รายงานบัณฑิตที่ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
รายงานแยกตามประเภท(เฉพาะต่างชาติ)|| ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(เฉพาะต่างชาติ)
ลำดับรหัสประจำตัวนักศึกษา
Student ID
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
สำนักวิชา
School
ปริญญา
Level
15531205041 นายเฉลิมฤทธิ์ ภูมิสิทธิ์
MR.CHALEMRIT POOMISIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
25531205050 นางสาวชนากานต์ จอมงูเหลือม
MISSCHANAKAN JOMNGULUEAM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
35531205215 นางสาวสิทธิลักษณ์ พรหมสูตร
MISSSITTHILAK PHOMSUD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
45531210008 นายกรกฎ คำเฟื่องฟู
MR.KORAKOT KUMFOUNGFU
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
55531210404 MR.SORI YOO
MR.SORI YOO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
65631201079 นางสาวขวัญปวีณ์ จิตราธนวัฒน์
MISSKWANPAVEE CHIDTRATANAWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
75631201096 นายณัฐพงษ์ อินทร์พรหม
MR.NATTAPONG INPROM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
85631203103 นางสาวกัญญ์ชิสา ตั้งพิริยะสิน
MISSKANCHISA TUNGPIRIYASIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
95631205130 นางสาวภูริชญา กำเนินดวง
MISSPURICHAYA KUMNERNDOUNG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
105631207075 นางสาวมณีชล ไวยาบุตรา
MISSMANEECHON WAIYABUTTRA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
115631209058 นายพิชัย พรหมยงค์
MR.PICHAI PROMYONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
125631210177 นายสิทธิชัย ละเหลา
MR.SITTHICHAI LALAO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
135631210282 นายเปรมรานนท์ สังข์น้อย
MR.PRAMRANON SANGNOY
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
145731201186 นางสาวสุพัตตรา พระนาค
MISSSUPATTRA PRANAK
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
155731202102 นางสาวนภัสร พลอยมีค่า
MISSNAPATSORN PLOYMEEKA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
165731203016 นางสาวจิดาภา เกษมพิทักษ์พงค์
MISSCHIDAPHA KASEMPITAKPONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
175731205008 นางสาวกรรณิการ์ วงค์สกุล
MISSKUNNIKA WONGSAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
185731205017 นางสาวกานต์วิศน์ อุดมอัษฎาพร
MISSKANVIS UDOMASADAPORN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
195731205095 นางสาวธันยาวาท เรืองศรี
MISSTANYAWAD RUANGSRI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
205731205214 นางสาวศุลีพร คำเงิน
MISSSULEEPORN KHAMNGOEN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
215731205342 MISSSHA LI
MISSSHA LI
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
225731207054 นางสาวธิติมา โชติบูรณ์
MISSTHITIMA CHOTIBOON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
235731207131 นางสาวสิวรินทร์ จินาวงศ์
MISSSIWARIN JINAWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
245731209017 นางสาวจันทนา คุ้มกลาง
MISSJANTANA KOOMGLANG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
255731209029 นางสาวจุฑารัตน์ ปัดตาไชโย
MISSJUTARAT PADTACHAIYO
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
265731209084 นางสาวนันทิชา กองแก้ว
MISSNANTICHA KONGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
275731209177 นางสาววนารัตน์ ดีการ
MISSVANARATH DEEKARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
285731209225 นางสาววิรัลพัชร ดีปัญญา
MISSVIRALPAT DEEPANYA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
295731210082 นายณัฐพงศ์ ลายประวัติ
MR.NATTAPONG LAIPRAWAT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
305731210092 นางสาวดาราวรรณ ธรรมธรสุคนธ์
MISSDARAWAN THAMMATHONSUKON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
315731210105 นางสาวธัชฎาภรณ์ ทาหะพรหม
MISSTHATCHADAPORN TAHAPROM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
325731210107 นางสาวธัญญลักษณ์ บัวประทุม
MISSTANYALAK BUAPRATHUM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
335731210151 นางสาวพิชชากร กลิ่นสุคนธ์
MISSPITCHAKORN GLINSUKON
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
345731210162 นางสาวแพรวพรรณ จารุนงคราญ
MISSPHRAEOPHAN CHARUNONGKHRAN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
355731210203 นางสาววิสสุตา สงขกุล
MISSVISSUTA SONGKAKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
365731210207 นางสาวศลิษา พุทธรักษา
MISSSALISA PUTTARAKSA
