รายงานแยกตามประเภท

รายงานแยกตามประเภท||รายงานแยกตามสำนักวิชา|| รายงานแยกตามวันที่||ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ||ยังไม่สำเร็จ
รายงานแยกตามประเภท(เฉพาะต่างชาติ)|| ยังไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(เฉพาะต่างชาติ)
ลำดับประเภทจำนวน
110 : เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร61
223 : พิการ 1
350 : ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ เข้าร่วมการถ่ายรูปหมู่สำนักวิชา1
460 : ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร21
84