รายงานแยกตามประเภท

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชาสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
ลำดับประเภทจำนวน
110 : เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร1
260 : ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร1
2