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
375731210209 นางสาวศศิธร ท้าวสมวงศ์
MISSSASITORN TOWSOMWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
385731210224 นางสาวสิริษา ศิลปเสริฐสกุลวงศ์
MISSSIRISA SINLAPASERTSAKULWONG
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
395731210229 นางสาวสุธีกานต์ ปะละอุด
MISSSUTEEKAN PALAOUD
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
405731210244 นางสาวอริสรา ภู่เจริญไพศาล
MISSARISARA PHOOCHAROENPHAISARN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
415731210246 นางสาวอริสา อารินทร์
MISSARISA A-RIN
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
425731210257 นายเอกบดี แสงสิงแก้ว
MR.AEKBORDEE SANGSINGKAEW
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
435731210290 นางสาวทิพยาภรณ์ ตียะพาณิชย์
MISSTIPYAPORN TEEYAPANIT
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
445731210313 นางสาวพิมพ์พร อนุกูล
MISSPIMPORN ANUKUL
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
455931203241 นางสาวธิติมา สุขรมย์
MISSTHITIMA SOOKROM
การจัดการ
Management
ปริญญาตรี
Undergraduate
465951203272 นางสาวมณฑลี ไชยสมบัติ
MISSMONTHALEE CHAISOMBAT
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
475951203281 นางสาวอัจฉรา อัศวสุคนธ์
MISSACHARA ASSAWASUKHON
การจัดการ
Management
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
485631007166 นางสาวอังคณา ไชยวงค์
MISSAUNGKHANA CHAIWONG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
495631014148 นางสาวสิราวรรณ เงินโคกสูง
MISSSIRAWAN NGOENKOKSUNG
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
505731007086 นางสาวนัฐยาพร ภูคงน้ำ
MISSNATTHAYAPORN PHUKHONGNAM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
515731007241 นางสาวอารยา พานทองคำ
MISSARAYA PANTONGKUM
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
525731007261 นางสาวสุพัตรา คชมาก
MISSSUPHATTRA KHOTCHAMAK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
535731016104 นางสาวมัญชรี จันทร์แจ่มศรี
MISSMANCHAREE JANJAMSRI
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี
Undergraduate
545832404261 นางสาวณัฐนรี สาธิตธาดา
MISSNATNAREE SATHITHADA
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
555832404272 นางสาวพิชชารัศมิ์ จันทร์จรูญ
MISSPHITCHARAT CHANCHAROON
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
565832404278 นางสาววราลักษณ์ โชติมาพฤกษ์
MISSWARALUK SHOTIMAPRUK
จีนวิทยา
Sinology
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
Undergraduate (second degree)
575631305073 นางสาวสิรินทิพย์ ยอดจันทร์
MISSSIRINTHIP YOTCHAN
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
585731305052 นายพงศกร พวงสมบัติ
MR.PONGSAKORN POUNGSOMBUT
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ปริญญาตรี
Undergraduate
595531004001 นายจิตรภาณุ สิทธิสงวน
MR.JITPHANU SITTHISANGUAN
นวัตกรรมสังคม
Social Innovation
ปริญญาตรี
Undergraduate
605531601392 นางสาวกฤตชญาพร สารวาท
MISSKRITCHAYAPORN SARAWART
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
615631601164 นายบรรณวิชญ์ อนันตศักดิ์
MR.BANNAVIT ANANTASAK
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
625731601012 นายกฤตพิสิทฎ์ อักษรทอง
MR.KRITTAPHISIT AUGSONTHONG
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
635731601193 นางสาวปพิชญา ยอดสอน
MISSPAPICHAYA YODSON
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
645731601279 นางสาวรัชดาวดี บำรุงแคว้น
MISSRATCHADAWADEE BAMRUNGKWAEN
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
655731601297 นายวรพนธ์ เลขนาวินวิทย์
MR.WORAPON LEKHNAVINWITH
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
665731601470 นางสาวพัชญ์สิตา ภัคพลโรจนานนท์
MISSPATSITA PAKKAPONROJANANON
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
675731601472 นายพิชญ์ เวชชธรรม
MR.PITCH WEJCHATHUM
นิติศาสตร์
Law
ปริญญาตรี
Undergraduate
685631901021 นางสาวเจนจิรา สุขใส
MISSJENJIRA SUKSAI
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
695731901136 นางสาวอภิสรา คำบุญมา
MISSAPISARA KUMBOONMA
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
705731901147 นางสาวคุณัญญา คุณละ
MISSKHUNANYA KHUNLA
พยาบาลศาสตร์
Nursing
ปริญญาตรี
Undergraduate
715331701096 นางสาวรุจาภา ดาวเรือง
MISSRUJAPA DOWREUANG
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Cosmetic Science
ปริญญาตรี
Undergraduate
725731701084 นางสาวอธิษฐาน ฉุดพิมาย
MISSATITAN CHUDPIMAI
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Cosmetic Science
