรณมาศ สมรูป
MISSWANNAMAS SOMROOP
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22525731601500 นางสาวศศกร วรรณวิมลศรี
MISSSASAKORN WANWIMONSRI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22535731601501 นางสาวศศิธร ขุนพิลึกเรืองเดช
MISSSASITON KHUNPILUEKRUEANGDET
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22545731601502 นางสาวศุทธินี ปะระมะ
MISSSUTTINEE PARAMA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22555731601504 นางสาวสุชัญญา ชัยประภา
MISSSUCHANYA CHAIPRAPA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22565731601507 นางสาวสุพรรษา มีสันเทียะ
MISSSUPANSA MEESANTAE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22575731601508 นางสาวสุพรรษา สะรอหมาด
MISSSUPHANSA SAROMAD
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22585731601513 นางสาวอนัญญา มาลารัตน์
MISSANANYA MALARAT
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22595731601514 นายอนิรุทธ์ เนติโกศล
MR.ANIROOT NATIGOSOL
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22605731601517 นางสาวอภิสรา คงสาคร
MISSAPISARA KHONGSAKHORN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22615731601518 นางสาวอรหทัย สงล่อง
MISSOONHATHAI SONGLONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22625731601519 นางสาวอรุโนทัย ดวงคำ
MISSARUNOTHAI DUANGKHAM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22635731601521 นางสาวอาภา แดงกันรัน
MISSARPA DANGKUNRUN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22645751601251 นางสาวกรัณฑรัตน์ แซ่หวู
MISSKARANTHARAT SAEWU
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
22655751601252 นายกฤษฎี ศรีภิรมย์
MR.KRITSADEE SRIPHIROM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
22665751601255 นางสาวขนิษฐา จิตนากร
MISSKHANITTHA JITTANAKORN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
22675751601256 นางสาวจุฑามาศ เกียรติสาร
MISSJUTHAMAT KIATTISARN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
22685751601259 นายเฉลิมวุฒิ บัวบาน
MR.CHALERMWUT BUABAN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
22695751601262 นายเนตินัยน์ ศรีทน
MR.NETINAI SRITON
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
22705751601263 นายปกป้อง กลับวิเศษ
MR.POKPONG KLUBWISET
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
22715751601264 นายปกรณ์ สายเชื้อ
MR.PAKORN SAICHUE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
22725751601269 นายเขตต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
MR.KHET DEVAHASTIN NA AYUDHYA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
22735831601029 นางสาวจันทิมา ถมจันทร์แก้ว
MISSJUNTIMA TOMJUNKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22745831601071 นางสาวณัฐณิชา วงศ์แก้ว
MISSNATNICHA WONGKAEW
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22755831601075 นางสาวณัฐนรี ศรีวิไชย
MISSNATNAREE SRIWICHAI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22765831601199 นายสุทธิพงษ์ ต่อโชติ
MR.SUTTIPONG TOSHOTI
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22775831601201 นางสาวชนิสรา โพธิ์เงิน
MISSCHANISARA PHONGOEN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22785831601239 นางสาวกรวิกา กันติเลิศ
MISSKORNWIKA KUNTILOET
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22795831601314 นางสาวปสุตา รัญเสวะ
MISSPASUTA RANSEWA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22805831601390 นายอินทัช เอี่ยมมี
MR.INTUCH AIEMMEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22815831601391 นายไอศวรรย์ เปียถนอม
MR.AISAWAN PEARTHANOOM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22825831601396 นายกฤษกร มะยาระ
MR.KITTSAKORN MAYARA
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22835831601417 นางสาวบุรัสกร อรชร
MISSBURUSAKORN ORACHORN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22845831601420 นางสาวปริยากร แก้วมณี
MISSPARIYAKORN KEAWMANEE
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22855931601539 นางสาวณัฐลิน นันต๊ะเสน
MISSNATTALIN NANTASEN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
22865531901031 นางสาวณัฐชญา นิ่มเจริญ
MISSNATCHAYA NIMJAROEN
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22875531901058 นางสาวปิยะมาศ ดอกบัว
MISSPIYAMAS DOKBUA
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22885631901012 นางสาวจารุภรณ์ มาเหมาะ
MISSJARUPORN MAMOH
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22895631901021 นางสาวเจนจิรา สุขใส
MISSJENJIRA SUKSAI
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22905631901031 นายธงชัย แซ่ลี
MR.TONGCHAI SAELEE
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22915631901033 นางสาวธัญญลักษณ์ ม่วงเกตุ
MISSTUNYALAK MUANGKET
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22925631901043 นางสาวปิยธิดา อินยาศรี
MISSPIYATHIDA INYASRI
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22935631901070 นางสาวเรือนแก้ว ศรีจันทร์
MISSRUANKAEW SRICHAN
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22945631901141 นางสาวโศภิษฐา เกตุสม
MISSSOPITTA KETSOM
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22955731901001 นางสาวกนกวรรณ แสนเงิน
MISSKANOKWAN SAENNGEON
