รายงานบัณฑิตที่ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
รายงานแยกตามประเภท(เฉพาะต่างชาติ)|| ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(เฉพาะต่างชาติ)
ลำดับรหัสประจำตัวนักศึกษา
Student ID
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
สำนักวิชา
School
ปริญญา
Level