ปริญญาตรี
Undergraduate
735731703007 นางสาวดลชนก ศรีมาก
MISSDOLCHANOK SRIMAK
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Cosmetic Science
ปริญญาตรี
Undergraduate
745751701002 นางสาวพิชดา บุตรอำคา
MISSPHICHADA BUT-AMKHA
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Cosmetic Science
ปริญญาโท
Graduate
755851701251 นางสาวกสิ สุริยพันธุ์
MISSKASI SURIYAPAN
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Cosmetic Science
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
765851701286 นายศักดิ์ชัย ธีรธรรมเสถียร
MR.SAKCHAI THEERATHUMSATIEN
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Cosmetic Science
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
775951701254 นายกีรบุตร กิติยาดิศัย
MR.KEERABUTR KITIYADISAI
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Cosmetic Science
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
785951701270 นายประชา โรจน์ปัญญากิจ
MR.PRACHA ROATPHUNYAKIT
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Cosmetic Science
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
795951701274 นางสาวปิยฉัฏร ช่วยสีนวล
MISSPIYACHAT CHUYSINUAN
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Cosmetic Science
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
805951701291 นางสาวสิริกุล ทองรังสฤษฎ์
MISSSIRIGUL THONGRANGSALIT
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Cosmetic Science
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
815631804031 นางสาวณัฐกฤตา ไชยบุญเรือง
MISSNATKITTA CHAIBOONRAUNG
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science
ปริญญาตรี
Undergraduate
825631804063 นางสาวปรียานุช ถนอมเบ็ญจมกุล
MISSPRIYANUT THANOMBENCHAMAKUN
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science
ปริญญาตรี
Undergraduate
835631804157 นางสาวฟาตอนียะห์ แวกะจิ
MISSFATONIYAH WAEKAJI
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science
ปริญญาตรี
Undergraduate
845731803076 นายชานนท์ พานิชอุดม
MR.SHANNON PARNITUDOM
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science
ปริญญาตรี
Undergraduate
855731804117 นางสาวรชาดา ครูซ
MISSRACHADA CRUZ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science
ปริญญาตรี
Undergraduate
865731808066 นางสาวสมัชญา เอี่ยมแก้ว
MISSSAMATHYA AIMKAEW
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science
ปริญญาตรี
Undergraduate
875751804008 นางสาวชฎาพร อินต๊ะ
MISSCHADAPORN INTA
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science
ปริญญาโท
Graduate
885752002008 นางสาวญาณิน นกเทศ
MISSYA-NIN NOKDHES
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Anti-Aging and Regenerative Medicine
ปริญญาโท
Graduate
895752002014 นายณัฐศักดิ์ ศรีบัวทอง
MR.NATTASAK SRIBUATHONG
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Anti-Aging and Regenerative Medicine
ปริญญาโท
Graduate
905852003253 นางสาวกัลย์ธิรา แก้วศรีขาว
MISSKANTIRA KAEWSRIKAOW
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Anti-Aging and Regenerative Medicine
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
915952003253 นางสาวกมลจันทร์ รัตนพรเจริญ
MISSKAMOLCHAN RATANAPORNCHAROEN
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Anti-Aging and Regenerative Medicine
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
925531005004 MR.GYUNGMO YOON
MR.GYUNGMO YOON
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ปริญญาตรี
Undergraduate
935651006251 นางสาวจิตราพัชร เพียรคราด
MISSJITTRAPAT PIANKRAD
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
Graduate
945731006150 นางสาวภคพร พิริยาพิทักษ์ภรณ์
MISSPAKAPORN PIRIYAPITHAKPORN
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ปริญญาตรี
Undergraduate
955731006168 นางสาวเมธินีนาฏ โสมบุญเสริม
MISSMAYTINEENART SOMBOONSERM
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ปริญญาตรี
Undergraduate
965731006173 นางสาวลิขสิทธิ์ บัวเผื่อน
MISSLIKKHASIT BUAPHUEAN
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ปริญญาตรี
Undergraduate
975731006183 นายวาลิด นิเทศธัญกิจ
MR.WALID NITESTANYAKIT
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ปริญญาตรี
Undergraduate
985731006257 นางสาวนูรูลฮูดา มะ
MISSNURULHUDA MA
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ปริญญาตรี
Undergraduate
995731006288 MISSXINYUE YAN
MISSXINYUE YAN
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ปริญญาตรี
Undergraduate