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22965731901002 นางสาวกนิฎฐา ธิยันต์
MISSKANITTHA THIYAN
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22975731901003 นางสาวกมลพรรณ สายวงค์ใจ
MISSKAMONPHUN SAIWONGCHAI
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22985731901004 นางสาวกมลรัตน์ หนองคูน้อย
MISSKAMONRUT NHONGKUNOY
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
22995731901005 นางสาวกมลวรรณ เหมือนใจ
MISSKAMONWAN MUANJAI
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23005731901006 นางสาวกรรณิการ์ กุลพรม
MISSKANNIKA KUNPHOM
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23015731901007 นางสาวกรรณิการ์ สุยะ
MISSKANNIKA SU-YA
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23025731901008 นางสาวกัญญาภัค พัวสมบัติศักดิ์
MISSKANYAPAK POUSOMBUTSAK
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23035731901009 นางสาวกัญญารัตน์ ดีรักษา
MISSKANYARAT DEERAKSA
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23045731901010 นางสาวกัตติกา เปลี่ยววิญญา
MISSKUTTIKA PLEAWWINYA
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23055731901013 นางสาวกุศลาภรณ์ คันทะพรม
MISSKUSALAPORN KANTAPROM
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23065731901015 นางสาวขวัญจิรา สาดซิว
MISSKWANJIRA SATSIW
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23075731901016 นางสาวไข่มุก วงษ์วิจารณ์
MISSKAIMOOK WONGWIJARN
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23085731901017 นางสาวแคทรียา เกตุมั่น
MISSKATTARIYA KETMAN
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23095731901018 นางสาวจริยา สุริยะก้านตรง
MISSJARIYA SURIYAKANTONG
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23105731901019 นายจาตุรณต์ ศักดิ์แสน
MR.JATURON SUKSAEN
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23115731901021 นางสาวจุฑามาศ นรานุภาพ
MISSJUTHAMAT NARANUPAPH
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23125731901022 นางสาวจุฑามาศ ปัญโญ
MISSJUTHAMAS PANYO
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23135731901024 นางสาวฉัตรมณี พิมสาร
MISSCHARTMANEE PIMSARN
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23145731901025 นางสาวชญาลักษณ์ ตรีพิศ
MISSCHAYALAK TREEPIS
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23155731901026 นางสาวชนานันท์ เรืองฤทธิ์
MISSCHANANUN RUEANGRIT
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23165731901027 นางสาวชนิกานต์ ตั้งจินตวิวัฒน์
MISSCHANIKAN THANGJINTAWIWAT
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23175731901031 นางสาวชุติกาญจน์ กิ่งแก้ว
MISSCHUTIKAN KINGKAEW
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23185731901032 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์สวรรค์
MISSCHUTIKARN CHANSAWAN
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23195731901033 นางสาวญาณิศา ยศกาศ
MISSYANISA YOSKAD
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23205731901034 นางสาวณัฏฐณิชา วัชโรบล
MISSNUTTANICHAR WATCHAROBOL
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23215731901035 นางสาวณัฐชยา ใจบุญนอก
MISSNATCHAYA JAIBOONNOK
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23225731901036 นางสาวณัฐฐินันท์ ศรีเชียงสา
MISSNATTINAN SRICHEINGSA
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23235731901037 นางสาวณัฐพร สมตุ้ย
MISSNATTHAPORN SOMTUI
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23245731901039 นางสาวณัฐวดี ชัยวรณ์
MISSNUTTAWADEE CHAIWORN
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23255731901041 นางสาวณิชกานต์ สุวรรณประภา
MISSNITCHAKARN SUWANPRAPA
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23265731901046 นางสาวธนกาญจน์ ชวนคิด
MISSTANAKAN CHUANKID
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23275731901047 นางสาวธนนันท์ ลิขิตวิวัฒน์
MISSTHANANAN LIKHITWIWAT
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23285731901048 นายธนพนธ์ โนนคำ
MR.THANAPHON NONKHAM
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23295731901050 นางสาวธัญญาลักษณ์ หลวงสา
MISSTHANYALAK LUANGSA
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23305731901051 นางสาวธัญวรัตม์ นวลสุวรรณ
MISSTHANWARAT NUALSUWAN
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23315731901053 นางสาวนริชา วันวา
MISSNARICHA WANWA
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23325731901054 MISSNANG MAD
MISSNANG MAD
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23335731901057 นางสาวน้ำฟ้า วงศ์ราษฎร์
MISSNAMFAR WONGRACH
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23345731901059 นางสาวนิราวรรณ เอียดเกลี้ยง
MISSNIRAWAN IEDKLIENG
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23355731901061 นางสาวนูรฮานีซา สตาปอ
MISSNURHANIZA STAPOR
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23365731901063 นางสาวบุษบากร สุขวารี
MISSBUDSABAKORN SUKVAREE
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23375731901064 นางสาวพิชชารัตน์ หน่วยรักษา
MISSPHICHARAT NUAIRAKSA
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23385731901067 นางสาวประไพพิศ เตชะวงศ์
MISSPRAPAIPID TACHAWONG
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
23395731901068 นางสาวพิ